Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

Myfyriwr/aig Lleoli Gwyddoniaeth Mewn Diwydiant – Un Flwyddyn

Mae dau leoliad ar gael i fyfyrwyr cofrestredig mewn prifysgol yn y DU. Yn ogystal â’r hyfforddiant gwyddonol ac ysgoloriaeth o £3,000 am y flwyddyn, cewch lety am ddim (gan gynnwys biliau gwasanaethau cyhoeddus) mewn tŷ myfyrwyr wrth ymyl ein gwarchodfa natur. Disgwylir i’r lleoliad ddechrau yn Hydref/Awst a phara am 12 mis.

Swyddog Prosiect

Mae cyfle cyffrous ar gael i Swyddog Prosiect arwain tîm bychan i weithio ar Brosiect Dyffryn Tywi Hanes Ein Bro, sy’n ceisio sefydlu dull cydweithredol strategol ar raddfa tirwedd i fynd i’r afael â rheoli tirwedd hanesyddol Dyffryn Tywi mewn ffordd gynaliadwy. Bydd deiliad y swydd yn gweithio o fewn rhwydwaith ehangach o dirfeddianwyr a rheolwyr treftadaeth sylweddol yn Nyffryn Tywi, gan gynnwys Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, YR Ymddiriedolaeth Aberglasne, Ymddiriedeath Genedlaethol a Chadw.

Mae cyfle cyffrous ar gael i Swyddog Prosiect arwain tîm bychan i weithio ar Brosiect Dyffryn Tywi Hanes Ein Bro. Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am alluogi’r rhwydwaith i ddarparu’r prosiect o fewn y gyllideb ac mewn pryd, a bydd yn allweddol i gydlynu a rheoli’r rhwydwaith a sicrhau ei fod yn gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon.  Bydd y swydd yn golygu datblygu a gweithredu cynlluniau a gweithgareddau cyffredinol Prosiect Dyffryn Tywi, dadansoddi eu cynnydd, eu canlyniadau a’u heffaith, a sicrhau caffael a gweithredu contractwyr, gwaith a gwasanaethau yn effeithiol. Bydd y Swyddog Prosiect yn rheoli’n uniongyrchol y Swyddog Gweinyddol a’r Prentis Cadwraeth Amgylcheddol yn ogystal â sicrhau cynnwys gwirfoddolwyr, dysgu ac allestyn fel rhan integredig o’r prosiect.

Dylid anfon ceisiadau, ar ffurf llythyr cyflwyno a CV yn dangos yn glir sut rydych yn bodloni’r meini prawf, at Helen John helen.john@gardenofwales.org.uk erbyn erbyn dydd Mawrth 3yd  Rhagfyr 2019. Ar hyn o bryd mae cyfweliadau wedi’u cynllunio ar gyfer 16eg a 17eg Rhagfyr 2019. Mae’r Gardd yn cadw’r hawl i gau’r hysbyseb yn gynnar pe bai ymgeiswyr addas yn cael eu derbyn.

 

Swyddog Gweinyddol

Mae cyfle cyffrous ar gael i Swyddog Gweinyddol i gefnogi darparu Prosiect Dyffryn Tywi Hanes Ein Bro, sy’n ceisio sefydlu dull cydweithredol strategol ar raddfa tirwedd i fynd i’r afael â rheoli tirwedd hanesyddol Dyffryn Tywi mewn ffordd gynaliadwy. Bydd deiliad y swydd yn gweithio o fewn rhwydwaith ehangach o dirfeddianwyr a rheolwyr treftadaeth sylweddol yn Nyffryn Tywi, gan gynnwys Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Ymddiriedolaeth Aberglasne, Yr Ymddiriedeath Genedlaethol a Chadw.

Mae cyfle cyffrous ar gael i Swyddog Gweinyddol i gefnogi darparu Prosiect Dyffryn Tywi Hanes Ein Bro. Bydd y Swyddog Gweinyddol yn gweithio’n agos gyda Thîm Rheoli’r  Prosiect I gydlynu gweinyddiad y prosiect yn gyffredinol, darparu swyddfa effeithiol a threfnus i gefnogi cyfathrebu a threfniadau ar gyfer staff y prosiect, y Rhwydwaith a rhanddeiliaid ehangach.  Bydd y swydd yn cefnogi ac yn gwasanaethu cyfarfodydd y prosiect a’r rhwydwaith ac yn cadw cofnodion cywir ac amserol, gan sicrhau bod defnyddiau’n cael eu cadw yn unol â’r safonau uchaf mewn arfer proffesiynol. Bydd y Swyddog Gweinyddol hefyd yn gweithio i sicrhau cynnwys gwirfoddolwyr fel rhan integredig o’r prosiect.

Dylid anfon ceisiadau, ar ffurf llythyr cyflwyno a CV yn dangos yn glir sut rydych yn bodloni’r meini prawf, at Helen John helen.john@gardenofwales.org.uk erbyn dydd Mawrth 3yd Rhagfyr 2019. Ar hyn o bryd mae cyfweliadau wedi’u cynllunio ar gyfer 16eg a 17eg Rhagfyr 2019 Mae’r Gardd yn cadw’r hawl i gau’r hysbyseb yn gynnar pe bai ymgeiswyr addas yn cael eu derbyn.

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa. Am ragor o fanylion am swyddi, cysylltwch â Cellan Williams ar 01558 667147 neu e-bostiwch cellan.williams@gardenofwales.org.uk