Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Chwefror 27ain

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Cyrsiau Byr AM DDIM* Tyfu Tatws – Hanner Tymor Mis Chwefror

Gan ganolbwyntio ar hanes a hyblygrwydd y planhigyn tatws anhygoel, gan edrych ar wahanol fathau a sut y gellir eu plannu i gynhyrchu cnwd helaeth er mwyn i chi fwynhau gartref.  Dysgwch sut i dyfu amrywiaeth o datws mewn gwahanol gynwysyddion a photiau ar y cwrs byr rhad ac am ddim* hwn.  Ewch ag ychydig o datws had ar ddiwedd y cwrs i’w plannu adref.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

  • Mathau o datws, a pharatoi tatws had.
  • Y gwahaniaethau rhwng cyfnodau tyfu gwahanol datws.
  • Gofynion pridd.
  • Cynhwysyddion y gellir eu defnyddio i dyfu tatws.
  • Cynaeafu’ch tatws.

Cyrsiau 45 munud o hyd am 11yb, 12.30yp a 2yp ar Ddydd Mercher Chwefror 27ain a Dydd Gwener Mawrth 1af – yn addas ar gyfer pob oed.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  I archebu, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Mae’r cyrsiau hyn yn rhan o Weithgareddau Gyda’n Gilydd Hanner Tymor mis Chwefror yr Ardd – gweithgareddau i oedolion, plant a theuluoedd – ac fe’u darperir gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.

*Nodwch nid yw’r cyrsiau hyn yn cynnwys mynediad i’r Ardd.  Am fwy o wybodaeth ar brisiau mynediad yr Ardd, ewch yma os gwelwch yn dda.

 

Calendr y Rhandir Cynaliadwy

Ar Ddydd Iau, Mawrth 7fed, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Calendr y Rhandir Cynaliadwy.

Canolbwyntiwch ar hau a thyfu ar y tir agored.

Helpwch i farcio llinellau a gosod cnydau, tiwbiau, setiau a stolion riwbob. Cloch ar gyfer hadau gwydn.

Dewiswch gnydau tyner ar gyfer eu hau mewn potiau, tomatos, tsili, pupur a mwy. Mae materion compostio yn edrych ar y bwydydd am ddim.

Dysgwch sut mae adeiladu pibell porthiant hylif o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Ailgylchu Gwastraff Gardd: Mannau Trefol a Phlotiau Gwledig

Ar Ddydd Iau, Mawrth 14eg, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol prosiect Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Ailgylchu Gwastraff Gardd.

Dysgwch sut mae gwneud compost yn rhwydd a bwydo’ch pridd gyda ‘bwyd’ o wastraff gardd a sgrapiau cegin.

Archwiliwch yr ystod o systemau compostio glân a graddfa fach yn yr ardd i gynnwys abwydfeydd a chôn treulio bwyd compost. Gwelwch sut maen nhw’n gweithio.

Trafodwch pam fod compostio’n bwysig, sut i gynaeafu a ble mae ei ddefnyddio. Ewch â syniadau oddi yma a chynnal pentwr iach.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-1yp.  £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Pamau Uwch

Ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 16eg, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am gwrs Pamau Uwch.

Dysgwch sut mae adeiladu pamau uwch i dyfu planhigion bwytadwy neu addurnol.  I’r rhai sydd a symudedd cyfyngedig, mae pamau uwch yn haws eu defnyddio a’u cynnal.

Mewn ardal gyfyngedig, neu ar wyneb caled, maent yn eich galluogi i dyfu mwy o blanhigion.  Dysgwch am y deunyddiau sydd eu hangen a sut i’w adeiladu a’i phlannu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Garddio Heb Balu: Cyflwyniad Ymarferol

Ar Ddydd Mercher, Mawrth 20fed, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Mark Sheppard, am gwrs undydd i gyflwyno manteision Garddio Heb Balu.

Ni ddylai tyfu bwyd gwych fod yn waith trwm.  Bydd y cwrs difyr hwn yn eich dysgu pam bydd newid i system dim-palu nid yn unig yn garedig i’ch cefn, ond hefyd yn cynyddu bioamrywiaeth, yn lleihau CO2, yn gwella cyflwr y pridd gan gynhyrchu ffrwythau a llysiau organig, rhyfeddol, iach.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-4yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Perlysiau Penigamp

Ar Ddydd Iau, Mawrth 21ain, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Perlysiau Penigamp.

Crëwch brofiad synhwyraidd gyda pherlysiau a dod â dimensiwn ychwanegol i’ch gardd.

Adnabyddwch flodau unflwydd, blodau eilflwydd a blodau lluosflwydd i’w defnyddio.  Dysgwch sut mae tyfu o hadau, toriadau a phlygiau yn y polytwnnel.

Gwelwch sut mae cyfuno â phlannu presennol a gwehyddu tapestri ar gyfer y synhwyrau trwy gydol eich lle.

Ewch oddi yma gydag awgrymiadau ar dorri ar gyfer sychu a dulliau eraill o ddiogelu blasau.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Diwrnod Cennin Pedr – Dydd Sadwrn Mawrth 23ain

Fel blodyn cenedlaethol Cymru, mae’n hollol naturiol i’r cennin-Pedr gwych gael eu cynrychioli mor dda yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ers agor yr Ardd yn y flwyddyn 2000, mae wedi arddangos dros 50 o wahanol fathau o’r blodyn llachar, neilltuol hwn.

Ond beth yn union yw cenhinen-Bedr? Y dehongliad clasurol a wisgir gan Gymry balch ar ddydd Gŵyl Dewi yw blodau mawr melyn gyda thrwmped. Ond gallai ymwelwyr â Gardd y Gwanwyn hefyd weld mathau gyda mwy o liw oren, pinc, gwyrdd neu wyn nag o felyn. Gallent sylwi ar lawer gwahanol faint, amrywiaeth cymhleth o ffurfiau blodau, ac o bwyso ymlaen caent rai aroglau melys a chynnil.

Bydd Diwrnod Cennin Pedr yn eich helpu i ddeall y gwahaniaethau rhwng un genhinen Bedr a’r llall.