Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Gorffennaf 4

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Cwrs Deall Enwau a Theuluoedd Planhigion ar gyfer Garddwyr – LLEOEDD DAL AR GAEL!

Ar Ddydd Iau, Gorffennaf 5ed, ymunwch â Swyddog Gwyddoniaeth prosiect Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, am Gwrs Deall Enwau a Theuluoedd Planhigion ar gyfer Garddwyr.

Ydych chi wedi drysu gan fyd dirgel enwau planhigion?  Ydych chi am adnabod planhigion yn eich gardd on yn ansicr ble i ddechrau?  Dyma’r cwrs i chi!

Nod y cwrs hwn yw disgrifio enwau gwyddonol planhigion gardd a’ch helpu chi i adnabod teuluoedd planhigion sy’n cael eu canfod yn gyffredin mewn gerddi’r DU.  Mae’n cynnwys taith o deuluoedd planhigion yr Ardd Fotaneg a sesiwn adnabod ymarferol yn ein labordai gwyddoniaeth.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yb-3.30yp – £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.  Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno eto ar Ddydd Sadwrn, Awst 18fed.

 

Cwrs Planhigion am Ddim

Ar Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 7fed, ymunwch â Neil Barry am Gwrs Planhigion am Ddim.

Lluosogi – y gorau o uwch-gylchu – planhigion newydd o’r hen!  Gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau lluosogi i greu planhigion newydd o’r rhai sy’n bodoli eisoes.  Gan edrych ar doriadau gwreiddyn a choes, haenu a rhannu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10am-2yp – £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Llwyddiant gyda Hadau

Cymerwch y dirgelwch allan o hau hadau ar Gwrs Llwyddiant gyda Hadau gyda Neil Barry ar Ddydd Iau, Gorffennaf 12fed.

Bydd y cwrs yn helpu’r rhai sy’n mynychu i dyfu ystod o blanhigion addurnol a bwytadwy yn llwyddiannus, gan fynd â rhywfaint o’r hyn y maent yn eu hau adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10am-2yp – £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Sioe Frenhinol Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol

Ychydig dros bythefnos sydd i fynd tan Sioe Frenhinol Cymru, yn Llanfair ym Muallt sydd ymlaen o Ddydd Llun, 23ain i Ddydd Iau, 27ain o fis Gorffennaf.  Fe fyddwn ni yna gyda stondin yn y Babell Garddwriaeth, dewch i ddweud helo a chewch ddysgu mwy am ein cyrsiau a’n digwyddiadau!

Fe fyddwn ni hefyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Bae Caerdydd o Ddydd Sadwrn 4ydd i Ddydd Sadwrn 11eg o fis Awst, gallwch ddod o hyd i’n stondin ger yr Eglwys Norwyaidd!

 

Cyrsiau Cyflwyniad i Gadw Gwenyn

P’un a ydych chi’n ddarpar wenynwr neu un sy’n gwella, datblygwch eich gwybodaeth, sgiliau ac hyfer wrth gynnal eich cychod eich hun, gyda chymorth gan Gyrsiau Cadw Gwenyn Tyfu’r Dyfodol.

Am fwy o wybodaeth ar y cyrsiau isod, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

Cwrs Cyflwyniad i Gadw Gwenyn
Dydd Sul Gorffennaf 22ain & Dydd Gwener Awst 10fed – 11yb-2yp

Cyflwyniad i brosiect Tyfu’r Dyfodol a pham yr ydym yn cadw gwenyn yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Dysgwch am gytrefi’r gwenyn mêl ac ewch i Ardd Wenyn yr Ardd, gwisgwch wisg cadw gwenyn, agorwch gwch gwenyn a chewch weld ei bresylwyr, gan gynnwys y gweithwyr, y begegyron a’r Frenhines.
£35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Cosmetigau’r Ardd Wenyn
Dydd Mawrth Medi 4ydd & Dydd Sadwrn Tachwedd 17eg – 11yb-2yp

