Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Ionawr 15

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Sgyrsiau Planhigion a Newid Hinsawdd

Yn 2019, datganwyd argyfwng hinsawdd yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, gan iddynt hefyd ymrwymo y bydd ein sector cyhoeddus yn garbon niwtral erbyn 2030.

Ar dri Dydd Gwener ym mis Ionawr, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyfres o sgyrsiau a fydd yn canolbwyntio ar effaith newid yn yr hinsawdd ar ein planhigion, yr ymchwil sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â hyn a’r gwaith y mae gerddi botaneg yn gwneud i addasu i’r hinsawdd a gwarchod planhigion ar gyfer y dyfodol.

Mwynhewch y gyfres AM DDIM hon tra hefyd yn manteisio ar fynediad AM DDIM i’r Ardd yn ystod yr wythnos ym mis Ionawr. Mae’r sgyrsiau’n dechrau am hanner dydd.

Dydd Gwener Ionawr 17eg: ‘Healing the Earth: Biochar for Carbon Sequestration and Habitat Restoration’ gan Yr Athro Alayne Street-Perrott.
Mae Alayne Street-Perrott yn wyddonydd hinsawdd gyda dros 40 mlynedd o brofiad ymchwil ar newidiadau yn yr hinsawdd yn y gorffennol ac effeithiau gweithgaredd dynol ar yr amgylchedd, newidiadau tymor hir yn y cylch carbon byd-eang, a biochar fel un o ystod bosibl o atebion naturiol ar gyfer brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.
Sgwrs gyflwyno o’r enw ‘Conserving Welsh Native Plants Through Seed Banking’ gan Dr Kevin McGinn, Swyddog Gwyddoniaeth Prosiect Tyfu’r Dyfodol.  I archebu’ch lle, ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

Dydd Gwener Ionawr 31ain: ‘The Role of Botanic Gardens in Mitigating and Adapting to Climate Change’ gan Dr Paul Smith.
Dr Paul Smith yw Ysgrifennydd Cyffredinol Cadwraeth Gerddi Botaneg Ryngwladol (BGCI) ac yn un o Ymddiriedolwyr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. BGCI yw’r rhwydwaith cadwraeth planhigion mwyaf yn y byd, sy’n cynnwys dros 600 o erddi botaneg fel aelodau mewn 100 o wledydd.
Sgwrs gyflwyno o’r enw ‘Building Resilience Against Climate Change’ gan Kim Stoddart, golygydd ‘The Organic Way’ ac awdures y llyfr ‘The Climate Change Garden’.  I archebu’ch lle, ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

Cwrs Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr

Dydd Gwener Ionawr 10fed / Dydd Sadwrn Chwefror 15fed

Trosolwg o egwyddorion allweddol cynllunio plannu i roi dealltwriaeth i’r rhai sy’n mynychu sut i greu gardd sy’n ‘gweithio’ ac sy’n bleser i’r llygad.

Pynciau i gynnwys graddfa a chyfran, cydbwysedd, theori lliw a gwead.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs Dylunwaith Plannu: Camau Nesaf

Dydd Gwener Ionawr 17eg / Dydd Sadwrn Chwefror 29ain 

Yn dilyn ein cwrs ‘Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr’, bydd y cwrs hwn yn edrych ar gynlluniau plannu, mesur a darlunio graddfa, yn ogystal ag edrych ar elfennau dylunio o fewn yr Ardd a thrafod sut y gellid gweithredu’r rhain mewn gardd eich hun.

Er mwyn cael y mwyaf allan o’r cwrs hwn, byddai’n ddefnyddiol, er nad yw’n hanfodol, i fynychu’r cwrs ar gyfer dechreuwyr.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Garddio Synhwyraidd a Therapiwtig

Dydd Mercher Ionawr 29ain

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn wedi’i gynllunio ar gyfer unrhyw un sydd am adeiladu neu ddefnyddio ardal allanol ar gyfer garddio therapiwtig, synhwyraidd a bwytadwy. Gan ddechrau gyda’r pethau sylfaenol fel dylunio ac ystyriaethau ymarferol, bydd yn ymdrin â rhai o’r plannu gorau ar gyfer llesiant ac ymdopi emosiynol fel canlyniad i fywyd dyddiol modern.

Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin â syniadau ac awgrymiadau prosiect ar gyfer defnyddio’ch gardd neu ardal allanol fel hyn yn barhaus gyda llawer o enghreifftiau hygyrch, creadigol a llawn hwyl.

