Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Gweithio i ni

Pennaeth o Fasnachu a Derbyniadau (llawn-amser, Cyfnod Mamolaeth)

Mae hon yn swydd sy’n creu incwm o fewn y Tîm Rheolaeth Masnachu. Rydych yn debygol o wedi gweithio o fewn y diwydiant masnach ar lefel rheolaeth, gyda gallu profedig o ysgogi staff, yn gweithio gyda lefel uwch o gyfrifoldeb ac atebolrwydd annibynnol. Bydd gennych chi sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a rhyngbersonol ardderchog, yn ddymunol gyda rhuglder yn ysgrifenedig ac ar lafar yn y Gymraeg, ac yn mwynhau gweithio gydag eraill i ddatblygu perthnasoedd positif ar bob lefel.

Gwahoddir ceisiadau am swydd 22mis, llawn amser (i ddechrau Mai 2017) sydd wedi ei gyllido trwy grant NERC gyda’r teitl “Defnyddio geneteg moleciwlar i ddeall gwaddodiad paill gwair: gwella modelau bioaerosol a’r goblygiadau i iechyd ddynol”. Fe  fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dim aml-ddisgyblaeth yn gweithio ar y rhynwyneb rhwng dadansoddiad geneteg moleciwlar o gyfansoddiad paill, modelu aerobiolegol a iechyd ddynol.

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa.

Ymddiriedolwr

Ar hyn o bryd, mae gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr seddi gwag ac mae’n croesawu mynegiant o ddiddordeb gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â’r Bwrdd.

Am ragor o fanylion , gweler yr atodiad isod.