Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Gorffennaf 31

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Cyrsiau Byr AM DDIM*

Ydych chi’n chwilio am rywbeth i wneud dros wyliau’r haf?

Yn ogystal ag ymweliad i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol arbennig, ymunwch â’r hwyl hau a thyfu yn yr Ardd yn ystod gwyliau’r haf, gyda chwrs byr am ddim* i’r teulu wedi’i ddarparu gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Bomiau Hadau
Awst: 2il, 3ydd

Mae bomiau hadau yn weithgaredd hwyl i oedolion a phlant. Yr ydym yn dibynnu ar wenyn mêl a pheillwyr gwyllt i beillio cnydau sy’n ein cadw ni’n iach, ond yn rhyngwladol mae poblogaethau peillwyr yn gostwng.

P’un ai pot planhigyn, gwely blodau, darn gwyllt yn eich lawnt neu waun gyfan, mae hau blodau gwyllt yn darparu adnoddau hanfodol i gefnogi ystad eang o bryfed peillio.

Dysgwch sut i’w creu a’u defnyddio ar gwrs byr am ddim*, wedi’i ddarparu gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Gwesty Gwenyn
Awst, 5ed, 6ed, 10fed, 12fed, 13eg, 16eg, 19eg, 20fed, 27ain, 30ain, 31ain

A wyddoch chi fod y rhan fwyaf o wenyn yn ddi-frenhines, ddim yn creu mel ac yn byw ar ben eu hun?

Er mwyn helpu i gefnogi poblogaethau gwenyn unigol yn eich gardd, gallwch greu gwesty gwenyn eich hun lle gallwch chi wylio cylch bywyd y creaduriaid hyfryd hyn.  Mae’r gwenyn hyn yn cael eu galw’n gwenyn unigol, ac mae gennym ni dros 250 rhywogaeth wahanol yn y DU, dyma rhai yr ydych efallai wedi clywed amdanynt yn barod; gwenyn torri dail, gwenyn turio a saerwenynen a llawer mwy. Mae’r gwenynod hyn yn beillwyr ardderchog, ond maent yn cael ychydig o sylw.

Dysgwch sut i greu gwesty gwenyn eich hun gan ailgylchu deunyddiau a’r lleoliad gorau i’w rhoi yn eich gardd neu falconi.  Dysgwch mwy ar ein cystadleuaeth Prosiect Peillio gwych, sy’n cael ei rhedeg mewn partneriaeth â’r Grŵp Eco Attractions.

Cyrsiau ymlaen o 11yb-1yp a 2yp-4yp yng Nghanolfan Tyfu. Er mwyn archebu, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cyrsiau yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  *Nodwch nid yw’r cyrsiau byr yn cynnwys mynediad i’r Ardd.  Gwelwch yma am brisiau mynediad yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

NEWYDD – Garddio Twll Clo i Ddechreuwyr

Dydd Mercher Awst 14eg

Mae gerddi twll clo yn unedau bach, cynaliadwy a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer tyfu llysiau, sydd wedi’u cynllunio i gadw lleithder a maeth, a datblygwyd yn wreiddiol yn Affrica Is-Sahara. Yn boblogaidd gyda gweithwyr cymorth yn Affrica, mae gerddi twll clo bellach yn cael eu defnyddio ar draws y byd.

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn yn ein hystafell ddosbarth, gan ddangos egwyddorion allweddol y system gost isel hon a sut mae prosiectau a arweinir gan y gymuned yn newid bywydau yng Nghamerŵn.

Caiff fynychwyr y cyfle i ddysgu’n ymarferol sut i ddewis y deunyddiau mwyaf priodol ar gyfer y safle ac adeiladu, cyn gweld y broses adeiladu.

Cewch fwy o wybodaeth ar brofiad un o diwtoriaid y cwrs hwn, Natalie Danford, yn y blog hwn a ysgrifennwyd ganddi.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yp-2yp.  £25 (£22.50 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Adnabod Eich Coed

Dydd Iau Awst 15fed

Gyda’i frwdfrydedd dros goed, treuliodd Kevin McGinn, ein Swyddog Gwyddoniaeth, ddwy flynedd yn cadarnhau enwau coed sy’n tyfu yn yr Ardd Goed yng Ngerddi Kew.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at ddechreuwyr a bydd yn cyflwyno’r prif nodweddion botanegol a ddefnyddir i adnabod coed llydanddail sydd i’w gweld yn aml ym Mhrydain.

