Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Ebrill 24

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Planhigion Am Ddim (Ymlediad)

Ymlediad – yr eithaf o uwch-gylchu – planhigion newydd o’r hen!

Ar Ddydd Sadwrn, Ebrill 27ain, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am Gwrs ‘Planhigion Am Ddim‘.

Gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau ymlediad llystyfiant i greu planhigion newydd o’r rhai sydd eisoes yn bodoli.

Edrychwch ar doriadau gwreiddiau a choes, haenau a rhannu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cyrsiau Byr y Pasg Am Ddim*

Anifeiliaid fferm sy’n cael y sylw y Pasg hwn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gyda llawer o weithgareddau’n troi o gwmpas ŵyn a chywion.  Bydd gweithgareddau crefft yma hefyd, a digonedd o hwyl a sbri yn addas at bawb fel rhan o Weithgareddau Gyda’n Gilydd yr Ardd – gweithgareddau i oedolion, plant a theuluoedd.

Bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyfres o gyrsiau byr am ddim* dros y Pasg:

Cyrsiau Byr Pilipalod Brodorol 
Ymunwch â’r Dr Deborah Sazer i ddysgu sut i ddod o hyd i, deall a nodi’r peillwyr hanfodol hyn yn ein gerddi a’r cefn gwlad ehangach.

Mae’r cwrs byr hwn am ddim* yn agored i unigolion a theuluoedd.

Cyrsiau ar Ddydd Iau Ebrill 25ain am 11yb, 12.30yp a 2yp, ac yn para 45 munud.  Archebwch drwy dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cyrsiau Byr Syanoteip
Gan ddefnyddio’r dechneg syanoteip hanesyddol, crëwch gerdyn unigryw i ddathlu’r Pasg neu’r gwanwyn.

Crëwch brint syanoteip hyfryd gan ddefnyddio planhigion tymhorol ac yna ychwanegwch addurniadau iddo.

Cyrsiau ar Ddydd Sadwrn Ebrill 27ain a Dydd Sul Ebrill 28ain am 11yb, 12.30yp a 2yp, ac yn para 45 munud.  Archebwch drwy dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

*Nodwch nid yw’r cyrsiau am ddim yn cynnwys mynediad i’r Ardd.  Am brisiau mynediad, ewch i wefan yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Penwythnos Gardd Lles

Yn dilyn llwyddiant ein gardd nodwedd brydferth yn Sioe Flodau’r RHS Caerdydd, Gardd Lles, mae penwythnos arbennig wedi’i drefnu i hyrwyddo gerddi a garddio ar gyfer ein hiechyd a’n lles yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd Penwythnos Gardd Lles ar Ddydd Sadwrn Mai 25ain-Dydd Llun Mai 27ain am ddangos yr Ardd fel man i’n lles trwy nifer o sgyrsiau, gweithdai, teithiau cerdded a stondinau.  Yn ychwanegol, ein nod yw dangos y gwahanol ffyrdd gall pobl gymryd rhan mewn gwella eu lles ac arddangos y gwaith sy’n mynd ymlaen ar draws Cymru ar y thema hon.

Bydd pob diwrnod dros y penwythnos yn dilyn thema wahanol:

Dydd Sadwrn: “Gwyddoniaeth Lles” – bydd ymchwilwyr o bob cwr o Gymru yn dod i roi sgyrsiau ac ateb cwestiynau am eu hymchwil.  Bydd y diwrnod yn amlygu’r gwaith sy’n mynd ymlaen i wella lles Cymru boed hynny drwy warchod ein hamgylchedd a’n rhywogaethau, neu drwy wella ansawdd bywyd y bobl sy’n byw ac yn gweithio yma.

Dydd Sul: “Corff Iach, Meddwl Iach – Diwrnod Lles Meddyliol” – gan ganolbwyntio ar wahanol ffyrdd y gallwch ofalu am eich iechyd meddwl a rhoi’r cyfle i gymryd rhan gydag elusennau a sefydliadau sy’n rhoi lles meddyliol ar flaen eu gwaith.

Dydd Llun: “Corff Iach, Meddwl Iach – Diwrnod Lles Corfforol” – gan ganolbwyntio ar sbectrwm o wahanol ffyrdd y gallwch ofalu am eich iechyd corfforol, sy’n arwain at fanteision i’ch iechyd meddwl.

 

Canolfan Partner Newydd: Gardd Fotaneg Treborth & Elfennau Gwyllt

Mae Tyfu’r Dyfodol yn falch o gyhoeddi’r cyntaf o’n ganolfannau partner, sef Gardd Fotaneg Treborth mewn partneriaeth ag Elfennau Gwyllt.

Mae’r bartneriaeth newydd hon yn ein galluogi i ddarparu hyfforddiant yng ngogledd Cymru, wrth i ni weithio tuag at ddarparu hyfforddiant ledled y wlad.

Cyhoeddwyd y cwrs cyntaf yn y ganolfan hon hefyd.

Tyfu Bwydydd Organig: Sut, Beth a Phryd?
Dyluniwch eich gardd eich hun, cynlluniwch eich plannu a thyfwch eich bwyd eich hun yn organig ac yn llwyddiannus wrth garreg eich drws gyda chefnogaeth a chyngor arbenigol yn benodol i chi.

Gwnewch y mwyaf o’ch lle a’ch cnwd hyfforddiant proffesiynol a chefnogaeth proffesiynol nad ydyn nhw i’w cael ar-lein!

