Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

Gweithiwr Cynnal a Chadw y Ddaear

Mae gennym gyfle am unigolyn brwd gyda brwdfrydedd a gallu gwirioneddol i ddod yn rhan o’n tîm medrus ac ymroddedig.  Mae hwn yn gyfle unigryw i weithio gyda’r casgliad amrywiol o blanhigion yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac i ennill gwybodaeth a sgiliau newydd.

Mae’r ardd yn dathlu ei 20fed pen-blwydd eleni ac mae’r rôl hon wedi’i chyflwyno i gynorthwyo’r adran garddwriaeth gyda pharatoi’r ardd ar gyfer hyn.  Swydd tymor sefydlog 3 mis yw hon gan ddechrau o’r dyddiad cynharaf posibl.

Croesawir ymholiadau anffurfiol a dylai’r rhain cael eu danfon i Will Ritchie, Curadur o Arddwriaeth i will.ritchie@gardenofwales.org.uk.


Ymddiriedolwr

Ar hyn o bryd mae gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr swyddi gwag a byddent yn croesawu mynegiadau o ddiddordeb i ymuno â’r Bwrdd.

Mae angen i ymddiriedolwyr fod â gweledigaeth, a’r gallu i hyrwyddo a datblygu cenhadaeth yr Ardd. Disgwylir i ymddiriedolwyr weithredu ar y cyd ac yn unigol er budd nyth yr Elusen, gan ddod â safbwyntiau annibynnol allanol i gefnogi ei lwyddiant.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Ymddiriedolwr, cyflwynwch fynegiant o ddiddordeb i gynnwys CV cyfredol ynghyd â llythyr eglurhaol a datganiad personol clir yn nodi’r rhinweddau a’r priodoleddau y byddech chi’n gallu eu cynnig i’r Bwrdd ac y gallech chi ddod â’ch apwyntiad fel Ymddiriedolwr. Enwebwch ddau ganolwr hefyd sy’n barod i gefnogi’ch mynegiant o ddiddordeb gyda chyfeirnod.

Cydnabyddir pob cais.

Ceisiadau i’w hanfon at: anne-maria.nicholas@gardenofwales.org.uk


Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa.

Am ragor o fanylion am swyddi, cysylltwch â Cellan Williams ar 01558 667147 neu e-bostiwch cellan.williams@gardenofwales.org.uk