Gwirfoddoli

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystyried bod gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yma ac mae’n cael ei werthfawrogi.

Fel un o’r gerddi yr ymwelir â hi fwyaf  yn y DU, mae gan yr Ardd enw da am yr awyrgylch gyfeillgar a’n ffordd ni o drin ymwelwyr.  Rydym yn gwir werthfawrogi cyfraniad ein gwirfoddolwyr ac yn eu hystyried ymhlith ein llysgenhadon pwysicaf, p’un ai ar y safle neu ble bynnag yr ânt yn y byd, gan gyfrannu at ddatblygiad ein henw da a’i hyrwyddo.

Sut gallwch chi wirfoddoli?

Os ydych yn ymwelydd rheolaidd â’r Ardd neu’n newydd i’r ardal, neu os oes gennych ychydig oriau i’w sbario yn ystod yr wythnos ac yr hoffech gefnogi’r Ardd, dysgu sgiliau newydd neu ddefnyddio hen sgiliau a gwneud ffrindiau newydd, yna rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yn yr adrannau canlynol:

Rydym yn chwilio am Geidwaid Gwirfoddol i batrolio’r llynnoedd newydd pan fyddwn yn ailagor yr Ardd y Gwanwyn hwn.

Os ydych chi’n angerddol am yr Ardd, ei thirwedd a’i hanes, wrth eich bodd yn cerdded, yn mwynhau natur, yn hoffi cwrdd â phobl ac yr hoffech ein helpu, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Mae ein Tirwedd Rhaglywiaeth a’n Llynnoedd hyfryd yn ardal fawr, a gall y teithiau cerdded newydd fod sawl milltir o hyd! Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i batrolio’r ardal, gan ddilyn llwybr penodol, gan fod yn bresenoldeb gweladwy i’n hymwelwyr a’u sicrhau bod rhywun bob amser o gwmpas a all helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd ganddynt neu os oes angen help arnynt.

Mae’r Ardd ar agor 7 diwrnod yr wythnos ac rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ymgymryd ag un slot amser y dydd, mae tri slot amser y dydd ar gael – 11yb i 1yp, 1yp – 3yp a 3yp i 5yp.

Rhoddir sesiwn sefydlu a hyfforddiant llawn cyn i’r Ardd ailagor, i gynnwys cerdded y llwybr a osodwyd ymlaen llaw.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi’r Ardd, yna anfonwch eich manylion ynghyd â’r diwrnod (au) a’r slot (iau) amser y gallwch wirfoddoli iddynt. Cliciwch yma i anfon e-bost.

Neu ffoniwch – 01558 667118

Pam rydym angen gwirfoddolwyr a pham rydym yn eu cefnogi

Mae’r Ardd yn cydnabod fod gweithgarwch y gwirfoddolwyr yn rym positif pwysig wrth godi proffil y sefydliad a chryfhau’r gefnogaeth yn y gymuned.  Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o guriad calon yr Ardd ac maent ymhlith ei llysgenhadon.  Gall gwirfoddolwyr ddod â sgiliau ychwanegol arbennig neu brofiadau sy’n ychwanegu dimensiwn i fywyd yr Ardd.  Maent hefyd yn help i glymu’r Ardd yn dynn wrth y gymuned ehangach – cymuned lle a chymuned pobl.  Caiff ei gydnabod fod ymwneud ag amrywiaeth eang o safbwyntiau yn dod â gwerth ychwanegol i sefydliadau.

Fel gyda llawer o elusennau yn y DU, mae adnoddau’r Ardd yn gyfyngedig. Felly, er mwyn galluogi’r Ardd i gwrdd â’i hamcanion mae wedi datblygu partneriaeth staff/gwirfoddolwr sy’n hanfodol, yn gytbwys, yn effeithiol ac yn gyd-fuddiol.  Mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddor fod staff yr Ardd yn darparu’r strwythur, trefniadaeth, cyfeiriad a rheolaeth ddyddiol, tra bo gwirfoddolwyr yn ychwanegu gwerth at waith yr Ardd trwy ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau, gan roi eu hamser, dangos hyblygrwydd, a rhannu profiad a sgiliau arbenigol.  Felly o fewn y fframwaith hwn, mae gwirfoddoli yn weithgaredd gwerthchweil a hanfodol ac yn un y mae’r Ardd yn ei chefnogi a’i hyrwyddo.

.