2 gwrs yn cwmpasu sut i dyfu bwyd yn organig wedi’u rhannu’n 2 ddiwrnod ar wahân.

Cwrs 2: Cnydau Mwy a Gwell
Dydd Sadwrn Ebrill 27ain – 10.30yb-3.30yp

Creu compost organig, cynhyrchiant lleiniau a photiau, a gwneud y mwyaf o’ch tymor tyfu gyda’ch trefn blannu bersonol chi.

Bydd y sesiwn yn cwmpasu creu compost, sut i baratoi llain ar gyfer plannu, tyfu planhigion iach sy’n rhoi cnydau mwy, dewis had a pharatoi’r pridd. Bydd y sesiwn o weithio uniongyrchol hefyd yn cynnwys tasgau ymarferol yn ymwneud â’r pynciau a gynhwysir.

Gofynion: Cinio, sampl o bridd o’ch gardd a rhestr o’r bwydydd rydych yn dymuno’u tyfu.

Lleoliad y Cwrs: Busybees, 3 Pen y Bonc, Lôn Cytir, Bangor, Gwynedd, LL57 4BD.

 

Cosmetigau’r Ardd Wenyn

Ar Ddydd Mawrth, Ebrill 30ain, ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gwrs Cosmetigau’r Ardd Wenyn.

Gwnewch gynhyrchion i fynd adref yn cynnwys balm gwefus, menyn corff a hufen i’r wyneb.

Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl, priodweddau’r cŵyr gwenyn a mêl a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch.

Dysgwch yr egwyddorion o greu sebon gydag arddangosiad ar wneud sebon mêl.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  11yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Clwstwr Treftadaeth Perllannau Cenedlaethol Cymru

Oes gennych ddiddordeb mewn coed ffrwythau treftadaeth Cymru?

Bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnal digwyddiad Perllan Treftadaeth Cymru ar Ddydd Mawrth, Ebrill 30ain o 11yb i 3yp, wedi’i drefnu gan Arddwriaeth Cymru mewn partneriaeth gyda phrosiect Tyfu’r Dyfodol.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyfres o siaradwyr gwadd, cyfleoedd rhwydweithio, yn ogystal â lluniaeth a mwy.  Os hoffech fynychu’r digwyddiad hon, archebwch eich lle drwy dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Garddwriaeth Cymru ar horticulturewales@glyndwr.ac.uk neu 01978 293401 os gwelwch yn dda.

 

Cyrsiau Syanoteip

Cyflwyniad i Syanoteip
Dydd Sadwrn Mai 4ydd / Dydd Mercher Mehefin 19eg

Proses argraffu ffotograffig yw syanoteip, sy’n cynhyrchu print gwyrddlas.  Fe’i defnyddiwch gan y botanegydd a’r ffotograffydd, Anna Atkins, i greu cyfres o lyfrau argraffiad cyfyngedig a wnaeth gofnodi rhedyn a phlanhigion eraill.

Gan ddefnyddio’r dechneg ffotograffig hanesyddol hon, crëwch brintiau unigryw eich hun gan ddefnyddio planhigion tymhorol ar amrywiaeth o ddeunyddiau a ffabrigau.

Arbrofwch gyda strociau brwsh i greu gwahanol effeithiau.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

Syanoteip ar Ffabrig
Dydd Mercher Mai 22ain

Proses argraffu ffotograffig yw syanoteip, sy’n cynhyrchu print gwyrddlas.  Fe’i defnyddiwch gan y botanegydd a’r ffotograffydd, Anna Atkins, i greu cyfres o lyfrau argraffiad cyfyngedig a wnaeth gofnodi rhedyn a phlanhigion eraill.

Gan ddefnyddio’r dechneg ffotograffig hanesyddol hon, crëwch brintiau eich hun ar amrywiaeth o ffabrigau, gan gynnwys bag cario i fynd adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr

Ar Ddydd Sadwrn, Mai 25ain, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am Gwrs Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr.

Trosolwg o egwyddorion allweddol cynllunio plannu i roi dealltwriaeth i’r rhai sy’n mynychu sut i greu gardd sy’n ‘gweithio’ ac sy’n bleser i’r llygad.

Pynciau i gynnwys graddfa a chyfran, cydbwysedd, theori lliw a gwead.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Dod i adnabod eich Blodau Gwylltion – Dechreuwyr

Ar Ddydd Sul, Mehefin 16eg, ymunwch â Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, am Gwrs Blodau Gwylltion wedi’i anelu at ddechreuwyr.

Ydych am allu dweud y gwahaniaeth rhwng blodyn llefrith a phengaled?

Cwrs wedi’i anelu at ddechreuwyr yw hwn, a bydd yn hwb i’ch hyder wrth adnabod blodau gwylltion drwy ddangos ichi sut i adnabod teuluoedd o flodau gwylltion a defnyddio allweddi botanegol syml.

Yn y cwrs hwn byddwch yn dechrau yn labordy dysgu’r Ganolfan Wyddoniaeth, gan symud ymlaen i edmygu ac enwi blodau gwylltion yng nghaeau gwair Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, gan orffen gyda chwis enwi.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yp-3yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs hefyd yn cael ei cynnal ar Ddydd Mercher Mehefin 26ain a Dydd Sul Gorffennaf 7fed.