Bydd yna sesiwn cwestiynau ac atebion trwy gydol y sesiwn er mwyn datblygu’ch gwybodaeth a sgiliau i ddefnyddio ardal allanol yn effeithiol ar gyfer y rhai a fyddai o fudd.  Cwrs wedi’i arwain gan Kim Stoddart, awdures y llyfr ‘The Climate Change Garden’.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 9.30yb-12yp. £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg.  I archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Cyrsiau yng Nghanolfan Crefftau’r Goedwig, Dinbych

Rydyn ni wrth ein bodd i nawr gallu gweithio mewn partneriaeth â Chanolfan Crefftau’r Goedwig ac i allu cynnig amrywiaeth wych o gyrsiau garddwriaeth yna!

Cwrs Adeiladu Pamau Uwch
Dydd Sadwrn Ionawr 25ain

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar fanteision tyfu mewn pamau uwch a’r technegau ar gyfer eu hadeiladu a’u sefydlu. Dysgwch sut i baratoi’r safle ac adeiladu’r pamau uwch yng ngardd arddangos Canolfan Crefftau’r Goedwig cyn mynd i’r gweithdy i baratoi pecyn pâm uwch o 2.4m x 1.2m i fynd adref gyda chi.
Cwrs yng Nghanolfan Crefftau’r Goedwig.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 9.30yb-1yp. £80 (£72 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd Fotaneg).  I archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Tocio Coed Ffrwythau
Dydd Sadwrn Chwefror 15fed

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys arddangosiad gan diwtor profiadol ar sut i docio rhai o’r coed ffrwythau ym Mherllan Dreftadaeth y Ganolfan Crefftau’r Goedwig. Bydd y toriadau gorau yn cael eu cadw i’w defnyddio mewn cwrs impio yn hwyrach yn y prynhawn.
Cwrs yng Nghanolfan Crefftau’r Goedwig.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-12.30yp. £25 £20 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd Fotaneg).  I archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Impio Coed Ffrwythau
Dydd Sadwrn Chwefror 15fed

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys arddangosiad gan diwtor profiadol ar y technegau ar gyfer impio toriadau o rai o’r coed ffrwythau ym Mherllan Dreftadaeth y Ganolfan Crefftau’r Goedwig. Dysgwch y defnydd o wahanol gwreiddgyffion i reoli maint a chymeriad y coed newydd yn y pen draw. Bydd pob cyfranogwr yn gallu mynd â 2-3 coeden newydd o’r Berllan Dreftadaeth adref.
Cwrs yng Nghanolfan Crefftau’r Goedwig.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 1.30-3.30yp. £25 £20 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd Fotaneg).  I archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Tirluniau Dyfrlliw
Dydd Sul Mawrth 15fed

Bydd y cwrs hwn yn defnyddio’r dirwedd hardd sy’n amgylchynu’r Ganolfan Crefftau’r Goedwig ar hyd bryniau Clwyd ac ardal o harddwch naturiol eithriadol fel yr ysbrydoliaeth ar gyfer paentiadau dyfrlliw.
Bydd y cwrs paentio dyfrlliw hwn yn rhoi’r cyfle i chi brofi paentio yn yr awyr agored. Bydd eich tiwtor wrth law i roi arweiniad un i un ar gyfansoddiad a chanolbwyntiau naturiol.
Dewch â chamera/ ffôn/ llechen er mwyn i chi hefyd dynnu lluniau o’r olygfa rydych chi’n bwriadu ei phaentio. Os nad yw’r tywydd yn addas i fod y tu allan, bydd y cwrs yn parhau yn y stiwdio. Darperir rhestr ar ofynion sylfaenol y diwrnod. Erbyn diwedd y dydd, bydd gennych baentiad dyfrlliw gorffenedig i fynd adref gyda chi.
Cwrs yng Nghanolfan Crefftau’r Goedwig.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-4yp. £70 (£63 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd Fotaneg).  I archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Calendr 2020 yr Ardd

Ydych chi’n dal i chwilio am galendr ar gyfer 2020?

Mae calendr yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn cynnwys lluniau gwych o’r Ardd, gwybodaeth am blanhigion, ardaloedd a chenhadaeth yr Ardd yn ogystal â nodi pen-blwydd yr Ardd yn 20 oed.

