Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Gwirfoddoli

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystyried bod gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yma ac mae’n cael ei werthfawrogi.

Fel un o’r gerddi yr ymwelir â hi fwyaf  yn y DU, mae gan yr Ardd enw da am yr awyrgylch gyfeillgar a’n ffordd ni o drin ymwelwyr.  Rydym yn gwir werthfawrogi cyfraniad ein gwirfoddolwyr ac yn eu hystyried ymhlith ein llysgenhadon pwysicaf, p’un ai ar y safle neu ble bynnag yr ânt yn y byd, gan gyfrannu at ddatblygiad ein henw da a’i hyrwyddo.

Sut gallwch chi wirfoddoli?

Mae gwirfoddolwyr wedi chwarae rhan hanfodol yn esblygiad yr Ardd Fotaneg i fod yn lle mor hyfryd i ymweld â hi ac maent yn parhau i wneud hynny. Cliciwch ar y ddolen ‘swyddi gwag’ ar ochr chwith y sgrin i weld a oes cyfleoedd i wirfoddoli ar gael ar hyn o bryd.

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud ystod eang o weithgareddau a thasgau yn yr Ardd, o yrru cerbydau i arddio, arwain teithiau a helpu gydag ymweliadau ysgolion, i drefnu arddangosfeydd a phaentio ffensiau.  Mae’r rhan fwyaf o’n gwirfoddolwyr yn cysegru un diwrnod yr wythnos i wirfoddoli yn yr Ardd, gyda rhai fel arfer yn gwneud bore neu brynhawn yr wythnos ac eraill yn gwirfoddoli bob yn ail wythnos neu’n fisol neu pan a phryd y bydd angen help arnom.

Rydym yn hysbysebu pob lle gwag gwirfoddoli ar ein gwefan ac os oes diddordeb gennych yna cysylltwch â’n cydlynydd gwirfoddoli, Jane Down, am wybodaeth bellach.  Ffoniwch: 01558 667118 neu e-bostiwch: jane.down@gardenofwales.org.uk

Os hoffech wirfoddoli yn y prosiect Adfer Parcdir Godidog, cysylltwch â HollyMae Steane Price ar 01558 667157 neu e-bostiwch: hollymae.steaneprice@gardenofwales.org.uk

Pam rydym angen gwirfoddolwyr a pham rydym yn eu cefnogi

Mae’r Ardd yn cydnabod fod gweithgarwch y gwirfoddolwyr yn rym positif pwysig wrth godi proffil y sefydliad a chryfhau’r gefnogaeth yn y gymuned.  Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o guriad calon yr Ardd ac maent ymhlith ei llysgenhadon.  Gall gwirfoddolwyr ddod â sgiliau ychwanegol arbennig neu brofiadau sy’n ychwanegu dimensiwn i fywyd yr Ardd.  Maent hefyd yn help i glymu’r Ardd yn dynn wrth y gymuned ehangach – cymuned lle a chymuned pobl.  Caiff ei gydnabod fod ymwneud ag amrywiaeth eang o safbwyntiau yn dod â gwerth ychwanegol i sefydliadau.

Fel gyda llawer o elusennau yn y DU, mae adnoddau’r Ardd yn gyfyngedig. Felly, er mwyn galluogi’r Ardd i gwrdd â’i hamcanion mae wedi datblygu partneriaeth staff/gwirfoddolwr sy’n hanfodol, yn gytbwys, yn effeithiol ac yn gyd-fuddiol.  Mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddor fod staff yr Ardd yn darparu’r strwythur, trefniadaeth, cyfeiriad a rheolaeth ddyddiol, tra bo gwirfoddolwyr yn ychwanegu gwerth at waith yr Ardd trwy ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau, gan roi eu hamser, dangos hyblygrwydd, a rhannu profiad a sgiliau arbenigol.  Felly o fewn y fframwaith hwn, mae gwirfoddoli yn weithgaredd gwerthchweil a hanfodol ac yn un y mae’r Ardd yn ei chefnogi a’i hyrwyddo.

.