Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Mehefin 12

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Cwrs Adnabod Cennau & Mwsogl

Ydych chi erioed wedi dyfalu sut brofiad yw bod yn goblyn, yn bryfyn neu’n chwilen, yn byw ymysg y mwsogl a’r cen mân?

Mae Cymru yn lle arbennig ar gyfer mwsogl a chen, felly, dewch i ymuno â’r Dr Shaun Russell, Cyfarwyddwr Gardd Fotaneg Treborth, ar siwrnai drwy ryfeddodau’r “fforestydd pitw”.

Hwyrach eu bod yn fach a dibwys i’r llygad, ond pan edrychwch yn fanwl yn agos ar y planhigion bychan hyn, mae iddyn nhw harddwch arbennig a swyddogaeth bwysig yn ‘economi natur’.

Dysgwch sut i wahaniaethu rhwng y grwpiau mawr o fwsogl, llysiau’r afu a chen, ac awn ar daith i’r coedydd yng Ngardd Fotaneg Treborth i archwilio’r planhigion meicro gyda chymorth lens llaw.

Dewch i ddarganfod mai’r pethau bychan sy’n wir yn gwneud i’r byd droi o gwmpas!

Cwrs yng Ngardd Fotaneg Treborth.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-4yp.  £22.50 (£20 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Dod i adnabod eich Blodau Gwylltion – Dechreuwyr

Ar Ddydd Sul, Mehefin 16eg, ymunwch â Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, am Gwrs Blodau Gwylltion wedi’i anelu at ddechreuwyr.

Ydych am allu dweud y gwahaniaeth rhwng blodyn llefrith a phengaled?

Cwrs wedi’i anelu at ddechreuwyr yw hwn, a bydd yn hwb i’ch hyder wrth adnabod blodau gwylltion drwy ddangos ichi sut i adnabod teuluoedd o flodau gwylltion a defnyddio allweddi botanegol syml.

Yn y cwrs hwn byddwch yn dechrau yn labordy dysgu’r Ganolfan Wyddoniaeth, gan symud ymlaen i edmygu ac enwi blodau gwylltion yng nghaeau gwair Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, gan orffen gyda chwis enwi.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yp-3yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Cwrs hefyd yn cael ei cynnal ar Ddydd Mercher Mehefin 26ain a Dydd Sul Gorffennaf 7fed, gyda chwrs Adnabod Blodau Gwylltion: Gwella ymlaen ar Ddydd Mercher Gorffennaf 10fed.

 

Cyflwyniad i Syanoteip

Ar Ddydd Mercher, Mehefin 19eg, ymunwch â Hyfforddwraig Gwadd Tyfu’r Dyfodol, Carly Wilshere-Butler, am gwrs Cyflwyniad i Syanoteip.

Proses argraffu ffotograffig yw syanoteip, sy’n cynhyrchu print gwyrddlas.  Fe’i defnyddiwch gan y botanegydd a’r ffotograffydd, Anna Atkins, i greu cyfres o lyfrau argraffiad cyfyngedig a wnaeth gofnodi rhedyn a phlanhigion eraill.

Gan ddefnyddio’r dechneg ffotograffig hanesyddol hon, crëwch brintiau unigryw eich hun gan ddefnyddio planhigion tymhorol ar amrywiaeth o ddeunyddiau a ffabrigau.

Arbrofwch gyda strociau brwsh i greu gwahanol effeithiau.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Cadw Gwenyn Ymarferol 5-Wythnos: Tymor yr Haf

Sesiynau Diwrnod: Dydd Mawrth Gorffennaf 2ail, 9fed, 16eg, 23ain & 30ain – 11yb-1.30yp
Sesiynau Gyda’r Nos: Dydd Mercher Gorffennaf 3ydd, 10fed, 17eg, 24ain & 31ain – 6.30-9yh

Ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau & Gwenynwraig prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gwrs cadw gwenyn ymarferol 5 wythnos, gyda sesiynau diwrnod a gyda’r nos ar gael.

Pum sesiwn ymarferol wythnosol yng Ngardd Wenyn yr Ardd, yn agor y cychod gwenyn a’n dysgu sut i’w hasesu’n effeithiol. 6.30-9yh ar Ddydd Mercher, Gorffennaf 3ydd, 10fed, 17eg, 24ain & 31ain.

Wedi’i ddilyn gan sesiynau dosbarth yn gwerthuso’r arolygiadau gan hefyd ddysgu am y flwyddyn cadw gwenyn.

