Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Mai 15

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Aur yr Ardd

Mêl o’r gwenyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru!

Yn gartref i tua hanner miliwn o wenyn, mae’r Ardd yn ferw o weithgaredd dros y rhan fwyaf o’r flwyddyn. Am y tro cyntaf erioed, mae mêl o’r Ardd Wenyn ar werth yn Siop Anrhegion yr Ardd.

Mae’r ymchwil gan Dîm Gwyddoniaeth yr Ardd wedi darganfod, er bod yr Ardd yn cynnig bwydlen o fwy nag 11,000 o fathau o blanhigion i’r gwenyn mêl, maent yn dibynnu ar rywogaethau o wrychoedd, coetiroedd a phorfeydd megis miaren, meillionen wlanog, dant y llew, helygen, draenen wen ac eiddew am y rhan fwyaf o’u diet.

Mae Siop yr Ardd yn cymryd archebion dros y ffôn, am fwy o wybodaeth neu i brynu mêl, ffoniwch 01558 667168 os gwelwch yn dda.

 

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad CAFC

Os fyddwch chi’n ymweld â Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru y penwythnos hwn (Mai 18fed-19eg) cofiwch i alw heibio’n stondin.

Byddwn yn rhan o ardal Tyfu Cymru o fewn ardal croesawu’r Sioe.  Ymunwch â ni am arddangosiad ar sut i adeiladu gwesty pryfed ar Ddydd Sadwrn ac arddangosiadu rolio canhwyllau cŵyr gwenyn ar Ddydd Sul.

 

Cyrsiau Syanoteip

Syanoteip ar Ffabrig
Dydd Mercher Mai 22ain

Proses argraffu ffotograffig yw syanoteip, sy’n cynhyrchu print gwyrddlas.  Fe’i defnyddiwch gan y botanegydd a’r ffotograffydd, Anna Atkins, i greu cyfres o lyfrau argraffiad cyfyngedig a wnaeth gofnodi rhedyn a phlanhigion eraill.

Gan ddefnyddio’r dechneg ffotograffig hanesyddol hon, crëwch brintiau eich hun ar amrywiaeth o ffabrigau, gan gynnwys bag cario i fynd adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

Cyflwyniad i Syanoteip
Dydd Mercher Mehefin 19eg

Proses argraffu ffotograffig yw syanoteip, sy’n cynhyrchu print gwyrddlas.  Fe’i defnyddiwch gan y botanegydd a’r ffotograffydd, Anna Atkins, i greu cyfres o lyfrau argraffiad cyfyngedig a wnaeth gofnodi rhedyn a phlanhigion eraill.

Gan ddefnyddio’r dechneg ffotograffig hanesyddol hon, crëwch brintiau unigryw eich hun gan ddefnyddio planhigion tymhorol ar amrywiaeth o ddeunyddiau a ffabrigau.

Arbrofwch gyda strociau brwsh i greu gwahanol effeithiau.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Penwythnos Gardd Lles

Yn dilyn llwyddiant ein gardd nodwedd brydferth yn Sioe Flodau’r RHS Caerdydd, Gardd Lles, mae penwythnos arbennig wedi’i drefnu i hyrwyddo gerddi a garddio ar gyfer ein hiechyd a’n lles yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd Penwythnos Gardd Lles ar Ddydd Sadwrn Mai 25ain-Dydd Llun Mai 27ain am ddangos yr Ardd fel man i’n lles trwy nifer o sgyrsiau, gweithdai, teithiau cerdded a stondinau.  Yn ychwanegol, ein nod yw dangos y gwahanol ffyrdd gall pobl gymryd rhan mewn gwella eu lles ac arddangos y gwaith sy’n mynd ymlaen ar draws Cymru ar y thema hon.

Bydd pob diwrnod dros y penwythnos yn dilyn thema wahanol:

Dydd Sadwrn: “Gwyddoniaeth Lles” – bydd ymchwilwyr o bob cwr o Gymru yn dod i roi sgyrsiau ac ateb cwestiynau am eu hymchwil.  Bydd y diwrnod yn amlygu’r gwaith sy’n mynd ymlaen i wella lles Cymru boed hynny drwy warchod ein hamgylchedd a’n rhywogaethau, neu drwy wella ansawdd bywyd y bobl sy’n byw ac yn gweithio yma.

