Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Ionawr 16

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Gardd Flodau’r Peillwyr

Ar Ddydd Iau, Ionawr 17eg, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol prosiect Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Gardd Flodau’r Peillwyr.

Dyluniwch a chrëwch eich calendr hau a thyfu blodau i beillwyr o’r gwanwyn hyd at y gaeaf.

Dewch i adnabod patrymau blodeuo a sut mae defnyddio blodau ‘torri a dŵad eto’, ‘cynhyrchwyr canolig’ a ‘rhyfeddodau byrhoedlog’.

Ewch o’r fan yma gydag awgrymiadau am amseroedd allweddol a dysgwch sut mae cynllunio arddangosfa barhaus.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-1yp.  £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

Dysgwch mwy ar waith yr Ardd i achub peillwyr ledled y byd yma.

 

Menywod Ysbrydoledig mewn Garddwriaeth

Ym mis Ionawr, mae Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyfres o sgyrsiau gyda marched sydd wedi ysbrydoli mewn garddwriaeth, gan gynnwys agweddau ar eu gyrfaoedd a’u diddordebau garddwriaethol.

Dewch i ddysgu mwy am y gwaith ymchwil gwyddonol a’r datblygiadau garddwriaethol yn yr Ardd Fotaneg, gyda sgyrsiau cyflwyno gan Ymchwilwyr PhD a Garddwraig yr Ardd.  Cewch fwynhau’r gyfres hon AM DDIM a hefyd fanteisio ar fynediad i’r Ardd AM DDIM yn ystod dyddiadau’r wythnos ym mis Ionawr.

Sgyrsiau’n dechrau am 12 ganol dydd yn Nhŷ Principality’r Ardd.  I archebu’ch lle, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Dydd Gwener Ionawr 18fed – Sarah Price

Ar Ddydd Gwener, Ionawr 18fed, bydd y dylunydd gerddi o’r radd uchaf, Sarah Price, yn ymuno â ni am ei sgwrs o’r enw ‘Plants First’.  Mae Sarah yn credu mewn dylunio’n seiliedig ar blanhigion.  Mae’n datblygu gerifa gan ddefnyddio planhigion, eu siapiau, eu ffurfiau a’u patrymau i gyfansoddi ei dyluniadau.  Drwy drosolwg o waith y gorffennol a’r presennol bydd yn rhoi enghreifftiau gwirioneddol ac yn dangos sut mae ei phrosesau dylunio’n gweithio.

Yn wreiddiol, cafodd Sarah ei hyfforddi mewn celfyddyd gain, ac ar ôl graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mae hi nawr yn ddylunydd gerddi o’r radd flaenaf, gan ennill y fedal aur yn Sioe Flodau RHS Chelsea yn 2012.  Roedd ganddi ran integredig hefyd yn y gwaith o ddylunio gerddi’r Parc Olympaidd yn 2012.

Sgwrs gyflwyno gan Carly Green, Garddwraig yr Ardd, yn siarad am ei thaith dair wythnos i Dde Califfornia ym mis Ebrill 2018, lle bu’n archwilio sut roedd planhigion gwyllt yn adfer yn dilyn tymor tân gwyllt 2017 ac yn ymweld â gerddi botaneg Califfornia.

 

Dydd Gwener Ionawr 25ain – Natalie Chivers

Curadur Gardd Fotaneg Treborth, Natalie Chivers, sy’n cwblhau’r triawd o fenywod ysbrydoledig mewn garddwriaeth ar Ddydd Gwener, Ionawr 25ain, gyda sgwrs o’r enw ‘Treborth Botanic Garden – small garden, big plans’.  Fel nifer o erddi botaneg, mae siwrnai Treborth wedi bod yn ddiddorol hyd yn hyn, a bydd Natalie, Curadur yr Ardd, yn rhannu ychydig o hanes yr Ardd, a’r cynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol.

Yn ogystal â gofalu am fwy na 2,000 o rywogaethau o blanhigion a chynllunio dyfodol ei chasgliadau yn yr Ardd, mae gan Natalie ddiddordeb dwfn mewn dylunio gerddi ac mae wedi gweithio i ddylunwyr Sioe Flodau Frenhinol Chelsea ers 2014.

Sgwrs gyflwyno gan Fyfyrwraig PhD yr Ardd, Abigail Lowe, am ei gwaith ymchwil i ddarganfod pa blanhigion mae peillwyr yn eu defnyddio o fewn yr Ardd ac yng Ngwarchodfa Natur Waun Las gan ddefnyddio metabarcodio DNA paill.

 

Conifferau Cyfareddol

Os oedd gennych goeden Nadolig go iawn a hoffech chi ddysgu mwy amdano a’i darddiad, ymunwch â Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, ar gyfer cwrs Conifferau Cyfareddol ar Ddydd Iau, Ionawr 24ain neu Ddydd Sadwrn, Chwefror 9fed.

Mae conifferau yn grŵp diddorol o blanhigion, gan gynnwys cedrwydd, pinwydd, hemlog, llarwydd a sbriws.

Yn ystod y cwrs hwn, dysgwch y nodweddion allweddol a ddefnyddir i nodi gwahanol deuluoedd a rhywogaethau conifferaidd, gan hefyd esbonio tarddiad rhai conifferau gardd ‘corachaidd’.

Bydd y cwrs hwn yn dechrau yn ein labordy addysgu, gan symud ymlaen at daith o gonifferau yng nghasgliadau byw’r Ardd.  Croeso i ddechreuwyr a’r rheini sydd am wella.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yb-3yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Swydd Hyfforddwr/wraig Garddwriaethol

Am ymuno â’n tîm?

Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio fel Hyfforddwr/wraig Garddwriaethol.

Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn sydd â gwybodaeth dechnegol dda am arddwriaeth, hanes profedig mewn hyfforddi, a diddordeb cryf yn iechyd a lles pobl eraill. Byddwch yn darparu a chyflwyno amrywiaeth o gyrsiau garddwriaethol a deunyddiau dysgu ar gyfer unigolion a grwpiau.

Mae rhuglder mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar yn ddymunol iawn, ac mae dealltwriaeth o genhadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac ymrwymiad i’r genhadaeth honno, yn hanfodol.

Y dyddiau cau yw Dydd Gwener 8fed Chwefror 2019.  Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan yr Ardd.

 

Calendr y Rhandir Cynaliadwy

Ar Ddydd Iau, Chwefror 7fed, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am y cwrs diweddaraf yng Nghalendr y Rhandir Cynaliadwy.

Canolbwyntiwch ar hau hadau dan orchudd, labelu a chadw cofnod.

Dysgwch sut i brofi hyfywdra hadau a gosod blychau i datws ddechrau egino. Paratowch flychau hadau a phlygiau ar gyfer hau a dewiswch hadau.

Edrychwch ar y pridd ar eich llain, asesu pryd i weithio arno a thaenu tomwellt.

Mae’n bryd troi’r domen gompost, ei hawyru a gwirio lefelau lleithder ynddi.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr

Ar Ddydd Gwener, Chwefror 8fed, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am Gwrs Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr.

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar gynlluniau plannu, mesur a lluniadu wrth raddfa, yn ogystal ag edrych ar elfennau dylunio o fewn yr Ardd a thrafod sut y gellid gweithredu’r rhain yn eich gardd eich hun.

Er mwyn cael y mwyaf allan o’r cwrs hwn, byddai’n ddefnyddiol, er nad yn hanfodol, eich bod wedi mynychu’r cwrs ar gyfer dechreuwyr.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

Bydd yna gwrs Dylunwaith Plannu: Camau Nesaf ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 16eg.