Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Chwefror 6

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Calendr y Rhandir Cynaliadwy – LLEFYDD AR GAEL

Ar Ddydd Iau, Chwefror 7fed, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am y cwrs diweddaraf yng Nghalendr y Rhandir Cynaliadwy.

Canolbwyntiwch ar hau hadau dan orchudd, labelu a chadw cofnod.

Dysgwch sut i brofi hyfywdra hadau a gosod blychau i datws ddechrau egino. Paratowch flychau hadau a phlygiau ar gyfer hau a dewiswch hadau.

Edrychwch ar y pridd ar eich llain, asesu pryd i weithio arno a thaenu tomwellt.

Mae’n bryd troi’r domen gompost, ei hawyru a gwirio lefelau lleithder ynddi.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Conifferau Cyfareddol

Ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 9fed, ymunwch â Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, ar gyfer cwrs Conifferau Cyfareddol.

Mae conifferau yn grŵp diddorol o blanhigion, gan gynnwys cedrwydd, pinwydd, hemlog, llarwydd a sbriws.

Yn ystod y cwrs hwn, dysgwch y nodweddion allweddol a ddefnyddir i nodi gwahanol deuluoedd a rhywogaethau conifferaidd, gan hefyd esbonio tarddiad rhai conifferau gardd ‘corachaidd’.

Bydd y cwrs hwn yn dechrau yn ein labordy addysgu, gan symud ymlaen at daith o gonifferau yng nghasgliadau byw’r Ardd.  Croeso i ddechreuwyr a’r rheini sydd am wella.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yb-3yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Swydd Hyfforddwr/wraig Garddwriaethol – Dyddiad Cau Chwefror 8fed

Am ymuno â’n tîm?

Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio fel Hyfforddwr/wraig Garddwriaethol.

Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn sydd â gwybodaeth dechnegol dda am arddwriaeth, hanes profedig mewn hyfforddi, a diddordeb cryf yn iechyd a lles pobl eraill. Byddwch yn darparu a chyflwyno amrywiaeth o gyrsiau garddwriaethol a deunyddiau dysgu ar gyfer unigolion a grwpiau.

Mae rhuglder mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar yn ddymunol iawn, ac mae dealltwriaeth o genhadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac ymrwymiad i’r genhadaeth honno, yn hanfodol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan yr Ardd.

 

Cyrsiau Byr AM DDIM* Tyfu Tatws – Hanner Tymor Mis Chwefror

Gan ganolbwyntio ar hanes a hyblygrwydd y planhigyn tatws anhygoel, gan edrych ar wahanol fathau a sut y gellir eu plannu i gynhyrchu cnwd helaeth er mwyn i chi fwynhau gartref.  Dysgwch sut i dyfu amrywiaeth o datws mewn gwahanol gynwysyddion a photiau ar y cwrs byr rhad ac am ddim* hwn.  Ewch ag ychydig o datws had ar ddiwedd y cwrs i’w plannu adref.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

  • Mathau o datws, a pharatoi tatws had.
  • Y gwahaniaethau rhwng cyfnodau tyfu gwahanol datws.
  • Gofynion pridd.
  • Cynhwysyddion y gellir eu defnyddio i dyfu tatws.
  • Cynaeafu’ch tatws.

Cyrsiau 45 munud o hyd am 11yb, 12.30yp a 2yp ar Ddydd Sul Chwefror 24ainDydd Mercher Chwefror 27ain a Dydd Gwener Mawrth 1af – yn addas ar gyfer pob oed.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  I archebu, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Mae’r cyrsiau hyn yn rhan o Weithgareddau Gyda’n Gilydd Hanner Tymor mis Chwefror yr Ardd – gweithgareddau i oedolion, plant a theuluoedd – ac fe’u darperir gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.

*Nodwch nid yw’r cyrsiau hyn yn cynnwys mynediad i’r Ardd.  Am fwy o wybodaeth ar brisiau mynediad yr Ardd, ewch yma os gwelwch yn dda.

