Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Ebrill 3

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Garddio Heb Balu: Cyflwyniad Ymarferol

Ar Ddydd Llun Ebrill 8fed, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Mark Sheppard, am gwrs undydd i gyflwyno manteision Garddio Heb Balu.

Ni ddylai tyfu bwyd gwych fod yn waith trwm.  Bydd y cwrs difyr hwn yn eich dysgu pam bydd newid i system dim-palu nid yn unig yn garedig i’ch cefn, ond hefyd yn cynyddu bioamrywiaeth, yn lleihau CO2, yn gwella cyflwr y pridd gan gynhyrchu ffrwythau a llysiau organig, rhyfeddol, iach.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-4yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Gardd Lles: Sioe Flodau’r RHS Caerdydd

Does dim hir i aros tan Sioe Flodau’r RHS Caerdydd ar Ddydd Gwener Ebrill 12fed-Dydd Sul Ebrill 14eg.  Ni allwn aros i ddangos i bawb ein gardd nodwedd arbennig, Gardd Lles.

Mae’r ardd, a grëwyd gan dîm garddwriaeth yr Ardd Fotaneg mewn partneriaeth â’r prosiect Tyfu’r Dyfodol, yn hyrwyddo iechyd a lles da, yn cynnwys dwy ardal eistedd tawel, mannau preifat ar gyfer myfyrio ac i ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar.

Mae’r cynllun plannu yn un lliniarol gyda lliwiau gwyn a phastel, dail gweadog a haenau o blanhigion lluosflwydd.  Er mwyn gwella’r cysylltiad â natur ymhellwch, mae planhigion a chynefinoedd sy’n gyfeillgar i beillwyr wedi’u hymgorffori.

Ble mae bioamrywiaeth yn ffynnu, mae pobl yn ffynnu hefyd.

Cewch ddysgu mwy ar wefan Sioe RHS Caerdydd.

 

Canolfan Partner Newydd: Gardd Fotaneg Treborth & Elfennau Gwyllt

Mae Tyfu’r Dyfodol yn falch o gyhoeddi’r cyntaf o’n ganolfannau partner, sef Gardd Fotaneg Treborth mewn partneriaeth ag Elfennau Gwyllt.

Mae’r bartneriaeth newydd hon yn ein galluogi i ddarparu hyfforddiant yng ngogledd Cymru, wrth i ni weithio tuag at ddarparu hyfforddiant ledled y wlad.

Cyhoeddwyd y cwrs cyntaf yn y ganolfan hon hefyd.

Tyfu Bwydydd Organig: Sut, Beth a Phryd?
Dyluniwch eich gardd eich hun, cynlluniwch eich plannu a thyfwch eich bwyd eich hun yn organig ac yn llwyddiannus wrth garreg eich drws gyda chefnogaeth a chyngor arbenigol yn benodol i chi.

Gwnewch y mwyaf o’ch lle a’ch cnwd hyfforddiant proffesiynol a chefnogaeth proffesiynol nad ydyn nhw i’w cael ar-lein!

2 gwrs yn cwmpasu sut i dyfu bwyd yn organig wedi’u rhannu’n 2 ddiwrnod ar wahân.

Cwrs 1: Dylunio’ch Gardd
Dydd Sadwrn Ebrill 6ed – 10.30yb-3.30yp

Cewch weld beth yw nodweddion ffisegol eich gardd, darganfod y bwyd gorau i’w dyfu a sut i’w dyfu, ac ewch adre â phatrwm plannu wedi’i lunio’n benodol ar gyfer eich gardd chi’ch hun.

Bydd y sesiwn yn cynnwys beth i’w ystyried wrth ddylunio gardd fwyd, megis mathau o blanhigion bwyd, lle a gofal, systemau tyfu, mathau o bridd a lleoliadau. Bydd y diwrnod yn cynnwys taith o gwmpas y safle ac astudiaeth achos o’r system permaddiwylliant a ddefnyddir ym Mhen-y-bonc, ac enghreifftiau o erddi bwyd eraill.

Gofynion: Cinio, sampl o bridd o’ch gardd, rhai lluniau o’r lle garddio rydych yn dymuno’i ddatblygu, a rhai mesuriadau bras o faint eich gardd.

Cwrs 2: Cnydau Mwy a Gwell
Dydd Sadwrn Ebrill 27ain – 10.30yb-3.30yp

Creu compost organig, cynhyrchiant lleiniau a photiau, a gwneud y mwyaf o’ch tymor tyfu gyda’ch trefn blannu bersonol chi.

Bydd y sesiwn yn cwmpasu creu compost, sut i baratoi llain ar gyfer plannu, tyfu planhigion iach sy’n rhoi cnydau mwy, dewis had a pharatoi’r pridd. Bydd y sesiwn o weithio uniongyrchol hefyd yn cynnwys tasgau ymarferol yn ymwneud â’r pynciau a gynhwysir.

Gofynion: Cinio, sampl o bridd o’ch gardd a rhestr o’r bwydydd rydych yn dymuno’u tyfu.

