Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

Rheolwr Datblygu a Chodi Arian

Mae hwn yn gyfle cyffrous a heriol i gyfrannu fel aelod pwysig o dîm bywiog a llawn cymhelliant, gan weithio i ymestyn proffil a chyflawniadau un o’r cyrchfannau mwyaf eiconig yng Nghymru. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ganolfan ragoriaeth flaenllaw yn y byd ar gyfer cadwraeth, ymchwil wyddonol, addysg a chynaliadwyedd, yn ogystal â bod yn gyrchfan flaenllaw i ymwelwyr yng Nghymru.

Mae’n debygol bod gennych eisoes lwyddiant blaenorol rhagorol o wneud cais am, a sicrhau cyllid grant refeniw a chyfalaf ar gyfer sefydliad Trydydd Sector neu Sector Cyhoeddus, yn ogystal â phrofiad o godi cyllid cyfatebol gan roddwyr, noddwyr a ffynonellau masnachol.

Byddwch yn cefnogi’r Uwch-dîm Rheoli gyda cheisiadau cyllid i ymddiriedolaethau, sefydliadau a darparwyr grantiau eraill, yn ogystal â chodi arian gan roddwyr, noddwyr a ffynonellau cyllid masnachol. Byddwch yn ymchwilio i gyfleoedd grant a chyllid, yn cynhyrchu nodiadau cefndir ac yn datblygu cronfa ddata o ffynonellau cyllid a fydd yn cefnogi’r Ardd Fotaneg i gyflawni ei chanlyniadau elusennol. Byddwch hefyd yn datblygu cynlluniau codi arian a phrosiectau, ac yn gwneud gwaith ymgeisio am grant.

Bydd y penodiad yn cael ei drefnu o’r dyddiad cynharaf posibl.

Fe’ch gwahoddir i edrych ar wefan yr Ardd Fotaneg i ddysgu rhagor amdanom.

Dylid anfon ceisiadau, fel copi electronig ar ffurf llythyr eglurhaol a CV yn dangos yn glir sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf, ynghyd â manylion dau ganolwr, at Anne-Maria Nicholas (Anne-Maria.Nicholas@gardenofwales.org. uk ).

Y dyddiad cau yw 29 Ionawr 2021 neu’n gynharach pe bai digon o geisiadau wedi eu derbyn.

Bydd cyfweliadau yn dilyn cyn gynted ag y bydd yn ymarferol wedi hynny.