 

Conifferau Cyfareddol

Dydd Mercher Ionawr 22ain

Mae conifferau yn grŵp diddorol o blanhigion, gan gynnwys cedrwydd, pinwydd, hemlog, llarwydd a sbriws.

Yn ystod y cwrs hwn, bydd Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, yn cyflwyno’r nodweddion allweddol a ddefnyddir i nodi gwahanol deuluoedd a rhywogaethau conifferaidd, gan hefyd esbonio tarddiad rhai conifferau gardd ‘corachaidd’.

Bydd y cwrs hwn yn dechrau yn ein labordy addysgu, gan symud ymlaen at daith o gonifferau yng nghasgliadau byw’r Ardd. Croeso i ddechreuwyr a’r rheini sydd am wella.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 10.30yb-3yp. £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cynhaliaeth Offer Garddio

Dydd Mercher Ionawr 22ain

Dysgwch sut i gynnal ac atgyweirio eich offer llaw garddio’n gywir, gan gynnwys secateurs, offer tocio, ffyrch bach a thryweli yn ystod y sesiwn ymarferol hon dan arweiniad Hyfforddwr Garddwriaeth Tyfu’r Dyfodol, Ben.

Caiff y gwahanol fathau o offer llaw garddio a’u deunyddiau eu trafod, yn ogystal â sesiwn fanylach ar hogi secateurs.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Dylunio Gardd Gynaliadwy

Dydd Gwener Ionawr 24ain / Dydd Gwener Mawrth 13eg

Dysgwch sut i ddewis defnyddiau tirweddu sy’n gynaliadwy ac yn cael cyn lleied â phosibl o effaith ar yr amgylchedd.

Nodwch yr arfer gorau i leihau eich ôl troed carbon wrth adeiladu. Ymgorfforwch nodweddion i alluogi crynhoi dŵr glaw a dŵr llwyd, mannau creu compost, defnyddio planhigion sy’n gwrthsefyll sychder, cael cyn lleied â phosibl o lawntiau, system dim palu, plannu bio-amrywiol, llynnoedd, gwestai pryfed a chynefinoedd bywyd gwyllt.

Cynlluniwch eich gardd er mwyn i ofynion cynnal a chadw yn y dyfodol ddefnyddio adnoddau cyfyngedig y ddaear yn y modd gorau. Ymgorfforwch nodweddion gwyrdd i lehau’r galw am ynni mewn adeiladau, megis toeau gwyrdd a muriau byw, sydd hefyd yn darparu cynefinoedd a bwyd i fywyd gwyllt, yn ogystal ag ychwanegu at estheteg adeiladau.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Garddio’n Galluog ar gyfer Newid Hinsawdd: Tyfu Bwyd

Dydd Gwener Chwefror 7fed / Dydd Gwener Chwefror 21ain

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer pawb, o ddarpar arddwyr i rai mwy profiadol a hoffai amddiffyn eu gerddi a’u planhigion yn erbyn yr eithafion tywydd cynyddol sy’n ein hwynebu nawr. Yn llawn dop o syniadau, triciau, technegau a sgiliau arbed amser ac arian, bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth i chi dyfu ffrwythau a llysiau yn gynhyrchiol yn wyneb newid yn yr hinsawdd.

Bydd y diwrnod yn dechrau gyda sesiwn gyflwyno dros luniaeth cyn symud ymlaen i lawer o’r pethau sylfaenol gan gynnwys; amddiffyniad cyffredinol ac awgrymiadau gwydn mewn dylunio a gweithgareddau o ddydd i ddydd. Bydd y rhain yn cynnwys beth i’w dyfu a phryd, gan gynnwys plannu planhigion lluosflwydd, gweithio gyda bywyd gwyllt a’r rhan gall chwyn chwarae. Bydd dulliau arbed amser hefyd yn cael sylw, gan gynnwys sut i leihau dyfrio mewn ton wres ac amddiffyn eich llain dros y gaeaf e.e. gorchuddio’r ddaear a garddio heb balu.

