Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

Swyddog Prosiectau Garddwriaeth

Tasg y Swyddog Prosiectau Garddwriaeth fydd datblygu a rheoli prosiectau garddwriaethol sy’n anelu at gynhyrchu elw, a helpu gyda gweithgarwch elusennol yr Adran. Mae gan GFG Cymru eisoes enw da am weithio gyda phartneriaid masnachol i ddarparu cymorth garddwriaethol ac arbenigedd botanegol i brosiectau lliniaru ecolegol a diogelu planhigion.

Bydd deiliad y swydd yn rheoli, darparu a nodi cyfleoedd pellach ar gyfer gwaith tyfu i gontract a gwaith ymgynghori ar ran GFG Cymru. Bydd sgìl garddwriaethol, pen busnes da a’r gallu i reoli perthnasoedd â phartneriaid masnachol yn rhinweddau pwysig ar gyfer y swydd. Bydd yn ofynnol i’r ymgeiswyr amlygu eu bod yn arddwriaethwyr profiadol a chymwys, bod ganddynt ddiddordeb brwd yng ngwaith a chenhadaeth GFG Cymru, a’u bod yn gallu gweithio ar lefel uchel o gyfrifoldeb personol.

Croesewir ymholiadau anffurfiol, a dylid eu cyfeirio at Will Ritchie, y Curadur Garddwriaeth: will.ritchie@gardenofwales.org.uk.

Dylid anfon ceisiadau, yn cynnwys CV cyfredol a llythyr esboniadol sy’n egluro’n glir y modd yr ydych yn bodloni’r meini prawf hanfodol, a pha fanteision y gallech eu cyflwyno i’r elusen, ynghyd â manylion llawn dau ganolwr, at Anne-Maria.Nicholas@gardenofwales.org.uk. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Hydref 2020.


Gweithiwr Cynnal a Chadw y Ddaear

Rydym yn cynnig cyfle tymor penodol i Arddwriaethwr brwd sy’n meddu ar frwdfrydedd a gallu dilys i fod yn rhan o’n tîm medrus, ymrwymedig. Bydd y Gweithiwr Cynnal a Chadw y daear yn ymgymryd â gweithrediadau garddwriaethol yng ngerddi ac ystad Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gan gynnwys yr Ardd Goed, y Warchodfa Natur Genedlaethol, y fferm a’r parcdir. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn aelod o’r Adran Arddwriaethol ac yn gweithio mewn cydweithrediad ag adrannau eraill.     

Byddwch eisoes yn arddwriaethydd medrus a chymwysedig, ac yn amlygu diddordeb brwd mewn rheoli tir a garddwriaeth gerddi botaneg. Byddwch hefyd yn drefnus iawn ac yn meddu ar y gallu i weithio i lefel uchel o gyfrifoldeb personol gyda chyn lleied o oruchwyliaeth â phosibl. Mae gweithio mewn tîm yn rhan bwysig o’r rôl, felly bydd angen i chi fod yn gydweithredol ac yn gallu amlygu sgiliau cyfathrebu da. Mae cywirdeb o ran cynnal cofnodion planhigion a dealltwriaeth o rôl gerddi botaneg hefyd yn bwysig. Byddai cymhwyster technegol mewn coedyddiaeth a rhuglder mewn Cymraeg llafar ac ysgrifenedig yn fanteisiol.

Croesewir ymholiadau anffurfiol, a dylid eu cyfeirio at Will Ritchie, y Curadur Garddwriaeth: will.ritchie@gardenofwales.org.uk.

Dylid anfon ceisiadau, yn cynnwys CV cyfredol a llythyr esboniadol sy’n egluro’n glir y modd yr ydych yn bodloni’r meini prawf hanfodol, a pha fanteision y gallech eu cyflwyno i GFG Cymru, at Anne-Maria Nicholas – Anne-Maria.Nicholas@gardenofwales.org.uk. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31ain Hydref 2020.


Swyddog Treftadaeth – Prosiect Adfer Cyfnod y Rhaglywiaeth

Bydd y Swyddog Treftadaeth yn gweithio gyda Rheolwr Cyfnod y Rhaglywiaeth a’r Pennaeth Dehongli i greu dehongliad ar gyfer y dirwedd a adferwyd i gynllun cyfnod y Rhaglywiaeth a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las. Bydd hyn yn bennaf yn cynnwys arwyddion newydd, map a thaflen i’w chario o gwmpas sy’n dangos yr holl lwybrau a nodweddion o ddiddordeb yn y dirwedd a adferwyd a gweddill Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, gosod arwyddion i dangos y ffordd, a threfnu arddangosfeydd ar thema’r dirwedd a adferwyd. Bydd y Swyddog Treftadaeth yn darparu cymorth mewn perthynas ag ymchwil ac ymgysylltu â’r cyhoedd ar gyfer cyd-weithwyr sy’n gweithio ar agweddau ar dreftadaeth gymdeithasol a naturiol, a hynny nid yn unig o ran tirweddau a bioamrywiaeth, ond hefyd o ran gwyddoniaeth a garddwriaeth, a’r berthynas rhwng dyn a’r dirwedd.

Yn sgil newidiadau a wnaed i naratif deongliadol Prosiect Adfer Cyfnod y Rhaglywiaeth, bydd y Swyddog Treftadaeth yn chwarae rôl bwysig o ran helpu’r Ardd Fotaneg i fynd i’r afael â’r mater o gyflwyno hanes, gan gynnwys y dreftadaeth gymdeithasol. Yn y lle cyntaf, bydd hyn yn golygu mynd i’r afael â’r anghydbwysedd rhwng straeon y tirfeddianwyr gwrywaidd cyfoethog a’r bobl a’r diwylliannau a ddioddefodd o ganlyniad i’w dulliau o greu cyfoeth. Bydd hyn yn cynnwys gwaith ymchwil gyda help gwirfoddolwyr ac academyddion. Yn ddelfrydol, ar sail yr ymchwil hon, bydd cyfleoedd yn codi i ymgysylltu â’r cyhoedd mewn modd ystyrlon, yn arbennig unigolion a chymunedau BAME, ond hefyd gymunedau/grwpiau eraill heb gynrychiolaeth ddigonol.

Croesewir ymholiadau anffurfiol, a dylid eu cyfeirio at Morgan Ward, Rheolwr Cyfnod y Rhaglywiaeth morgan.ward@gardenofwales.org.uk

Dylid anfon ceisiadau, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV sy’n dangos yn glir sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf, ac fel copi electronig yn ddelfrydol, at Anna-Maria Nicholas, Swyddog Adnoddau Dynol, Anne-Maria.nicholas@gardenofwales.org.uk erbyn dydd Gwener 30 Hydref 2020. Ar hyn o bryd, bwriedir cynnal y cyfweliadau ddydd Mercher 11 Tachwedd 2020.