Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Rhagfyr 20

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Mae wedi bod yn flwyddyn gyntaf hynod o brysur a llwyddiannus i brosiect Tyfu’r Dyfodol, yma yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.

Diolch i bawb a wnaeth gymryd rhan yn ein cyrsiau a digwyddiadau yn ystod 2018, edrychwn ymlaen at eich croesawu i raglen llawn arall o gyrsiau a digwyddiadau yn ystod 2019.

Cyrsiau fel Anrhegion

Os ydych dal yn chwilio am yr anrheg berffaith i deulu a ffrindiau am y Nadolig eleni, beth am daleb gwrs Tyfu’r Dyfodol?

O gadw gwenyn i dyfu llysiau, a chosmetigau’r ardd wenyn i ddylunwaith plannu – mae rhywbeth yn addas i bawb!

Ewch i dudalen Tyfu’r Dyfodol ar wefan yr Ardd Fotaneg, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk am fwy o fanylion ar ddyddiadau os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Gardd Flodau’r Peillwyr

Ar Ddydd Iau, Ionawr 17eg, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol prosiect Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Gardd Flodau’r Peillwyr.

Dyluniwch a chrëwch eich calendr hau a thyfu blodau i beillwyr o’r gwanwyn hyd at y gaeaf.

Dewch i adnabod patrymau blodeuo a sut mae defnyddio blodau ‘torri a dŵad eto’, ‘cynhyrchwyr canolig’ a ‘rhyfeddodau byrhoedlog’.

Ewch o’r fan yma gydag awgrymiadau am amseroedd allweddol a dysgwch sut mae cynllunio arddangosfa barhaus.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-1yp.  £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

Dysgwch mwy ar waith yr Ardd i achub peillwyr ledled y byd yma.

 

Cwrs Conifferau Cyfareddol

Os oes gennych goeden Nadolig go iawn eleni a hoffech chi ddysgu mwy amdano a’i darddiad, ymunwch â Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, ar gyfer cwrs ‘Conifferau Cyfareddol‘ ar Ddydd Iau, Ionawr 24ain neu Ddydd Sadwrn, Chwefror 9fed.

Mae conifferau yn grŵp diddorol o blanhigion, gan gynnwys cedrwydd, pinwydd, hemlog, llarwydd a sbriws.

Yn ystod y cwrs hwn, dysgwch y nodweddion allweddol a ddefnyddir i nodi gwahanol deuluoedd a rhywogaethau conifferaidd, gan hefyd esbonio tarddiad rhai conifferau gardd ‘corachaidd’.

Bydd y cwrs hwn yn dechrau yn ein labordy addysgu, gan symud ymlaen at daith o gonifferau yng nghasgliadau byw’r Ardd.  Croeso i ddechreuwyr a’r rheini sydd am wella.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yb-3yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Calendr y Rhandir Cynaliadwy

Ar Ddydd Iau, Chwefror 7fed, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am y cwrs diweddaraf yng Nghalendr y Rhandir Cynaliadwy.

Canolbwyntiwch ar hau hadau dan orchudd, labelu a chadw cofnod.

Dysgwch sut i brofi hyfywdra hadau a gosod blychau i datws ddechrau egino. Paratowch flychau hadau a phlygiau ar gyfer hau a dewiswch hadau.

Edrychwch ar y pridd ar eich llain, asesu pryd i weithio arno a thaenu tomwellt.

Mae’n bryd troi’r domen gompost, ei hawyru a gwirio lefelau lleithder ynddi.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr

Ar Ddydd Gwener, Chwefror 8fed, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am Gwrs Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr.

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar gynlluniau plannu, mesur a lluniadu wrth raddfa, yn ogystal ag edrych ar elfennau dylunio o fewn yr Ardd a thrafod sut y gellid gweithredu’r rhain yn eich gardd eich hun.

Er mwyn cael y mwyaf allan o’r cwrs hwn, byddai’n ddefnyddiol, er nad yn hanfodol, eich bod wedi mynychu’r cwrs ar gyfer dechreuwyr.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Cyrsiau Cadw Gwenyn

P’un a ydych chi’n ddarpar wenynwr neu un sy’n gwella, datblygwch eich gwybodaeth, sgiliau ac hyder wrth gynnal eich cychod eich hun, gyda chymorth gan Gyrsiau Cadw Gwenyn Tyfu’r Dyfodol.