Yn y prynhawn, bydd y cwrs yn ymdrin â systemau plannu cymysg, arbed hadau a sut i drin â’r bygythiadau cynyddol o blâu a chlefydau yn naturiol trwy gynyddu bioamrywiaeth. bydd sesiwn holi ac atebion ar ddiwedd y sesiwn yn eich helpu ymhellach i blannu’n fwy gwydn.  Cwrs wedi’i arwain gan Kim Stoddart, awdures y llyfr ‘The Climate Change Garden’.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  9.30yb-3.30yp.  £70 (£63 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cyrsiau Garddwriaeth yng Nghwrt Insole

Perllannau’r Iard Gefn
Dydd Sadwrn Ionawr 25ain

Cyflwyniad i gynllunio a phlannu perllan yn yr iard gefn. Bydd y sesiwn theori hon yn edrych ar y dewis orau o goed afalau, sut i hyfforddi a thocio coed yn ogystal â’u gofal a’u cynhaliaeth cyffredinol.
Cwrs yng Nghwrt Insole.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2.30yp. £40 (£36 i Gonsesiynau, Aelodau a Gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg a Chwrt Insole).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Planhigion Tŷ: Bromelia, Tegeirianau a Phlanhigion Suddlon
Dydd Mercher Chwefror 19eg

Cyflwyniad i’r gofal a’r amodau tyfu sydd eu hangen ar y grwpiau hyn o blanhigion yn y cartref. Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â phopeth o ddewis y planhigion cyntaf i’w prynu, gofal a chynnal a chadw cyffredinol, a sut i gael mwy o blanhigion am ddim. Bydd y cwrs hwn yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol.
Cwrs yng Nghwrt Insole.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 1.30-3.30yp. £18.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Planhigion Tŷ: Bromelia, Tegeirianau a Phlanhigion Suddlon
Dydd Sadwrn Chwefror 22ain
Cyflwyniad i’r gofal a’r amodau tyfu sydd eu hangen ar y grwpiau hyn o blanhigion yn y cartref. Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â phopeth o ddewis y planhigion cyntaf i’w prynu, gofal a chynnal a chadw cyffredinol, a sut i gael mwy o blanhigion am ddim. Bydd y cwrs hwn yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol.
Cwrs yng Nghwrt Insole.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2.30yp. £40 (£36 i Gonsesiynau, Aelodau a Gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg a Chwrt Insole).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Impio Coed Ffrwythau
Dydd Sadwrn Mawrth 14eg

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i impio coed afal ar wreiddgyffion. Bydd y cwrs yn dechrau gyda sesiwn theori ar gefndir impio a’r gwahanol doriadau a ddefnyddiwyd, casglu pren impyn a sut i ddewis y gwreiddgyff mwyaf addas cyn symud ymlaen i sesiwn ymarferol.
Cwrs yng Nghwrt Insole.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2.30yp. £40 (£36 i Gonsesiynau, Aelodau a Gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg a Chwrt Insole).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Cynllunio’r Ardd: Mannau Bach
Dydd Sadwrn Ebrill 18fed

Bydd y cwrs dylunio gardd hwn yn edrych ar yr heriau a’r arferion o dyfu mewn mannau bach. Bydd y sesiwn theori hon yn cwmpasu’r egwyddorion o ddylunio gerddi ar gyfer cyrtiau, gerddi trefol, gerddi patio a gerddi cysgodol.
Cwrs yng Nghwrt Insole.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2.30yp. £40 (£36 i Gonsesiynau, Aelodau a Gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg a Chwrt Insole).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Bydd un lle ar bob cwrs i oedolion yn cael ei noddi’n llawn, a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol drwy lythyr atgyfeirio oddi wrth feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk neu Tyfu’r Dyfodol, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.  Cynigir lleoedd ar y sail mai’r cyntaf i’r felin gaiff falu.

 

Cyrsiau Cyflwyniad i Gadw Gwenyn 2020

Dydd Mercher Ebrill 22ain /
Dydd Mercher Mai 13eg /
Dydd Sadwrn Mehefin 13eg /
Dydd Gwener Gorffennaf 7fed /
Dydd Mercher Awst 5ed

Ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau a Gwenynwraig prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda, am gyflwyniad i brosiect Tyfu’r Dyfodol a pham yr ydym yn cadw gwenyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Dysgwch am gytrefi’r gwenyn mêl ac ewch i Ardd Wenyn yr Ardd, gwisgwch wisg cadw gwenyn, agorwch gwch gwenyn a chewch weld ei breswylwyr, gan gynnwys y gweithwyr, y gwenyn diog a’r frenhines.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  11yb-2yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg.  Am fwy o wybodaeth. gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.