Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Mehefin 5

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Cosmetigau’r Arddwyr

Ar Ddydd Llun, Mehefin 10fed, ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gwrs Cosmetigau’r Arddwyr.

Crëwch gosmetigau hyfryd eich hun i’w ddefnyddio ar ôl diwrnod hir yn yr ardd.

Dysgwch am briodweddau cŵyr gwenyn, olewau naws a phlanhigion a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch.  Crëwch halwynau bath lafant a bergamot, bar tylino ffa aduki, balm llaw rhosmari a chŵyr gwenyn a balm gwefus melyn Mair.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  11yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cyflwyniad i Gadw Ieir Adref

Ar naill ai Dydd Mercher, Mehefin 12fed neu Ddydd Mercher, Mehefin 26ain, ymunwch â Swyddog Addysg yr Ardd, Rebecca Thomas, am Gwrs Cyflwyniad i Gadw Ieir Adref.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried neu sydd newydd ddechrau cadw ieir adref.  Dysgwch pa mor werthfawr yw cadw ieir i chi a’ch teulu.

Bydd y cwrs yn cynnwys pa fridiau i’w prynu, tai drwy’r tymhorau, cynnal a chadw o ddydd i ddydd, sut a beth i fwydo’r ieir a’u hiechyd cyffredinol.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Dod i adnabod eich Blodau Gwylltion – Dechreuwyr

Ar Ddydd Sul, Mehefin 16eg, ymunwch â Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, am Gwrs Blodau Gwylltion wedi’i anelu at ddechreuwyr.

Ydych am allu dweud y gwahaniaeth rhwng blodyn llefrith a phengaled?

Cwrs wedi’i anelu at ddechreuwyr yw hwn, a bydd yn hwb i’ch hyder wrth adnabod blodau gwylltion drwy ddangos ichi sut i adnabod teuluoedd o flodau gwylltion a defnyddio allweddi botanegol syml.

Yn y cwrs hwn byddwch yn dechrau yn labordy dysgu’r Ganolfan Wyddoniaeth, gan symud ymlaen i edmygu ac enwi blodau gwylltion yng nghaeau gwair Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, gan orffen gyda chwis enwi.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yp-3yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs hefyd yn cael ei cynnal ar Ddydd Mercher Mehefin 26ain a Dydd Sul Gorffennaf 7fed.

 

Cyflwyniad i Syanoteip

Ar Ddydd Mercher, Mehefin 19eg, ymunwch â Hyfforddwraig Gwadd Tyfu’r Dyfodol, Carly Wilshere-Butler, am gwrs Cyflwyniad i Syanoteip.

Proses argraffu ffotograffig yw syanoteip, sy’n cynhyrchu print gwyrddlas.  Fe’i defnyddiwch gan y botanegydd a’r ffotograffydd, Anna Atkins, i greu cyfres o lyfrau argraffiad cyfyngedig a wnaeth gofnodi rhedyn a phlanhigion eraill.

Gan ddefnyddio’r dechneg ffotograffig hanesyddol hon, crëwch brintiau unigryw eich hun gan ddefnyddio planhigion tymhorol ar amrywiaeth o ddeunyddiau a ffabrigau.

Arbrofwch gyda strociau brwsh i greu gwahanol effeithiau.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Penwythnos Blodau Gwyllt Cymru

Dydd Sadwrn Mehefin 22ain – Dydd Sul Mehefin 23ain
Gyda’i gweunydd yn llawn tegeirianau a blodau prin Cymreig a’i arddangosfa ar ddiogelu planhigion Cymru, mae’r Ardd yn lle hyfryd i ddarganfod priodoleddau’r blodau gwyllt.

Bydd digwyddiad eleni yn canolbwyntio ar ein tegeirianau gwyllt Cymreig.  Bydd Sue Parker o’r Gymdeithas Tegeirianau Caled ac awdures 3 llyfr ar degeirianau gan gynnwys Tegeirianau Gwyllt Cymru, yn rhoi dwy sgwrs unigryw ar rywogaethau tegeirianau Cymreig a’r safleoedd gorau i’w gweld yng Nghymru.  Bydd hi hefyd yn cyd-arwain taith gerdded ar weunydd yr Ardd sy’n gyfoethog mewn blodau gwyllt a thegeirianau.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Dylunio, Adeiladu a Chynnal a Chadw Gardd Gynaliadwy

Ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 22ain, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am gwrs Dylunio, Adeiladu a Chynnal a Chadw Gardd Gynaliadwy.

Dysgwch sut i ddewis defnyddiau tirweddu sy’n gynaliadwy ac yn cael cyn lleied â phosibl o effaith ar yr amgylchedd.

Nodwch yr arfer gorau i leihau eich ôl troed carbon wrth adeiladu. Ymgorfforwch nodweddion i alluogi crynhoi dŵr glaw a dŵr llwyd, mannau creu compost, defnyddio planhigion sy’n gwrthsefyll sychder, cael cyn lleied â phosibl o lawntiau, system dim palu, plannu bio-amrywiol, llynnoedd, gwestai pryfed a chynefinoedd bywyd gwyllt.

Cynlluniwch eich gardd er mwyn i ofynion cynnal a chadw yn y dyfodol ddefnyddio adnoddau cyfyngedig y ddaear yn y modd gorau.  Ymgorfforwch nodweddion gwyrdd i lehau’r galw am ynni mewn adeiladau, megis toeau gwyrdd a muriau byw, sydd hefyd yn darparu cynefinoedd a bwyd i fywyd gwyllt, yn ogystal ag ychwanegu at estheteg adeiladau.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Adnabod Eich Coed

Gyda’i frwdfrydedd dros goed, treuliodd Kevin McGinn, ein Swyddog Gwyddoniaeth, ddwy flynedd yn cadarnhau enwau coed sy’n tyfu yn yr Ardd Goed yng Ngerddi Kew.

Mae’r cwrs hwn, ar Ddydd Mercher Gorffennaf 31ain neu Ddydd Iau Awst 15fed, wedi’i anelu at ddechreuwyr a bydd yn cyflwyno’r prif nodweddion botanegol a ddefnyddir i adnabod coed llydanddail sydd i’w gweld yn aml ym Mhrydain.

Cewch ddysgu sut i ddefnyddio allweddi botanegol mewn gweithdy adnabod a gweld amrywiaeth helaeth o wahanol goed brodorol a rhai tramor sy’n tyfu yn yr Ardd Fotaneg wrth fynd ar daith.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yp-3yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 newu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.