Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Chwefror 13

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Cosmetigau’r Ardd Wenyn

Ar Ddydd Mercher, Chwefror 20fed, ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christe, am gwrs Cosmetigau’r Ardd Wenyn.

Gwnewch gynhyrchion i fynd adref yn cynnwys balm gwefus, menyn corff a hufen i’r wyneb.

Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl, priodweddau’r cŵyr gwenyn a mêl a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch.

Dysgwch yr egwyddorion o greu sebon gydag arddangosiad ar wneud sebon mêl.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  11yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Blodau’r Gwanwyn

Ydych chi’n chwilio am anrheg Dydd Sain Folant gwahanol?

Ar Ddydd Iau, Chwefror 14eg, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Blodau’r Gwanwyn.

Crëwch gynllun gyda chlystyrau o liw a diddordeb tymhorol i’ch tywys drwy’r misoedd gwanwyn a dechrau’r haf.

Dysgwch sut i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd lle bach a gwella’ch dyluniad yn rhwydd.

Ystyriwch risiau a mynedfeydd, ffenestri a muriau, pamau a ffiniau, plotiau a photiau. Dewiswch eich steil a chymryd awgrymiadau ar gyfer plannu a phlanhigion.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-1yp.  £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cyrsiau Byr AM DDIM* Tyfu Tatws – Hanner Tymor Mis Chwefror

Gan ganolbwyntio ar hanes a hyblygrwydd y planhigyn tatws anhygoel, gan edrych ar wahanol fathau a sut y gellir eu plannu i gynhyrchu cnwd helaeth er mwyn i chi fwynhau gartref.  Dysgwch sut i dyfu amrywiaeth o datws mewn gwahanol gynwysyddion a photiau ar y cwrs byr rhad ac am ddim* hwn.  Ewch ag ychydig o datws had ar ddiwedd y cwrs i’w plannu adref.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

  • Mathau o datws, a pharatoi tatws had.
  • Y gwahaniaethau rhwng cyfnodau tyfu gwahanol datws.
  • Gofynion pridd.
  • Cynhwysyddion y gellir eu defnyddio i dyfu tatws.
  • Cynaeafu’ch tatws.

Cyrsiau 45 munud o hyd am 11yb, 12.30yp a 2yp ar Ddydd Sul Chwefror 24ainDydd Mercher Chwefror 27ain a Dydd Gwener Mawrth 1af – yn addas ar gyfer pob oed.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  I archebu, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Mae’r cyrsiau hyn yn rhan o Weithgareddau Gyda’n Gilydd Hanner Tymor mis Chwefror yr Ardd – gweithgareddau i oedolion, plant a theuluoedd – ac fe’u darperir gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.

*Nodwch nid yw’r cyrsiau hyn yn cynnwys mynediad i’r Ardd.  Am fwy o wybodaeth ar brisiau mynediad yr Ardd, ewch yma os gwelwch yn dda.

 

*CWRS NEWYDD* – Garddio Heb Balu: Cyflwyniad Ymarferol

Ar Ddydd Mercher, Mawrth 20fed, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Mark Sheppard, am gwrs undydd i gyflwyno manteision Garddio Heb Balu.

Ni ddylai tyfu bwyd gwych fod yn waith trwm.  Bydd y cwrs difyr hwn yn eich dysgu pam bydd newid i system dim-palu nid yn unig yn garedig i’ch cefn, ond hefyd yn cynyddu bioamrywiaeth, yn lleihau CO2, yn gwella cyflwr y pridd gan gynhyrchu ffrwythau a llysiau organig, rhyfeddol, iach.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-4yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

Dylunwaith Plannu: Camau Nesaf

Ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 16eg, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am gwrs Dylunwaith Plannu: Camau Nesaf.

Yn dilyn ein cwrs ‘Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr’, bydd y cwrs hwn yn edrych ar gynlluniau plannu, mesur a darlunio graddfa, yn ogystal ag edrych ar elfennau dylunio o fewn yr Ardd a thrafod sut y gellid gweithredu’r rhain mewn gardd eich hun.

Er mwyn cael y mwyaf allan o’r cwrs hwn, byddai’n ddefnyddiol, er nad yw’n hanfodol, i fynychu’r cwrs ar gyfer dechreuwyr.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Llysiau’r Wyddor

Ar Ddydd Iau, Chwefror 21ain, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol prosiect Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Llysiau’r Wyddor.

Ysgrifennwch eich ryseitiau ar gyfer y plotiau llysiau a chrewch eich bwydlen calendr hau a thyfu.

Adnabyddwch gnydau sengl ac aml gnydau a gweld ble i’w gosod yn eich cynllun. Ewch ati i ymarfer hau yn y polytwnnel a phlannu tu allan.

Ychwanegwch flas i’ch plot gyda pherlysiau. Nodwch flodau unflwydd a blodau lluosflwydd a dysgwch sut mae tyfu o hedyn a phlanhigion plwg.

Gorffennwch y diwrnod gydag ymweliad â’r abwydfeydd aflonydd a gweld pa mor hawdd yw gwneud bwyd i’r ardd o wastraff cegin.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Gardd Ddŵr

Ar Ddydd Iau, Chwefror 28ain, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol prosiect Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Gardd Dŵr.

Dewch ag elfen fyfyriol a phleserus i’ch lle gydag ymagwedd ddiymdrech a dull cynaliadwy.

Dysgwch sut i greu gardd ddŵr mewn hen gynhwysydd sy’n addas i’w ail-ddefnyddio. Nodwch offer a deunyddiau ar gyfer y dasg a pharatowch i’w hadeiladu.

Dilynwch ganllaw syml i ddewis planhigion ac ymarfer plannu i drefnu cynllun.

Ewch â syniadau i ffwrdd gyda chi i gynnal pwll iach ar gyfer ymwelwyr bywyd gwyllt.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-1yp.  £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Ailgylchu Gwastraff Gardd: Mannau Trefol a Phlotiau Gwledig

Ar Ddydd Iau, Mawrth 14eg, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol prosiect Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Ailgylchu Gwastraff Gardd.

Dysgwch sut mae gwneud compost yn rhwydd a bwydo’ch pridd gyda ‘bwyd’ o wastraff gardd a sgrapiau cegin.

Archwiliwch yr ystod o systemau compostio glân a graddfa fach yn yr ardd i gynnwys abwydfeydd a chôn treulio bwyd compost. Gwelwch sut maen nhw’n gweithio.

Trafodwch pam fod compostio’n bwysig, sut i gynaeafu a ble mae ei ddefnyddio. Ewch â syniadau oddi yma a chynnal pentwr iach.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-1yp.  £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Pamau Uwch

Ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 16eg, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am gwrs Pamau Uwch.

Dysgwch sut mae adeiladu pamau uwch i dyfu planhigion bwytadwy neu addurnol.  I’r rhai sydd a symudedd cyfyngedig, mae pamau uwch yn haws eu defnyddio a’u cynnal.

Mewn ardal gyfyngedig, neu ar wyneb caled, maent yn eich galluogi i dyfu mwy o blanhigion.  Dysgwch am y deunyddiau sydd eu hangen a sut i’w adeiladu a’i phlannu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.