Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Gweithio i ni

Swyddog Gweinyddiaeth ac Estyn Allan

Fel Swyddog Gweinyddiaeth a Gwirfoddolwyr, byddwch yn aelod pwysig o Dîm Rheolaeth y Prosiect gyda chyfrifoldebau penodol am gyd-drefnu a rheoli gwirfoddolwyr a’n sicrhau bod canlyniadau o gyfranogiad y prosiect yn llwyddiannus ac wedi’u bodloni. Bydd eich swydd yn cynnwys gweithio fel ffocws i gyfathrebiad, casglu a chofnodi data, cyd-drefnu gwybodaeth a threfnu cyfarfodydd y prosiect.

Gweithiwr Cynhaliaeth, Parhaol (rhanamser 56% clla)
Dyma gyflecyffrous a herioligyfrannufelaelodpwysig o dîm bywiog a brwdfrydigiawn. Yr ydychyndebygol o gaelhanesgyrfaardderchogwrthddarparudyletswyddaucynhaliaethfanwl ar dirlunallanolacyncynorthwyofel Peiriannwr Mecanyddol fel y mynnir.

Garddwr (Absenoldeb Rhiant)

Garddwr (Lledaenu)

Byddwch yn arddwr galluog a chymwysedig, a byddwch yn dangos diddordeb mawr yng ngarddwriaeth.  Byddwch hefyd yn drefnus ac yn gallu gweithio at lefel uchel o gyfrifoldeb annibynnol gyda’r lleiafswm o oruchwyliaeth.

Mae yna ddwy swydd wag i ddechrau ym mis Medi 2017:
Prentisiaeth mewn Garddwriaeth Fotanegol y Cynllun Gerddi Cenedlaethol
Prentisiaeth Patrick Daniell mewn Garddwriaeth Fotanegol Dyma gyfle i ennill cymhwyster a sgiliau mewn garddwriaeth, wrth ennill profiad ymarferol ochr yn ochr â garddwriaethwyr eraill mewn gardd fotaneg genedlaethol. Gan weithio i hyrwyddo datblygiad yr Ardd ifanc hon, byddwch yn helpu i gyflawni safonau gyda’r gorau yn y byd tra byddwch yn datblygu eich gyrfa eich hun.

Gwahoddir ceisiadau am swydd 22mis, llawnamser (i ddechrau Mai 2017) syddwedieigyllidotrwy grant NERC gyda’rteitl “Defnyddio genetegmoleciwlariddeallgwaddodiadpaillgwair: gwellamodelau bioaerosol a’rgoblygiadauiiechydddynol”. Fe  fydd yr ymgeisyddllwyddiannusynrhan o dim aml-ddisgyblaethyngweithio ar y rhynwynebrhwngdadansoddiadgenetegmoleciwlar o gyfansoddiadpaill, modeluaerobiolegolaiechydddynol.

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa.

Ymddiriedolwr

Ar hyn o bryd, mae gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr seddi gwag ac mae’n croesawu mynegiant o ddiddordeb gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â’r Bwrdd.

Am ragor o fanylion , gweler yr atodiad isod.