Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.


Prentisiaeth mewn Garddwriaeth

Mae hwn yn gyfle i ennill sgiliau, profiad ymarferol a chymwysterau mewn garddwriaeth yn eich gardd fotaneg genedlaethol. Gan weithio i gynnal a datblygu’r casgliadau planhigion a’r gerddi sy’n seiliedig ar themâu, byddwch yn rhan o dîm sy’n cynorthwyo gyda gweithrediadau ym maes garddwriaeth, cadwraeth planhigion a gweithgareddau ymchwil ac addysg.

Byddwch yn unigolyn uchel eich cymhelliant sydd â diddordeb mewn dysgu a chwblhau ein cynllun prentisiaeth clodfawr dwy flynedd. Byddwn yn rhoi profiad cynhwysfawr mewn garddwriaeth, cynnal a chadw gerddi cyhoeddus a rheoli casgliadau planhigion i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Mae’r Cynllun yn cynnwys diwrnod astudio yng Ngholeg Sir Gâr, lle byddwch yn gweithio tuag at gwblhau Tystysgrif Lefel Dau y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol mewn Egwyddorion Garddwriaeth. Byddwch hefyd yn ennill Diploma Lefel Dau City & Guilds mewn Garddwriaeth Seiliedig ar Waith tra byddwch yn gweithio yn rôl prentis. Cyflwynir y cymwysterau o dan Fframwaith Prentisiaeth Garddwriaeth (Cymru). Bydd cyfleoedd eraill yn cynnwys cynadleddau, tystysgrifau hyfforddiant ymarferol a lleoliadau gwaith mewn gerddi partner. 

Gwneud Cais 

Croesawir ymholiadau anffurfiol, a dylid eu cyfeirio at Ayshea Cunniffe-Thomas, y Cydgysylltydd Prentisiaethau – ayshea.cunniffethomas@gardenofwales.org.uk.

Rydym yn annog ceisiadau gan bob ymgeisydd cymwys. 

Dylai’r ceisiadau fod ar ffurf llythyr eglurhaol a CV, sy’n dangos yn glir y modd yr ydych yn bodloni’r meini prawf, a dylid hefyd gynnwys manylion cyswllt dau ganolwr (gan gynnwys cyfeiriadau ffôn ac e-bost). Bydd yn ofynnol anfon y cyfan at Anne-Maria Nicolas, Rheolwr Adnoddau Dunol – Anne-Maria.Nicholas@gardenofwales.org.uk. Gwnewch gais nawr.Cynorthwyydd Arlwyo

Mae un o’r timau Lletygarwch gorau yng Nghymru yn chwilio am unigolion brwdfrydig, gweithgar i ymuno â’u tîm. Mae  hwn yn gyfle i weithio yn un o’r atyniadau mwyaf diddorol yng Nghymru.

Rhaid bod yn egnïol, gyda sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych a all ddod â gwên i’n hymwelwyr.

Byddai’r ymgeisydd delfrydol –

  • bod yn hapus i weithio o fewn tîm a hefyd gallu defnyddio eich menter eich hun.
  • bod yn gwrtais i’r holl staff ac ymwelwyr.
  • bod yn hyblyg gyda sifftiau, ac yn gallu gweithio ar benwythnosau.
  • bod ag agwedd gadarnhaol at waith!

Mae swyddi tymhorol ar gael hefyd.

Gwneud Cais

Os oes gennych ddiddordeb neu os hoffech wybod mwy, anfonwch CV cyfoes i – Cellan.Williams@gardenofwales.org.ukCyfleoedd Gwirfoddoli

Mae gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru lleoliadau gwirfoddoli ar gael.

Os ydych chi’n hoffi cwrdd â phobl, mwynhau sgwrs ac awyddus i sicrhau bod ein hymwelwyr yn cael ymweliad gwirioneddol bleserus, yna efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y swyddi gwirfoddol canlynol:


Gyrrwr Bygi – Gwasanaethau Ymwelwyr

Gydag yr agoriad o’r Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain a’n Parcdir wedi’i adfer, rydym yn cyflwyno gwasanaethau bygi ymwelwyr ychwanegol i’n hymwelwyr llai symudol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am yrwyr bygi ar gyfer y dyddiau o ddydd Mawrth i ddydd Sul. Mae’r rota yn gyffredinol rhwng 10yb ac 1.30yp a rhwng 1.30yp a 5yp – oriau haf yn unig – mae prynhawniau ar gael yn fwy na lleoliadau bore.

Er mwyn ateb y galw, mae gennym ddau yrrwr bygi ar ddyletswydd fore a phrynhawn.

Rhoddir hyfforddiant llawn – fel arfer ar ddydd Mercher, ond y gallai amseroedd eraill fod ar gael i weddu.

Rhaid bod gan wirfoddolwyr drwydded yrru lân, gallu codi cadair olwyn, pram/bygi i un o’n bygi golff a sicrhau gyda strapiau bynji. Mae angen i yrwyr archwilio’r bygi yn weledol cyn ei ddefnyddio ac adrodd am unrhyw broblemau i’r tîm Gwasanaethau Ymwelwyr. Yn anad dim, rhaid i wirfoddolwyr fod yn effro ac yn ymwybodol o’n hymwelwyr wrth yrru ar y safle.

Oherwydd cyfyngiadau presennol Covid19, rhaid i yrwyr bygi wisgo mwgwd ar y bygi ond ni ddarperir masgiau oherwydd gofynion unigol. Bydd glanweithydd dwylo ar gael i bob gyrrwr / ymwelydd sy’n defnyddio’r bygi.

Am fanylion pellach cysylltwch â – jane.down@gardenofwales.org.uk


Stiwardiaid – Prif Fynedfa Ymwelwyr

Oherwydd nifer uchel o ymwelwyr, rydym yn chwilio am stiwardiaid gwirfoddol i gwrdd a chyfarch ein hymwelwyr, helpu gydag unrhyw ymholiadau, dosbarthu gwybodaeth yn ôl yr angen, a sicrhau bod ein hymwelwyr yn cydymffurfio â rheolau pellhau cymdeithasol wrth giwio ac ati.

Dyddiau sy’n ofynnol: Dydd Mawrth i ddydd Sul

Oriau: Bore rhwng 10yb – 1yp a phrynhawn o 1yp – 4yp

Am fanylion pellach cysylltwch â – jane.down@gardenofwales.org.uk