Pu’n ai ydych chi’n ddarpar wenynwr neu’n un sy’n gwella, gallwch ddatblygu’ch hyder wrth gynnal archwiliad o’r cychod gwenyn.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  £150 (£135 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Sesiynau Cadw Gwenyn Theori 5-Wythnos hefyd ar gael:
Sesiynau Diwrnod: Dydd Mawrth Hydref 29ain, Tachwedd 5ed, 12fed, 19eg & 26ain – 11yb-1.30yp
Sesiynau Gyda’r Nos: Dydd Mercher Hydref 30ain, Tachwedd 6ed, 13eg, 20fed & 27ain – 6.30-9yh

 

Penwythnos Blodau Gwyllt Cymru

Dydd Sadwrn Mehefin 22ain – Dydd Sul Mehefin 23ain
Gyda’i gweunydd yn llawn tegeirianau a blodau prin Cymreig a’i arddangosfa ar ddiogelu planhigion Cymru, mae’r Ardd yn lle hyfryd i ddarganfod priodoleddau’r blodau gwyllt.

Bydd digwyddiad eleni yn canolbwyntio ar ein tegeirianau gwyllt Cymreig.  Bydd Sue Parker o’r Gymdeithas Tegeirianau Caled ac awdures 3 llyfr ar degeirianau gan gynnwys Tegeirianau Gwyllt Cymru, yn rhoi dwy sgwrs unigryw ar rywogaethau tegeirianau Cymreig a’r safleoedd gorau i’w gweld yng Nghymru.  Bydd hi hefyd yn cyd-arwain taith gerdded ar weunydd yr Ardd sy’n gyfoethog mewn blodau gwyllt a thegeirianau.

Am raglen o ddigwyddiadau, ewch i wefan yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Dylunio, Adeiladu a Chynnal a Chadw Gardd Gynaliadwy

Ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 22ain, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am gwrs Dylunio, Adeiladu a Chynnal a Chadw Gardd Gynaliadwy.

Dysgwch sut i ddewis defnyddiau tirweddu sy’n gynaliadwy ac yn cael cyn lleied â phosibl o effaith ar yr amgylchedd.

Nodwch yr arfer gorau i leihau eich ôl troed carbon wrth adeiladu. Ymgorfforwch nodweddion i alluogi crynhoi dŵr glaw a dŵr llwyd, mannau creu compost, defnyddio planhigion sy’n gwrthsefyll sychder, cael cyn lleied â phosibl o lawntiau, system dim palu, plannu bio-amrywiol, llynnoedd, gwestai pryfed a chynefinoedd bywyd gwyllt.

Cynlluniwch eich gardd er mwyn i ofynion cynnal a chadw yn y dyfodol ddefnyddio adnoddau cyfyngedig y ddaear yn y modd gorau.  Ymgorfforwch nodweddion gwyrdd i lehau’r galw am ynni mewn adeiladau, megis toeau gwyrdd a muriau byw, sydd hefyd yn darparu cynefinoedd a bwyd i fywyd gwyllt, yn ogystal ag ychwanegu at estheteg adeiladau.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Adnabod Blodau Gwylltion: Gwella

Ar Ddydd Mercher, Gorffennaf 10fed, ymunwch â Swyddog Gwyddoniaeth prosiect Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, am gwrs Adnabod Blodau Gwylltion: Gwella.

Cwrs wedi’i anelu at rai sy’n gwella yw hwn, a bydd yn codi sgiliau enwi blodau gwylltion i’r lefel nesaf drwy fynd i’r afael â theuluoedd o flodau gwylltion ac allweddi botanegol mwy anodd.

Bydd y cwrs yn dechrau yn labordy dysgu’r Ganolfan Wyddoniaeth, gan symud ymlaen i enwi blodau gwylltion yng nghaeau gwair Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, gan orffen gyda gweithdy adnabod.

Mae cwrs i ddechreuwyr ar gael ar Ddydd Sul Mehefin 16egDydd Mercher Mehefin 26ain a Dydd Sul Gorffennaf 7fed.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yp-3yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Adnabod Eich Coed

Gyda’i frwdfrydedd dros goed, treuliodd Kevin McGinn, ein Swyddog Gwyddoniaeth, ddwy flynedd yn cadarnhau enwau coed sy’n tyfu yn yr Ardd Goed yng Ngerddi Kew.

Mae’r cwrs hwn, ar Ddydd Mercher Gorffennaf 31ain neu Ddydd Iau Awst 15fed, wedi’i anelu at ddechreuwyr a bydd yn cyflwyno’r prif nodweddion botanegol a ddefnyddir i adnabod coed llydanddail sydd i’w gweld yn aml ym Mhrydain.

Cewch ddysgu sut i ddefnyddio allweddi botanegol mewn gweithdy adnabod a gweld amrywiaeth helaeth o wahanol goed brodorol a rhai tramor sy’n tyfu yn yr Ardd Fotaneg wrth fynd ar daith.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yp-3yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.