Cewch ddysgu sut i ddefnyddio allweddi botanegol mewn gweithdy adnabod a gweld amrywiaeth helaeth o wahanol goed brodorol a rhai tramor sy’n tyfu yn yr Ardd Fotaneg wrth fynd ar daith.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yp-3yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Prosiect Peillio

Allwch chi adeiladu’r Palas Peillwyr gorau yn yr haf eleni?

Dychmygwch fyd heb siocled neu eich hoff ffrwythau.  Mae’n syniad ofnadwy, a gall fod yn wir os nad ydym yn helpu i warchod pryfed peillio natur.

Mae gwenyn a gwenyn meirch, pilipalau a gwyfynod, chwilod a phryfed hofran a hyd yn oed adar ac ystlumod yn helpu peillio planhigion, gan gynnwys nies o’n bwydydd blasus.  Maen nhw nid yn unig yn darparu bwyd inni, ond maen nhw hefyd yn helpu ein hamgylchedd naturiol i ffynnu.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a phrosiect Tyfu’r Dyfodol, ynghyd ag aelodau’r Grŵp Eco Attractions yn rhedeg cystadleuaeth gyffrous yn ystod yr haf eleni mewn canolfannau ymwelwyr ledled y DU, ac yn gofyn i chi greu Palas Peillwyr er mwyn helpu gwarchod peillwyr natur.  Os hoffech chi gael her, ac os ydych dan 16 oed, dyma sydd angen ichi ei wneud:

  1. Brasluniwch eich Palas Peillwyr, a elwir hefyd yn westy pryfed neu westy gwenyn.  Gallwch fynd i www.ecoattractions.com neu’ch llyfrgell leol am help a syniadau.  Mae blog defnyddiol ar ein gwefan yma.
  2. Casglwch bethau i greu eich Palas, gorau oll os byddan nhw wedi eu hailgylchu – gallwch ddefnyddio poteli plastig neu duniau gwag.  Os bydd angen, gofynnwch i oedolyn helpu ei hadeiladu, a chofiwch addurno’ch Palas yn lliwgar i ddenu peillwyr!
  3. Chwiliwch am rywle yn eich gardd, neu gofynnwch i ffrind sydd â gardd, i osod eich Palas Peillwyr.  Tynnwch ffotograff ohono a’i llwytho ar Instagram eich rhiant/gwarchodwr (gan fod rhaid bod yn 13 mlwydd oed neu’n hyn i gael cyfrif) gan ddefnyddio’r hashnod #projectpollinate2019 a chynnwys @ecoattractions.  Gwnewch hyn cyn Medi 3ydd 2019 a byddwch yn cael eich cynnwys yn awtomatig yn y gystadleuaeth.
  4. Bydd un o’n gwyddonwyr peillio a barnwr annibynol yn dewis 15 o’r prif Balasau cyn i’r tymor ysgol newydd ddechrau ar gyfer gwobr arbennig, megis cit heulol, profiad o fod yn warcheidwad a llawer mwy!  Cewch wybod os ydych chi’n enillydd drwy Instagram.

Pob lwc!

Trwy gymryd rhan rydych yn cytuno i’r telerau ac amodau a nodi yn nhelerau ac amodau ein cystadleuaeth a welwyd ar wefan Eco Attractions.

 

Lliwio Naturiol

Dydd Sadwrn Awst 31ain

Cyflwyno sgiliau defnyddio planhigion i liwio ffibr a deunydd.

Bydd y gweithdy:
– yn defnyddio lliwiau o blanhigion i greu amrywiaeth o liwiau
– yn esbonio defnyddio mordantau i sefydlogi ffibrau
– yn dangos gwahanol ddulliau lliwio

Bydd y diwrnod yn dechrau gyda chyflwyniad sylfaenol i liwio naturiol, gan gynnwys materion iechyd a diogelwch ynghyd â phryderon amgylcheddol yn gysylltiedig â lliwio.

Byddwch yn gweithio mewn parau neu grwpiau bach i roi cynnig ar amrywiaeth o ddulliau lliwio.

Bydd defnyddiau lliwio yn cynnwys crwyn wniwns, melengu, dail cnau Ffrengig, logwd, sandalwydd, a ffystig.

Ar ddiwedd y diwrnod byddwch yn mynd adre gyda chi amrywiaeth o samplau wedi’u lliwio a nodiadau ar y prosesau lliwio, ynghyd â’r brwdfrydedd a’r wybodaeth i barhau i arbrofi gyda dulliau lliwio naturiol gartref!

Bydd angen ichi ddod â menig plastig, ffedog, llyfr nodiadau a phin ysgrifennu gyda chi, a bagiau plastig i fynd â samplau adre.

Cwrs yng Ngardd Fotaneg Treborth.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-3yp.  £32.50 (£29.50 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd Fotaneg Genedlaethol).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.