Dydd Sul: “Corff Iach, Meddwl Iach – Diwrnod Lles Meddyliol” – gan ganolbwyntio ar wahanol ffyrdd y gallwch ofalu am eich iechyd meddwl a rhoi’r cyfle i gymryd rhan gydag elusennau a sefydliadau sy’n rhoi lles meddyliol ar flaen eu gwaith.

Dydd Llun: “Corff Iach, Meddwl Iach – Diwrnod Lles Corfforol” – gan ganolbwyntio ar sbectrwm o wahanol ffyrdd y gallwch ofalu am eich iechyd corfforol, sy’n arwain at fanteision i’ch iechyd meddwl.

Mae ychydig o’r sesiynau nawr gael i’w harchebu ar dudalen Eventbrite yr Ardd.

 

Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr

Ar Ddydd Sadwrn, Mai 25ain, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am Gwrs Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr.

Trosolwg o egwyddorion allweddol cynllunio plannu i roi dealltwriaeth i’r rhai sy’n mynychu sut i greu gardd sy’n ‘gweithio’ ac sy’n bleser i’r llygad.

Pynciau i gynnwys graddfa a chyfran, cydbwysedd, theori lliw a gwead.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

NEWYDD – Cosmetigau’r Arddwyr

Ar Ddydd Llun, Mehefin 10fed, ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gwrs Cosmetigau’r Arddwyr.

Crëwch gosmetigau hyfryd eich hun i’w ddefnyddio ar ôl diwrnod hir yn yr ardd.

Dysgwch am briodweddau cŵyr gwenyn, olewau naws a phlanhigion a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch.  Crëwch halwynau bath lafant a bergamot, bar tylino ffa aduki, balm llaw rhosmari a chŵyr gwenyn a balm gwefus melyn Mair.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  11yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

 

Dod i adnabod eich Blodau Gwylltion – Dechreuwyr

Ar Ddydd Sul, Mehefin 16eg, ymunwch â Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, am Gwrs Blodau Gwylltion wedi’i anelu at ddechreuwyr.

Ydych am allu dweud y gwahaniaeth rhwng blodyn llefrith a phengaled?

Cwrs wedi’i anelu at ddechreuwyr yw hwn, a bydd yn hwb i’ch hyder wrth adnabod blodau gwylltion drwy ddangos ichi sut i adnabod teuluoedd o flodau gwylltion a defnyddio allweddi botanegol syml.

Yn y cwrs hwn byddwch yn dechrau yn labordy dysgu’r Ganolfan Wyddoniaeth, gan symud ymlaen i edmygu ac enwi blodau gwylltion yng nghaeau gwair Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, gan orffen gyda chwis enwi.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yp-3yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs hefyd yn cael ei cynnal ar Ddydd Mercher Mehefin 26ain a Dydd Sul Gorffennaf 7fed.

 

Dylunio, Adeiladu a Chynnal a Chadw Gardd Gynaliadwy

Ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 22ain, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am gwrs Dylunio, Adeiladu a Chynnal a Chadw Gardd Gynaliadwy.

Dysgwch sut i ddewis defnyddiau tirweddu sy’n gynaliadwy ac yn cael cyn lleied â phosibl o effaith ar yr amgylchedd.

Nodwch yr arfer gorau i leihau eich ôl troed carbon wrth adeiladu. Ymgorfforwch nodweddion i alluogi crynhoi dŵr glaw a dŵr llwyd, mannau creu compost, defnyddio planhigion sy’n gwrthsefyll sychder, cael cyn lleied â phosibl o lawntiau, system dim palu, plannu bio-amrywiol, llynnoedd, gwestai pryfed a chynefinoedd bywyd gwyllt.

Cynlluniwch eich gardd er mwyn i ofynion cynnal a chadw yn y dyfodol ddefnyddio adnoddau cyfyngedig y ddaear yn y modd gorau.  Ymgorfforwch nodweddion gwyrdd i lehau’r galw am ynni mewn adeiladau, megis toeau gwyrdd a muriau byw, sydd hefyd yn darparu cynefinoedd a bwyd i fywyd gwyllt, yn ogystal ag ychwanegu at estheteg adeiladau.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.