Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

Rydym yn chwilio am rywun sy’n drefnus iawn, ac sydd â’r gallu i roi sylw rhagorol i fanylder a lefel uchel o rifedd, i ddarparu cymorth gweinyddol ar gyfer prosiect Tyfu’r Dyfodol. Byddwch yn ein helpu i sicrhau bod canlyniadau a dangosyddion y prosiect yn cael eu mesur a’u hadrodd yn gywir, gan gasglu a chrynhoi’r metrigau y mae arnom eu hangen fel tystiolaeth o hyn. Byddwch yn paratoi hawliadau, ac yn helpu eu cyflwyno, gan ddefnyddio system ar-lein Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, gan goladu anfonebau a thaflenni amser a sicrhau bod y cofnodion wedi’u diweddaru ac yn gywir.

Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â mudiadau partner. Mae’r cyflog hyd at £19,868 y flwyddyn gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad. Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol, gan orffen ar y 30ain o fis Mehefin 2022.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 28ain o fis Awst 2020.

Croesewir ymholiadau anffurfiol a dylech eu cyfeirio at Gydlynydd y Prosiect (Dr Ian Mugford – Ian.Mugford@gardenofwales.org.uk).

Ceisiadau i’w hanfon at: anne-maria.nicholas@gardenofwales.org.uk


Prentisiaeth mewn Garddwriaeth

Dyma gyfle i feithrin sgiliau, profiad ymarferol a chymwysterau mewn garddwriaeth yn eich gardd fotaneg genedlaethol. Gan weithio i gynnal a datblygu’r casgliadau planhigion a’r gerddi â thema, byddwch yn rhan o dîm sy’n cynorthwyo â gweithrediadau garddwriaethol, cadwraeth planhigion, ymchwil a gweithgareddau addysg.

Mae hon yn swydd lawn-amser dymor penodol am gyfnod o ddwy flynedd gan ddechrau Medi 2020 neu’n gynharach trwy gytundeb ar y cyd.  Yr oriau hyfforddi yw 37.5 yr wythnos, ar unrhyw bum niwrnod allan o saith yn ôl yr angen. Yr oriau gweithio nodweddiadol yw rhwng 8.00 am a 4.00 pm. Y lwfans gwyliau blynyddol yw 25 diwrnod ynghyd â Gwyliau Banc. Gwarantir isafswm cyflog o £12,090.00 ar gyfer pob prentis, ond gall y tâl amrywio ar sail telerau’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Awst 2020. Mae cyfweliadau ar y gweill ar gyfer 24 Awst 2020.

Fe’ch anogir i archwilio gwefan yr Ardd Fotaneg i gael gwybod rhagor am ein cenhadaeth a’n gwaith yn www.garddfotaneg.cymru.


Ymddiriedolwr

Ar hyn o bryd mae gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr swyddi gwag a byddent yn croesawu mynegiadau o ddiddordeb i ymuno â’r Bwrdd.

Mae angen i ymddiriedolwyr fod â gweledigaeth, a’r gallu i hyrwyddo a datblygu cenhadaeth yr Ardd. Disgwylir i ymddiriedolwyr weithredu ar y cyd ac yn unigol er budd nyth yr Elusen, gan ddod â safbwyntiau annibynnol allanol i gefnogi ei lwyddiant.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Ymddiriedolwr, cyflwynwch fynegiant o ddiddordeb i gynnwys CV cyfredol ynghyd â llythyr eglurhaol a datganiad personol clir yn nodi’r rhinweddau a’r priodoleddau y byddech chi’n gallu eu cynnig i’r Bwrdd ac y gallech chi ddod â’ch apwyntiad fel Ymddiriedolwr. Enwebwch ddau ganolwr hefyd sy’n barod i gefnogi’ch mynegiant o ddiddordeb gyda chyfeirnod.

Cydnabyddir pob cais.

Ceisiadau i’w hanfon at: anne-maria.nicholas@gardenofwales.org.uk