 

Creu Blodau Cŵyr Gwenyn: Cennin Pedr

Ar Ddydd Mercher, Chwefror 13eg, ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christe, am gwrs Creu Blodau Cŵyr Gwenyn.

Dysgwch am strwythur ac anatomeg y cennin Pedr a nodweddion cŵyr gwenyn ar gyfer modelu.

Ail-grëwch flodau eich hun gan ddefnyddio cŵyr gwenyn i fynd adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yb-2.30yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Blodau’r Gwanwyn

Ydych chi’n chwilio am anrheg Dydd Sain Folant gwahanol?

Ar Ddydd Iau, Chwefror 14eg, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Blodau’r Gwanwyn.

Crëwch gynllun gyda chlystyrau o liw a diddordeb tymhorol i’ch tywys drwy’r misoedd gwanwyn a dechrau’r haf.

Dysgwch sut i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd lle bach a gwella’ch dyluniad yn rhwydd.

Ystyriwch risiau a mynedfeydd, ffenestri a muriau, pamau a ffiniau, plotiau a photiau. Dewiswch eich steil a chymryd awgrymiadau ar gyfer plannu a phlanhigion.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-1yp.  £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Dylunwaith Plannu: Camau Nesaf

Ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 16eg, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am gwrs Dylunwaith Plannu: Camau Nesaf.

Yn dilyn ein cwrs ‘Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr’, bydd y cwrs hwn yn edrych ar gynlluniau plannu, mesur a darlunio graddfa, yn ogystal ag edrych ar elfennau dylunio o fewn yr Ardd a thrafod sut y gellid gweithredu’r rhain mewn gardd eich hun.

Er mwyn cael y mwyaf allan o’r cwrs hwn, byddai’n ddefnyddiol, er nad yw’n hanfodol, i fynychu’r cwrs ar gyfer dechreuwyr.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk.

 

Cosmetigau’r Ardd Wenyn

Ar Ddydd Mercher, Chwefror 20fed, ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christe, am gwrs Cosmetigau’r Ardd Wenyn.

Gwnewch gynhyrchion i fynd adref yn cynnwys balm gwefus, menyn corff a hufen i’r wyneb.

Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl, priodweddau’r cŵyr gwenyn a mêl a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch.

Dysgwch yr egwyddorion o greu sebon gydag arddangosiad ar wneud sebon mêl.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  11yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Llysiau’r Wyddor

Ar Ddydd Iau, Chwefror 21ain, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol prosiect Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Llysiau’r Wyddor.

Ysgrifennwch eich ryseitiau ar gyfer y plotiau llysiau a chrewch eich bwydlen calendr hau a thyfu.

Adnabyddwch gnydau sengl ac aml gnydau a gweld ble i’w gosod yn eich cynllun. Ewch ati i ymarfer hau yn y polytwnnel a phlannu tu allan.

Ychwanegwch flas i’ch plot gyda pherlysiau. Nodwch flodau unflwydd a blodau lluosflwydd a dysgwch sut mae tyfu o hedyn a phlanhigion plwg.

Gorffennwch y diwrnod gydag ymweliad â’r abwydfeydd aflonydd a gweld pa mor hawdd yw gwneud bwyd i’r ardd o wastraff cegin.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Gardd Ddŵr

Ar Ddydd Iau, Chwefror 28ain, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol prosiect Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Gardd Dŵr.

Dewch ag elfen fyfyriol a phleserus i’ch lle gydag ymagwedd ddiymdrech a dull cynaliadwy.

Dysgwch sut i greu gardd ddŵr mewn hen gynhwysydd sy’n addas i’w ail-ddefnyddio. Nodwch offer a deunyddiau ar gyfer y dasg a pharatowch i’w hadeiladu.

Dilynwch ganllaw syml i ddewis planhigion ac ymarfer plannu i drefnu cynllun.

Ewch â syniadau i ffwrdd gyda chi i gynnal pwll iach ar gyfer ymwelwyr bywyd gwyllt.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-1yp.  £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.