Lleoliad y Cwrs: Busybees, 3 Pen y Bonc, Lôn Cytir, Bangor, Gwynedd, LL57 4BD.

 

Cyrsiau Byr y Pasg

Anifeiliaid fferm sy’n cael y sylw y Pasg hwn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gyda llawer o weithgareddau’n troi o gwmpas ŵyn a chywion.  Bydd gweithgareddau crefft yma hefyd, a digonedd o hwyl a sbri yn addas at bawb fel rhan o Weithgareddau Gyda’n Gilydd yr Ardd – gweithgareddau i oedolion, plant a theuluoedd.

Bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyfres o gyrsiau byr am ddim* dros y Pasg:

Cyrsiau Byr Cadw Ieir
Dysgwch sut i gadw a chynnal ieir eich hun ar Ddydd Mawrth Ebrill 16eg, Dydd Gwener Ebrill 19eg, Dydd Sadwrn Ebrill 20fed a Dydd Mercher Ebrill 24ain.  Amseroedd i’w gadarnhau.

Cyrsiau Byr Pilipalod Brodorol 
Ymunwch a’r Dr Deborah Sazer a dysgwch mwy am ein pilipalod brodorol, gan gynnwys sut i’w hadnabod ar Ddydd Iau Ebrill 18fed a Dydd Iau Ebrill 25ain am 11yb, 1yp a 3yp.

Cyrsiau Byr Syanoteip
Crëwch gerdyn unigryw ac hardd eich hun ar gyfer y Pasg gan ddefnyddio planhigion tymhorol a’r dechneg ffotograffig syanoteip hanesyddol ar Ddydd Sadwrn Ebrill 27ain a Dydd Sul Ebrill 28ain am 11yb, 1yp a 3yp.

Ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd am fanylion ar sut i archebu os gwelwch yn dda.
*Nodwch nid yw’r cyrsiau am ddim yn cynnwys mynediad i’r Ardd.  Am brisiau mynediad, ewch i wefan yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Adeiladu Pamau Uwch

Ar Ddydd Llun, Ebrill 15fed, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am gwrs Pamau Uwch.

Dysgwch sut mae adeiladu pamau uwch i dyfu planhigion bwytadwy neu addurnol.  I’r rhai sydd a symudedd cyfyngedig, mae pamau uwch yn haws eu defnyddio a’u cynnal.

Mewn ardal gyfyngedig, neu ar wyneb caled, maent yn eich galluogi i dyfu mwy o blanhigion.  Dysgwch am y deunyddiau sydd eu hangen a sut i’w adeiladu a’i phlannu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk.

 

Planhigion Am Ddim (Ymlediad)

Ymlediad – yr eithaf o uwch-gylchu – planhigion newydd o’r hen!

Ar Ddydd Sadwrn, Ebrill 27ain, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am Gwrs ‘Planhigion Am Ddim‘.

Gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau ymlediad llystyfiant i greu planhigion newydd o’r rhai sydd eisoes yn bodoli.

Edrychwch ar doriadau gwreiddiau a choes, haenau a rhannu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cosmetigau’r Ardd Wenyn

Ar Ddydd Mawrth, Ebrill 30ain, ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gwrs Cosmetigau’r Ardd Wenyn.

Gwnewch gynhyrchion i fynd adref yn cynnwys balm gwefus, menyn corff a hufen i’r wyneb.

Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl, priodweddau’r cŵyr gwenyn a mêl a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch.

Dysgwch yr egwyddorion o greu sebon gydag arddangosiad ar wneud sebon mêl.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  11yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

NEWYDD – Cyrsiau Syanoteip

Cyflwyniad i Syanoteip
Dydd Sadwrn Mai 4ydd / Dydd Mercher Mehefin 19eg

Proses argraffu ffotograffig yw syanoteip, sy’n cynhyrchu print gwyrddlas.  Fe’i defnyddiwch gan y botanegydd a’r ffotograffydd, Anna Atkins, i greu cyfres o lyfrau argraffiad cyfyngedig a wnaeth gofnodi rhedyn a phlanhigion eraill.

Gan ddefnyddio’r dechneg ffotograffig hanesyddol hon, crëwch brintiau unigryw eich hun gan ddefnyddio planhigion tymhorol ar amrywiaeth o ddeunyddiau a ffabrigau.

Arbrofwch gyda strociau brwsh i greu gwahanol effeithiau.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

Syanoteip ar Ffabrig
Dydd Mercher Mai 22ain

Proses argraffu ffotograffig yw syanoteip, sy’n cynhyrchu print gwyrddlas.  Fe’i defnyddiwch gan y botanegydd a’r ffotograffydd, Anna Atkins, i greu cyfres o lyfrau argraffiad cyfyngedig a wnaeth gofnodi rhedyn a phlanhigion eraill.

Gan ddefnyddio’r dechneg ffotograffig hanesyddol hon, crëwch brintiau eich hun ar amrywiaeth o ffabrigau, gan gynnwys bag cario i fynd adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.