Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.


Am fanylion yr swydd yma, cliciwch ar deitl y swyddi isod.

Uwch-arddwriaethydd

Mae gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gyfle i arddwriaethydd profiadol ymuno â’n tîm medrus ac ymroddedig.

Bydd yr Uwch-arddwriaethydd yn cael y dasg o gynnal a datblygu’r casgliadau planhigion mewn cyfres o ardaloedd yn yr ardd, gan gynnwys y Rhodfa a’r Ardd Siapaneaidd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth dda am blanhigion parhaol, y profiad o weithio mewn gerddi cyhoeddus a diddordeb angerddol yng nghenhadaeth yr Ardd Fotaneg.

Swydd barhaol yw hon, a fydd yn cychwyn ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu.

Yr oriau gwaith yw 37.5 awr yr wythnos, sef 8.00am tan 4.00pm fel arfer. Disgwylir i chi weithio ar y penwythnos yn ôl trefn rota.

Sut i wneud cais

Dylid anfon ceisiadau, yn cynnwys CV cyfredol a llythyr esboniadol sy’n egluro’n glir y modd yr ydych yn bodloni’r meini prawf hanfodol, a pha fanteision y gallech eu cyflwyno i elusen GFG Cymru, ynghyd â manylion llawn dau ganolwr, at Will Ritchie – will.ritchie@gardenofwales.org.uk. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 8 Hydref. 


Tîm Gwasanaethau Ymwelwyr

Rydym yn chwilio am staff newydd i ymuno â’n Tîm Gwasanaethau Ymwelwyr yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Byddai’r ymgeisydd delfrydol yn gyfeillgar ac yn gyfathrebwr effeithiol trwy gyfryngau Cymraeg a Saesneg. Byddai disgwyl hefyd fod profiad mewn gwasanaethau cwsmeriaid, manwerthu neu letygarwch.

Mae’r rôl yn cynnwys croesawu ymwelwyr i’r Ardd Fotaneg, prosesu gwerthiannau mynediad ac aelodaeth, cysylltu â grwpiau teithiau a chynorthwyo gyda gweinyddiaeth y Tîm Gwasanaethau Ymwelwyr i sicrhau croeso cynnes ac i ddarparu’r profiad ymwelwyr gorau posibl o’r amser iddynt gyrraedd i adael.

Byddai disgwyl rhywfaint o weithio ar benwythnosau, gall oriau a phatrymau shifft fod yn hyblyg.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch CV a llythyr eglurhaol i: Morgan.ward@gardenofwales.org.uk


Cynorthwyydd Arlwyo

Mae un o’r timau Lletygarwch gorau yng Nghymru yn chwilio am unigolion brwdfrydig, gweithgar i ymuno â’u tîm. Mae  hwn yn gyfle i weithio yn un o’r atyniadau mwyaf diddorol yng Nghymru.

Rhaid bod yn egnïol, gyda sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych a all ddod â gwên i’n hymwelwyr.

Byddai’r ymgeisydd delfrydol –

  • bod yn hapus i weithio o fewn tîm a hefyd gallu defnyddio eich menter eich hun.
  • bod yn gwrtais i’r holl staff ac ymwelwyr.
  • bod yn hyblyg gyda sifftiau, ac yn gallu gweithio ar benwythnosau.
  • bod ag agwedd gadarnhaol at waith!

Mae swyddi tymhorol ar gael hefyd.

Os oes gennych ddiddordeb neu os hoffech wybod mwy, anfonwch CV cyfoes i – rhian.ditch@gardenofwales.org.uk