Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

 

GTF Hyfforddwr Garddwriaethol

Rydym yn chwilio am rywun brwdfrydig, egnïol ac ysbrydoledig i ddatblygu a chyflwyno amrywiaeth o gyrsiaugarddwriaethol a deunyddiau dysgu ar gyfer unigolion a grwpiau. Gallai’r rhain gynnwys oedolion, plant, cyrff cyhoeddus, a grwpiau cymunedol a chymdeithasol. Amcan y rôl yw ennyn diddordeb pobl mewn garddwriaeth a darparu hyfforddiant yng ngwerth gerddi ar gyfer tyfu bwyd, cadw’n heini a helpu’r amgylchedd. Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn sydd â gwybodaeth dechnegol dda am arddwriaeth, hanes profedig mewn hyfforddi, a diddordeb cryf yn iechyd a lles pobl eraill. Mae rhuglder mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar yn ddymunol iawn, ac mae dealltwriaeth o genhadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac ymrwymiad i’r genhadaeth honno, yn hanfodol.

Croesewir ymholiadau anffurfiol, a dylid eu cyfeirio at Gydgysylltydd y Prosiect (Dr Ian Mugford – Ian.Mugford@gardenofwales.org.uk). Dylai ceisiadau, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV sy’n dangos yn glir y modd yr ydych yn bodloni’r meini prawf, ynghyd â manylion cyswllt llawn dau ganolwr, gael eu hanfon trwy e-bost at emma.grey@gardenofwales.org.uk erbyn 8 Chwefror 2019.

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa. Am ragor o fanylion am swyddi, cysylltwch â Cellan Williams ar 01558 667147 neu e-bostiwch cellan.williams@gardenofwales.org.uk