Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Hydref 17

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Penwythnos Afalau

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru unwaith eto yn cynnal yr arddangosfa afalau fwyaf yng Nghymru eleni, ar ddydd Sadwrn 20fed a dydd Sul 21ain o Hydref.

Gall ymwelwyr i Benwythnos Afalau ddisgwyl gweld amrywiaeth trawiadol o fathau o afal a chael cyfle i flasu rhai afalau go arbennig.  Os ydych chi erioed wedi meddwl pa fath o afal sydd yn eich gardd, dewch ag un o’ch afalau. Yna cewch gyfle i gael ef wedi ei adnabod gan arbenigwyr ein Penwythnos Afalau, sydd eleni yn cael cwmni Linda Roberts, cyn Prif Arddwr Snowshill Manor yn y Cotswolds.  Bydd Paul Davis o Feithrinfeydd Dolau Hirion hefyd yn rhoi cyngor am y mathau i dyfu yn eich gardd, yn ogystal â gwerthu detholiad o fathau o goed afal Cymreig.

Rydym hefyd wrth ein bodd o fod yn hyrwyddo llyfr newydd sbon Carwyn Graves sef “Afalau Cymru“.  Mae’r pleser deuol ieithyddol yma’n amlygu hanes sydd bron yn anghofiedig am berllannau Cymru, seidr a mathau o afal Cymreig.

Meddai Carwyn “Mae gan Gymru dreftadaeth unigryw o ran afalau. Daw’r sôn am yr afalau yn uniongyrchol yn ein mythau (Mabinogion) ac yn neddfau Hywel Dda, lle mae coeden afal yn cael yr un gwerth â 60 o ŵyn neu 15 o foch!  Ac o’r ail ganrif ar bymtheg ymlaen, blodeuodd traddodiad seidr brodorol yn y de-ddwyrain, hyd at y man lle gallai pregethwr cynnar yr ugeinfed ganrif barhau i ddatgan Sir Frycheiniog fel y ‘sir wedi ei meddwi mewn seidr’!

Afalau, perllannau, seidr – roedd y rhain yn rhan o ddiwylliant Cymru ers canrifoedd a chanrifoedd.  Yn bresennol yn ein mythau, straeon, tirweddau ac ym mywyd bob dydd ar gyfer cenedlaethau di-ri.  Ac ar ben hynny, datblygwyd degau o wahanol fathau o afal Cymreig, pob un gyda’u henwau eu hunain, megis ‘Gwell na mil’, ‘Marged Niclas’ a ‘Baker’s Delicious’. ”

Bydd Carwyn yn rhoi sgwrs am hanes afalau yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf Penwythnos Afal, Sadwrn 20fed o Hydref am 2pm.  Bydd hefyd wrth law i arwyddo copïau o’i lyfr a fydd ar werth yn siop anrhegion yr Ardd.

Bydd ymwelwyr hefyd yn cael cyfle i fynd ati i bwyso afalau gyda’r wasg afal Prosiect Tyfu’r Dyfodol, ac ymuno â gemau hwyliog traddodiadol megis towcio afalau, ymborthwyr afalau i adar a philio afalau fel rhan o’n Gweithgareddau Gyda’n Gilydd – gweithgareddau ar gyfer oedolion, plant a theuluoedd.  Byddant hefyd yn cael y cyfle i flasu a phrynu’n lleol – seidr a gynhyrchir yn lleol sef Afal y Graig Cider, a siarad â gwenynwyr gwirfoddol yr Ardd sy’n gwerthfawrogi rôl sydd gan y gwenyn wrth beillio Perllan Treftadaeth Gymreig ddatblygiadol yr Ardd.

Mae Penwythnos Afalau yn ddigwyddiad gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 6yh, gyda’r mynediad diwethaf am 5yh.  Mae mynediad i’r Ardd yn £14.50 (gan gynnwys Cymorth Rhodd) i oedolion ac sy’n cynnwys mynediad i Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain.  Mae mynediad i blant dan 5 mlwydd oed am ddim ac mae parcio am ddim i bawb.

 

Cwrs Planhigion Rhagorol yr Ardd: Planhigion Lluosflwydd – LLEOEDD AR GAEL

Ar Ddydd Sadwrn, Hydref 20fed, ymunwch â Churadur yr Ardd Fotaneg, Will Ritchie, am Gwrs Planhigion Rhagorol yr Ardd.
Mae gan ganolfannau garddio a meithrinfeydd gyfoeth o blanhigion o bob lliw a siâp.  Gall dod o hyd i’r planhigion gorau i’ch gardd fod yn dasg frawychus.  Nod y cwrs hwn yw dathlu’r amrywiaeth o blanhigion lluosflwydd sydd ar gael ar y farchnad a thynnu sylw at rai o hoff flodau’r Curadur.

Bydd canllaw syml i ddod o hyd i’r planhigion lluosflwydd gorau ar gyfer eich gwely neu bot blodau yn cael ei gynnwys a bydd y cwrs yn dod i ben gydag ymweliad â meithrinfeydd yr Ardd.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Cyrsiau Cosmetigau’r Ardd Wenyn a Chreu Canhwyllau

Os hoffech chi ddysgu sut i greu anrhegion hyfryd eich hun gan law ar gyfer y Nadolig eleni, mae gennym amrywiaeth arbennig o gyrsiau Cosmetigau’r Ardd Wenyn, Cyflwyniad i Greu Ganhwyllau a Chyflwyniad i Drochi Canhywyllau.

O balm gwefus a menyn i’r corff i ganhwyllau cwyr gwenyn wedi’i drochi, gallwch gwneud argraff da ar eich teulu a ffrindiau eleni gyda chymorth gan Hyfforddwraig Ecosystemau prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie!

Ewch i dudalen Tyfu’r Dyfodol ar wefan yr Ardd Fotaneg am fwy o fanylion ar ddyddiadau os gwelwch yn dda.

Pensiliau i’w Plannu!

Mae ein pensiliau i’w plannu wedi dechrau tyfu!

Mae’r pensiliau sy’n tyfu gwych hyn ar gael i’w brynu o Siop Rhoddion Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac ar gael mewn 9 gwahanol fath, sy’n cynnwys: Brenhinllys, Brwysgedlys, Saets, Chia, Teim, Tomato, Penigan y Gerddi, Ysgorpionllys y Creigiau a Blodau’r Haul!  £2.50 yr un.

Mae’n syml, ysgrifennwch, darluniwch a sgriblwch nes mai dim ond stwmp y pensil sydd ar ôl, yna plannwch e’n wyneb i waered ac arhoswch iddo dyfu!