Dysgwch am gynhyrchion y cwch a gynhyrchir gan y gwenyn mêl, priodweddau’r cŵyr gwenyn a mêl a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch.  Dysgwch yr egwyddorion o greu sebon gydag arddangosiad ar wneud sebon mêl.  Gwnewch gynhyrchion i fynd adref yn cynnwys balm gwefus, menyn corff a hufen i’r wyneb.
£45 (£42 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Sesiynau Cadw Gwenyn Ymarferol 5-Wythnos – Tymor yr Haf
Dydd Mercher Gorffennaf 4ydd, 11eg, 18fed, 25ain & Awst 1af – 6.30-9yh
Pum sesiwn ymarferol wythnosol yng Ngardd Gwenyn yr Ardd, yn agor y cychod gwenyn a’n dysgu sut i’w hasesu’n effeithiol.  Wedi’i ddilyn gan sesiynau dosbarth yn gwerthuso’r arolygiadau gan hefyd ddysgu am y flwyddyn cadw gwenyn.  P’un a ydych chi’n ddarpar wenynwr neu un sy’n gwella, gallwch ddatblygu’ch hyder wrth gynnal archwiliadau’r cychod gwenyn.
£150 (£135 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Sesiynau Cadw Gwenyn Theori 5-Wythnos – Tymor y Gaeaf
Dydd Mercher Hydref 31ain & Tachwedd 7fed, 14eg, 21ain & 28ain
Pum sesiwn dosbarth wythnosol ar gadw gwenyn trwy gydol y flwyddyn.  P’un a ydych chi’n ddarpar wenynwr neu un sy’n gwella, datblygwch eich gwybodaeth ac hyder wrth gynnal eich cychod mewn pob tymor.
£150 (£135 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

 

Cyrsiau Garddwriaeth Ymarferol

Mae yna amrywiaeth eang o gyrsiau Garddwriaeth Ymarferol a Gwyddoniaeth & Garddwriaeth yn addas at bawb, o ddylunio plannu i ddechreuwyr i greu gardd synhwyrol, datblygwch eich gwybodaeth a sgiliau garddwriaeth gyda chwrs Tyfu’r Dyfodol.

Gerddi Synhwyraidd
Dydd Sadwrn Gorffennaf 21ain – 10yb-2yp

Gardd ar gyfer y synhywrau – dyluniwch eich ardal er mwyn iddo gael mwy nag apêl weledol – crëwch nodweddion sy’n apelio at yr holl synhwyrau.

Deall a Thrin Pridd
Dydd Iau Gorffennaf 26ain – 10yb-2yp

Gan ddefnyddio sampl pridd o’ch gardd eich hun, gallwch ddarganfod y math o bridd sydd gennych (gwead, PH) a dysgu sut i wneud y gorau ohono i dyfu planhigion iach yn llwyddiannus.  Bydd y sesiwn yn ymdrin â sut i gynnal a gwella’ch pridd.  Yna, bydd y sesiwn yn edrych ar, ac ymarfer, technegau amaethu amrywiol i ddarparu’r amgylchedd gorau i wreiddiau eich planhigion.

Garddio ar gyfer Natur
Dydd Iau Awst 16eg – 10yb-2yp

Lleihewch eich effaith ar yr amgylchedd trwy arddio’n gynaliadwy ac i annog bywyd gwyllt i’ch gardd.  Gellir cyflawni garddio gyda llai o effaith ar yr amgylchedd trwy weithio gyda natur.  Gall y canlyniadau fod yn ardd iach sy’n gyfeillgar ac yn ddeniadol i fywyd gwyllt.  Dysgwch sut i arddio’n organig ac arbed arian trwy lleihau’r defnydd o gemegau trwy helpu natur i wneud y gwaith.  Edrychwch ar sut dduliau i greu cartrefi a bwyd ar gyfer bywyd gwyllt a gwenwch flwch adar i fynd adref.

Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr
Dydd Sadwrn Medi 15fed – 10yb-2yp

Trosolwg o’r egwyddorion allweddol o ddylunio plannu i roi dealltwriaeth i’r rhai sy’n mynychu sur i greu gardd sy’n ‘gweithio’ ac yn bleser i’r llygad.  Pynciau i gynnwys graddfa a chyfran, cydbwysedd, theori lliw a gwead.

Paratoi eich Gardd ar gyfer y Gaeaf
Dydd Sadwrn Medi 22ain – 10yb-2yp

Gan edrych ar rannu planhigion lluosflwydd, taenu i ddychwelyd maeth i welyau blodau, tocio llwyni yn yr hydref, plannu coed a llwyni sy’n fwy tebygol o sefydlu’n dda.

Dylunwaith Plannu Rhan 2
Dydd Sadwrn Medi 29ain – 10yb-12yp

Yn dilyn ein cwrs ‘Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr’, bydd y cwrs hwn yn edrych ar gynlluniau plannu, mesur a darlunio graddfa, yn ogystal ag edrych ar elfennau dylunio o fewn yr Ardd a thrafod sut y gellid gweithredu’r rhain mewn gardd eich hun.  Er mwyn cael y mwyaf allan o’r cwrs hwn, byddai’n ddefnyddiol, er nad yw’n hanfodol, i fynychu’r cwrs ar gyfer dechreuwyr.

Planhigion Rhagorol yr Ardd: Planhigion Lluosflwydd
Dydd Llun Hydref 15fed / Dydd Sadwrn Hydref 20fed – 10yb-2yp

Mae gan ganolfannau garddio a meithrinfeydd gyfoeth o blanhigion o bob lliw a siâp.  Gall dod o hyd i’r planhigion gorau i’ch gardd fod yn dasg frawychus.  Nod y cwrs hwn yw dathlu’r amrywiaeth o blanhigion lluosflwydd sydd ar gael ar y farchnad a thynnu sylw at rai o hoff flodau’r Curadur.  Bydd canllaw syml i ddod o hyd i’r planhigion lluosflwydd gorau ar gyfer eich gwely neu bot blodau yn cael ei gynnwys a bydd y cwrs yn dod i ben gydag ymweliad â meithrinfeydd yr Ardd.

Cyrsiau uchod yn £40 yr un (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)
Rhaid archebu ymlaen llaw – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Cyrsiau Gwyddoniaeth & Garddwriaeth

Deall enwau a theuluoedd planhigion ar gyfer garddwyr
Dydd Iau Gorffennaf 5ed / Dydd Sadwrn Awst 18fed – 10.30yb-3.30yp

Ydych chi wedi drysu gan fyd dirgel enwau planhigion?
Ydych chi am adnabod planhigion yn eich gardd ond yn ansicr ble i ddechrau?
Nod y cwrs hwn yw disgrifio enwau gwyddonol planhigion gardd a’ch helpu chi i adnabod teuluoedd planhigion sy’n cael eu canfod yn gyffredin mewn gerddi’r DU.  Mae’n cynnwys taith o deuluoedd planhigion yr Ardd Fotaneg a sesiwn adnabod ymarferol yn ein labordai gwyddoniaeth.

Gwyddoniaeth yn yr Ardd
Dydd Sadwrn 11eg Awst – 10.30yb-3.30yp

Ymunwch â’n Pennaeth Gwyddoniaeth, Dr Natasha de Vere, am daith tu ôl i’r llenni o’r Ardd Fotaneg, gan gynnwys y labordai gwyddoniaeth, meithrinfeydd a herbariwm planhigion.

Cewch fwy o wybodaeth ar waith yr Ardd i arbed planhigion a pheillwyr ledled y byd.  Yna, cewch rhoi gynnig arni!  Ewch â’ch cotiau labordy, tynnwch DNA o blanhigion a defnyddiwch microsgopau i weld eu byd cudd.

Cyrsiau uchod yn £35 yr un (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)