Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Mawrth 6ed

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Calendr y Rhandir Cynaliadwy – LLEFYDD AR GAEL

Ar Ddydd Iau, Mawrth 7fed, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Calendr y Rhandir Cynaliadwy.

Canolbwyntiwch ar hau a thyfu ar y tir agored.

Helpwch i farcio llinellau a gosod cnydau, tiwbiau, setiau a stolion riwbob. Cloch ar gyfer hadau gwydn.

Dewiswch gnydau tyner ar gyfer eu hau mewn potiau, tomatos, tsili, pupur a mwy. Mae materion compostio yn edrych ar y bwydydd am ddim.

Dysgwch sut mae adeiladu pibell porthiant hylif o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Ailgylchu Gwastraff Gardd: Mannau Trefol a Phlotiau Gwledig

Ar Ddydd Iau, Mawrth 14eg, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol prosiect Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Ailgylchu Gwastraff Gardd.

Dysgwch sut mae gwneud compost yn rhwydd a bwydo’ch pridd gyda ‘bwyd’ o wastraff gardd a sgrapiau cegin.

Archwiliwch yr ystod o systemau compostio glân a graddfa fach yn yr ardd i gynnwys abwydfeydd a chôn treulio bwyd compost. Gwelwch sut maen nhw’n gweithio.

Trafodwch pam fod compostio’n bwysig, sut i gynaeafu a ble mae ei ddefnyddio. Ewch â syniadau oddi yma a chynnal pentwr iach.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-1yp.  £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Pamau Uwch

Ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 16eg, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am gwrs Pamau Uwch.

Dysgwch sut mae adeiladu pamau uwch i dyfu planhigion bwytadwy neu addurnol.  I’r rhai sydd a symudedd cyfyngedig, mae pamau uwch yn haws eu defnyddio a’u cynnal.

Mewn ardal gyfyngedig, neu ar wyneb caled, maent yn eich galluogi i dyfu mwy o blanhigion.  Dysgwch am y deunyddiau sydd eu hangen a sut i’w adeiladu a’i phlannu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Perlysiau Penigamp

Ar Ddydd Iau, Mawrth 21ain, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Perlysiau Penigamp.

Crëwch brofiad synhwyraidd gyda pherlysiau a dod â dimensiwn ychwanegol i’ch gardd.

Adnabyddwch flodau unflwydd, blodau eilflwydd a blodau lluosflwydd i’w defnyddio.  Dysgwch sut mae tyfu o hadau, toriadau a phlygiau yn y polytwnnel.

Gwelwch sut mae cyfuno â phlannu presennol a gwehyddu tapestri ar gyfer y synhwyrau trwy gydol eich lle.

Ewch oddi yma gydag awgrymiadau ar dorri ar gyfer sychu a dulliau eraill o ddiogelu blasau.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Paramaethu a Maeth mewn Datblygiad Rhyngwladol

Ar Ddydd Gwener, Mawrth 22ain, ymunwch â Hub Cymru Africa am ei digwyddiad Paramaethu a Maeth mewn Datblygiad Rhyngwladol.

Dewch i ddysgu mwy am brosiectau paramaethu yn Affrica Is-Sahara a rhannu eich profiadau o brosiectau tyfu bwyd a bwyta’n iach.

Bydd y diwrnod yn cynnwys sgyrsiau gan Natalie Danford ac Elizabeth Westaway gyda sesiynau trafod yn archwilio sut y gallwn ni orau; rheoli iechyd y pridd i dyfu bwyd trwchus maeth, a phwysigrwydd addasu i amodau ac amgylchiadau.

Wedi’i gynnal yng Ngerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Growing the Future; bydd bwyta bwyd iach yn cael ei graffu a chyfle i rwydweithio a dysgu gan grwpiau ac elusennau o bob cwr o Gymru.

Mae’r digwyddiad hwn am ddim yn agored i bob unigolyn, grŵp ac elusen sy’n gweithio neu sydd â diddordeb mewn Datblygu Rhyngwladol gyda ffocws Paramaethu neu Maethiad.

Mae’r digwyddiad yn gorffen am 3.30pm ond gyda mynediad am ddim i Gerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru, nid oes angen rhuthro gartref.

Archebwch eich tocyn am ddim drwy Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Diwrnod Cennin Pedr – Dydd Sadwrn Mawrth 23ain

Fel blodyn cenedlaethol Cymru, mae’n hollol naturiol i’r cennin-Pedr gwych gael eu cynrychioli mor dda yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ers agor yr Ardd yn y flwyddyn 2000, mae wedi arddangos dros 50 o wahanol fathau o’r blodyn llachar, neilltuol hwn.

Bydd Diwrnod Cennin Pedr gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yn eich dysgu sut i adnabod y gwahaniaethau rhwng yr amrywiaeth o gennin Pedr sydd i’w gael, a ble i chwilio amdanynt.

Bydd yna sgwrs dan do am 11.30yb yn Ystafell Paxton Tŷ Principality‘r Ardd gan gydawdur llyfryn newydd Cennin Pedr yr Ardd, Dr Kevin McGinn, Swyddog Gwyddoniaeth prosiect Tyfu’r Dyfodol, wedi’i ddilyn gan daith tywys yn yr awyr agored am 1.30yp, yn ogystal â stondinau crefft yn y Tŷ Gwydr Mawr eiconig.  Rhaid archebu am lefydd ar y sgwrs a’r daith ar dudalen Eventbrite yr Ardd.

I gyd-fynd gyda’r llyfryn Cennin Pedr newydd ac er mwyn tynnu sylw at amrywiaethau mor rhyfeddol, gofynnwyd i Mike Danford, ffotograffydd sydd hefyd yn un o wirfoddolwyr yr Ardd, chwilio am ddetholiad amrywiol o gasgliad presennol yr Ardd o gennin Pedr yn 2018.  Yr arddangosfa Cennin Pedr yn Oriel yr Ardd yw’r canlyniad, a fydd yma tan Ddydd Sul, Ebrill 7fed.  Gallwch brynu printiau o’r arddangosfa yn Siop Rhoddion yr Ardd.

Bydd yna hefyd arddangosiad ar sut i rolio canhwyllau cŵyr gwenyn, a sut i’w haddurno gydag addurniadau cennin Pedr, ar lwyfan y Tŷ Gwydr Mawr am 11yb, 1.30yp a 3yp, gan Hyfforddwraig Ecosystemau Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie.  Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl, gan gynnwys cŵyr gwenyn, a’i defnydd mewn canhwyllau.  Mae llefydd am yr arddangosiad hwn ar gael i’w harchebu ar dudalen Eventbrite yr Ardd.  Os fyddwch chi’n cael eich ysbrydoli gan yr arddangosiad, bydd Lynda’n cynnal Cwrs Creu Cenhinen Bedr Cŵyr Gwenyn ar Ddydd Mercher, Ebrill 3ydd.

 

Cwrs Creu Cenhinen Bedr Cŵyr Gwenyn

Ar Ddydd Mercher, Ebrill 3ydd, ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gwrs Creu Blodau Cŵyr Gwenyn.

Dysgwch am strwythur ac anatomeg y cennin Pedr a nodweddion cŵyr gwenyn ar gyfer modelu.

Ail-grëwch flodau eich hun gan ddefnyddio cŵyr gwenyn i fynd adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yb-2.30yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.