Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Mawrth 13

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Aur yr Ardd

Yr wythnos hon, am y tro cyntaf erioed, cafodd mêl yr Ardd Fotaneg ei photeli i’w gwerthu yn ein siop!

Dyma Hyfforddwraig Ecosystemau a Gwenynwraig Tyfu’r Dyfodol, Lynda, a’i gwirfoddolwyr, Sonia a Mandy, yn brysur yn boteli a labelu potiau o fêl.

Aur yr Ardd – mêl o wenyn mêl Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru – ar gael cyn bo hir!

Os hoffech chi roi cynnig ar gadw gwenyn, mae Lynda’n cynnal amrywiaeth o gyrsiau cadw gwenyn trwy gydol y flwyddyn, sy’n cynnwys cyflwyniad i gadw gwenyn a sesiynau theori ac ymarferol 5-wythnos.

 

Perlysiau Penigamp

Ar Ddydd Iau, Mawrth 21ain, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Perlysiau Penigamp.

Crëwch brofiad synhwyraidd gyda pherlysiau a dod â dimensiwn ychwanegol i’ch gardd.

Adnabyddwch flodau unflwydd, blodau eilflwydd a blodau lluosflwydd i’w defnyddio.  Dysgwch sut mae tyfu o hadau, toriadau a phlygiau yn y polytwnnel.

Gwelwch sut mae cyfuno â phlannu presennol a gwehyddu tapestri ar gyfer y synhwyrau trwy gydol eich lle.

Ewch oddi yma gydag awgrymiadau ar dorri ar gyfer sychu a dulliau eraill o ddiogelu blasau.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Diwrnod Cennin Pedr – Dydd Sadwrn Mawrth 23ain

Fel blodyn cenedlaethol Cymru, mae’n hollol naturiol i’r cennin-Pedr gwych gael eu cynrychioli mor dda yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ers agor yr Ardd yn y flwyddyn 2000, mae wedi arddangos dros 50 o wahanol fathau o’r blodyn llachar, neilltuol hwn.

Bydd Diwrnod Cennin Pedr gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yn eich dysgu sut i adnabod y gwahaniaethau rhwng yr amrywiaeth o gennin Pedr sydd i’w gael, a ble i chwilio amdanynt.

Bydd yna sgwrs dan do am 11.30yb yn Ystafell Paxton Tŷ Principality‘r Ardd gan gydawdur llyfryn newydd Cennin Pedr yr Ardd, Dr Kevin McGinn, Swyddog Gwyddoniaeth prosiect Tyfu’r Dyfodol, wedi’i ddilyn gan daith tywys yn yr awyr agored am 1.30yp, yn ogystal â stondinau crefft yn y Tŷ Gwydr Mawr eiconig.  Rhaid archebu am lefydd ar y sgwrs a’r daith ar dudalen Eventbrite yr Ardd.

I gyd-fynd gyda’r llyfryn Cennin Pedr newydd ac er mwyn tynnu sylw at amrywiaethau mor rhyfeddol, gofynnwyd i Mike Danford, ffotograffydd sydd hefyd yn un o wirfoddolwyr yr Ardd, chwilio am ddetholiad amrywiol o gasgliad presennol yr Ardd o gennin Pedr yn 2018.  Yr arddangosfa Cennin Pedr yn Oriel yr Ardd yw’r canlyniad, a fydd yma tan Ddydd Sul, Ebrill 7fed.  Gallwch brynu printiau o’r arddangosfa yn Siop Rhoddion yr Ardd.

Bydd yna hefyd arddangosiad ar sut i rolio canhwyllau cŵyr gwenyn, a sut i’w haddurno gydag addurniadau cennin Pedr, ar lwyfan y Tŷ Gwydr Mawr am 11yb, 1.30yp a 3yp, gan Hyfforddwraig Ecosystemau Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie.  Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl, gan gynnwys cŵyr gwenyn, a’i defnydd mewn canhwyllau.  Mae llefydd am yr arddangosiad hwn ar gael i’w harchebu ar dudalen Eventbrite yr Ardd.  Os fyddwch chi’n cael eich ysbrydoli gan yr arddangosiad, bydd Lynda’n cynnal Cwrs Creu Cenhinen Bedr Cŵyr Gwenyn ar Ddydd Mercher, Ebrill 3ydd.

 

Cwrs Creu Cenhinen Bedr Cŵyr Gwenyn

Ar Ddydd Mercher, Ebrill 3ydd, ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gwrs Creu Blodau Cŵyr Gwenyn.

Dysgwch am strwythur ac anatomeg y cennin Pedr a nodweddion cŵyr gwenyn ar gyfer modelu.

Ail-grëwch flodau eich hun gan ddefnyddio cŵyr gwenyn i fynd adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yb-2.30yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

DYDDIADAU YCHWANEGOL – Garddio Heb Balu: Cyflwyniad Ymarferol

Ar naill ai Dydd Iau Mawrth 28ain neu Ddydd Llun Ebrill 8fed, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Mark Sheppard, am gwrs undydd i gyflwyno manteision Garddio Heb Balu.

Ni ddylai tyfu bwyd gwych fod yn waith trwm.  Bydd y cwrs difyr hwn yn eich dysgu pam bydd newid i system dim-palu nid yn unig yn garedig i’ch cefn, ond hefyd yn cynyddu bioamrywiaeth, yn lleihau CO2, yn gwella cyflwr y pridd gan gynhyrchu ffrwythau a llysiau organig, rhyfeddol, iach.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-4yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Paramaethu a Maeth mewn Datblygiad Rhyngwladol

Ar Ddydd Gwener, Mawrth 22ain, ymunwch â Hub Cymru Africa am ei digwyddiad Paramaethu a Maeth mewn Datblygiad Rhyngwladol.

Dewch i ddysgu mwy am brosiectau paramaethu yn Affrica Is-Sahara a rhannu eich profiadau o brosiectau tyfu bwyd a bwyta’n iach.

Bydd y diwrnod yn cynnwys sgyrsiau gan Natalie Danford ac Elizabeth Westaway gyda sesiynau trafod yn archwilio sut y gallwn ni orau; rheoli iechyd y pridd i dyfu bwyd trwchus maeth, a phwysigrwydd addasu i amodau ac amgylchiadau.

Wedi’i gynnal yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â phrosiect Tyfu’r Dyfodol; bydd bwyta bwyd iach yn cael ei graffu a chyfle i rwydweithio a dysgu gan grwpiau ac elusennau o bob cwr o Gymru.

Mae’r digwyddiad hwn am ddim yn agored i bob unigolyn, grŵp ac elusen sy’n gweithio neu sydd â diddordeb mewn Datblygu Rhyngwladol gyda ffocws Paramaethu neu Maethiad.

Mae’r digwyddiad yn gorffen am 3.30pm ond gyda mynediad am ddim i Gerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru, nid oes angen rhuthro gartref.

Archebwch eich tocyn am ddim drwy Eventbrite os gwelwch yn dda.