Am fwy o wybodaeth ar y cyrsiau isod, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

Cyflwyniad i Gadw Gwenyn
2019: Dydd Sadwrn Mehefin 15fed, Dydd Sul Gorffennaf 21ain & Dydd Gwener Awst 9fed – 11yb-2yp

Cyflwyniad i brosiect Tyfu’r Dyfodol a pham yr ydym yn cadw gwenyn yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Dysgwch am gytrefi’r gwenyn mêl ac ewch i Ardd Wenyn yr Ardd, gwisgwch wisg cadw gwenyn, agorwch gwch gwenyn a chewch weld ei breswylwyr, gan gynnwys y gweithwyr, y gwenyn diog a’r Frenhines.
£35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Cosmetigau’r Ardd Wenyn
2019: Dydd Mercher Chwefror 20fed, Dydd Mawrth Ebrill 30ain, Dydd Mawrth Mehefin 18fed, Dydd Sadwrn Medi 28ain, Dydd Gwener Tachwedd 8fed
Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl, priodweddau’r cŵyr gwenyn a mêl a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch.  Dysgwch yr egwyddorion o greu sebon gydag arddangosiad ar wneud sebon mêl.  Gwnewch gynhyrchion i fynd adref yn cynnwys balm gwefus, menyn corff a hufen i’r wyneb.
£45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Sesiynau Cadw Gwenyn Ymarferol 5 Wythnos: Tymor yr Haf
2019: Dydd Mercher Gorffennaf 3ydd, 10fed, 17eg, 24ain & 31ain
Pum sesiwn ymarferol wythnosol yng Ngardd Wenyn yr Ardd, yn agor cychod gwenyn a’n dysgu sut i’w hasesu’n effeithiol.  Wedi’i ddilyn gan sesiynau dosbarth yn gwerthuso’r arolygiadau gan hefyd ddysgu am y flwyddyn cadw gwenyn.  P’un ai ydych chi’n ddarpar wenynwr neu’n un sy’n gwella, gallwch ddatblygu’ch hyder wrth gynnal archwiliad o’r cychod gwenyn.
£150 (£135 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

 

Cyrsiau Garddwriaeth

Mae gennym amrywiaeth eang o gyrsiau Garddwriaeth Ymarferol a Gwyddoniaeth & Garddwriaeth yn addas at bawb, o ddylunio plannu i ddechreuwyr i greu gardd synhwyrol, datblygwch eich gwybodaeth a sgiliau garddwriaeth gyda chwrs Tyfu’r Dyfodol.

Blodau’r Gwanwyn
Dydd Iau Chwefror 14eg – 10yb-1yp

Crëwch gynllun gyda chlystyrau o liw a diddordeb tymhorol i’ch tywys drwy’r misoedd gwanwyn a dechrau’r haf.
Dysgwch sut i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd lle bach a gwella’ch dyluniad yn rhwydd.
Ystyriwch risiau a mynedfeydd, ffenestri a muriau, pamau a ffiniau, plotiau a photiau. Dewiswch eich steil a chymryd awgrymiadau ar gyfer plannu a phlanhigion.
£30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Dylunwaith Plannu: Camau Nesaf
Dydd Sadwrn Chwefror 16eg – 10yb-2yp
Yn dilyn ein cwrs ‘Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr’, bydd y cwrs hwn yn edrych ar gynlluniau plannu, mesur a darlunio graddfa, yn ogystal ag edrych ar elfennau dylunio o fewn yr Ardd a thrafod sut y gellid gweithredu’r rhain mewn gardd eich hun.
Er mwyn cael y mwyaf allan o’r cwrs hwn, byddai’n ddefnyddiol, er nad yw’n hanfodol, i fynychu’r cwrs ar gyfer dechreuwyr.
£40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Llysiau’r Wyddor
Dydd Iau Chwefror 21ain – 10yb-2yp
Ysgrifennwch eich ryseitiau ar gyfer y plotiau llysiau a chrewch eich bwydlen calendr hau a thyfu.
Adnabyddwch gnydau sengl ac aml gnydau a gweld ble i’w gosod yn eich cynllun. Ewch ati i ymarfer hau yn y polytwnnel a phlannu tu allan.
Ychwanegwch flas i’ch plot gyda pherlysiau. Nodwch flodau unflwydd a blodau lluosflwydd a dysgwch sut mae tyfu o hedyn a phlanhigion plwg.
Gorffennwch y diwrnod gydag ymweliad â’r abwydfeydd aflonydd a gweld pa mor hawdd yw gwneud bwyd i’r ardd o wastraff cegin.
£33 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Rhaid archebu ymlaen llaw – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.