Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.


Am fanylion pellach am bob swydd, cliciwch ar deitl y swyddi isod.

Curadur

Mae’r Curadur yn gyfrifol am y weledigaeth fotanegol/arddwriaethol a’r weledigaeth ar gyfer yr ystad, strategaeth, a safonau’r Ardd, yn ogystal â bod yn brif lefarydd ac eiriolwr dros agweddau garddwriaethol ac ar y tir yr Ardd, ynghyd â’r staff sydd ynghlwm wrth hyn oll.

Mae’r Ardd Fotaneg wrthi’n datblygu mwy o gysylltiadau rhwng y casgliadau planhigion, yr ymchwil wyddonol, a’r gweithgareddau addysgol a gynhelir yn yr Ardd, yn ogystal â gwella mynediad i’r casgliadau a’r deunyddiau planhigion gan ymchwilwyr allanol a gerddi botaneg eraill.

Mae’r swydd yn barhaol ac ar gael o’r dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu.

Gwneud Cais

I gael rhagor o wybodaeth neu ar gyfer ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â:

Huw Francis, Cyfarwyddwr (e-bost: huw.francis@gardenofwales.org.uk; 01558 667106 neu 07876 232848).

I wneud cais, paratowch lythyr eglurhaol, ynghyd â CV, sy’n amlinellu’n glir y modd yr ydych yn bodloni’r meini prawf a amlinellir uchod, a’r hyn y byddech yn ei gyfrannu at yr Ardd. Dylid cyflwyno ceisiadau, trwy e-bost yn ddelfrydol, i Anne-Maria Nicholas, Rheolwr Adnoddau Dynol: Anne-Maria.Nicholas@gardenofwales.org.uk; 01558 667153.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am ddydd Llun 22 Tachwedd 2021. Rydym yn cadw’r hawl i gau’r hysbyseb hon yn gynnar os bydd digon o geisiadau wedi dod i law.


Cydgysylltydd Iechyd a Diogelwch

Dyma gyfle i ymuno â thîm rhagweithiol a gweithio gyda rheolwyr ledled y Sefydliad, gan ddarparu cymorth cynhwysfawr, ymarferol a chynghorol.

Bydd y Cydgysylltydd Iechyd a Diogelwch yn gwneud y canlynol:

  • Gweithio gyda rheolwyr ledled y Sefydliad, gan ddarparu cymorth cynhwysfawr, ymarferol a chynghorol. 
  • Cynnal safonau iechyd a diogelwch yn y gweithle i’r graddau eithaf, bod yn gyfrifol am adolygu’r darpariaethau cyfredol o ran rheoli iechyd a diogelwch ledled y Sefydliad, a chymryd rhan yn y broses o weithredu System Rheoli Iechyd a Diogelwch effeithiol a chyson. 
  • Hyrwyddo diwylliant diogelwch cadarnhaol. Bydd hyn yn golygu gweithio gyda rheolwyr a staff hyfforddi i sicrhau perchnogaeth o risg ym mhob adran, a gofalu bod safonau iechyd a diogelwch yn gyson ledled y Sefydliad. 
  • Cysylltu â thrydydd partïon, yr adran orfodi a’n Hymgynghorwyr Iechyd a Diogelwch ni, er mwyn sicrhau bod cydymffurfedd, arfer da a gwelliant parhaus yn cael eu cyflawni. 

Gwneud Cais

Croesewir ymholiadau anffurfiol, a dylid eu cyfeirio yn y lle cyntaf at Dennis Cattell: dennis.cattell@gardenofwales.org.uk.

Dylid anfon copi electronig o’r cais, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV, yn dangos yn glir y modd yr ydych yn bodloni’r meini prawf, ynghyd â manylion dau ganolwr, at Dennis Cattell, dennis.cattell@gardenofwales.org.uk erbyn dydd Gwener 17eg Rhagfyr 2021. 


Athro Llawn-amser Dros Dro

Yn rhan o Dîm Addysg dynamig, bach, a chan weithio gydag eraill ledled yr Ardd, rôl yr Athro Cyflenwi yw ymgysylltu â’r teuluoedd a’r plant i gefnogi’r Adran Addysg a Marchnata. 

Byddwch yn rhan o’r tîm sy’n darparu gweithgareddau addysgol i grwpiau ysgolion, grwpiau o blant sy’n cael addysg yn y cartref a dysgwyr sy’n oedolion. Bydd disgwyl i chi allu darparu ar gyfer plant oedran cynradd ac uwchradd, ynghyd â grwpiau oedran cymysg, a hynny’n aml tra bo’r rhieni’n bresennol. 

Byddem yn disgwyl i chi fod yn rhan o’r gwaith o gynllunio a chyflenwi ein gweithgareddau. Disgwylir y byddwch yn gallu gweithio’n annibynnol ac ymateb yn rhagweithiol i heriau wrth iddynt godi. 

Byddai gwybodaeth dda am bynciau STEM hyd at lefel TGAU, gwybodaeth amgylcheddol a gwybodaeth am blanhigion yn ddymunol.

Gwneud Cais

Croesewir ymholiadau anffurfiol, a dylid eu cyfeirio yn y lle cyntaf at Paul Smith: paul.smith@gardenofwales.org.uk.

Dylid anfon copi electronig o’r cais, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV, yn dangos yn glir y modd yr ydych yn bodloni’r meini prawf, ynghyd â manylion dau ganolwr, at Paul Smith, paul.smith@gardenofwales.org.uk erbyn dydd Gwener 17eg Rhagfyr 2021. Cynorthwyydd Arlwyo

Mae un o’r timau Lletygarwch gorau yng Nghymru yn chwilio am unigolion brwdfrydig, gweithgar i ymuno â’u tîm. Mae  hwn yn gyfle i weithio yn un o’r atyniadau mwyaf diddorol yng Nghymru.

Rhaid bod yn egnïol, gyda sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych a all ddod â gwên i’n hymwelwyr.

Byddai’r ymgeisydd delfrydol –

  • bod yn hapus i weithio o fewn tîm a hefyd gallu defnyddio eich menter eich hun.
  • bod yn gwrtais i’r holl staff ac ymwelwyr.
  • bod yn hyblyg gyda sifftiau, ac yn gallu gweithio ar benwythnosau.
  • bod ag agwedd gadarnhaol at waith!

Mae swyddi tymhorol ar gael hefyd.

Os oes gennych ddiddordeb neu os hoffech wybod mwy, anfonwch CV cyfoes i – rhian.ditch@gardenofwales.org.uk