Gwirfoddoli

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystyried bod gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yma ac mae’n cael ei werthfawrogi.

Fel un o’r gerddi yr ymwelir â hi fwyaf  yn y DU, mae gan yr Ardd enw da am yr awyrgylch gyfeillgar a’n ffordd ni o drin ymwelwyr.  Rydym yn gwir werthfawrogi cyfraniad ein gwirfoddolwyr ac yn eu hystyried ymhlith ein llysgenhadon pwysicaf, p’un ai ar y safle neu ble bynnag yr ânt yn y byd, gan gyfrannu at ddatblygiad ein henw da a’i hyrwyddo.

Sut gallwch chi wirfoddoli?

Os ydych yn ymwelydd rheolaidd â’r Ardd neu’n newydd i’r ardal, neu os oes gennych ychydig oriau i’w sbario yn ystod yr wythnos ac yr hoffech gefnogi’r Ardd, dysgu sgiliau newydd neu ddefnyddio hen sgiliau a gwneud ffrindiau newydd, yna rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yn yr adrannau canlynol:

Garddwriaeth

Rydym yn chwilio am arddwyr gwirfoddol i ymgymryd â nifer o weithgareddau garddio ar naill ai dydd Mawrth, dydd Mercher neu ddydd Iau. Pedair awr yw’r lleiafswm yr ydym yn gofyn amdano ar unrhyw ddiwrnod, a hynny rhwng 10am a 2pm.

Tyfu’r Dyfodol

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i roi cymorth i’r staff gyda chyrsiau hyfforddi, gan helpu i osod pethau’n barod, trefnu lluniaeth a chynorthwyo’r tiwtor gyda’r hyfforddeion. Cynhelir llawer o gyrsiau gwahanol yn yr Ardd, felly os oes gennych ddiddordeb yn yr amrywiol gyrsiau garddwriaethol yr ydym yn eu cynnal, neu os ydych am ddysgu sut i wneud canhwyllau cwyr gwenyn neu golur, neu sut i fynd ati i gadw gwenyn, yna cysylltwch am ragor o wybodaeth.

Y Ddesg Wybodaeth

Mae hon wedi’i lleoli yn y Tŷ Gwydr Mawr, ac mae’r tîm yn gyfrifol yn bennaf am ddosbarthu gwybodaeth, delio ag unrhyw ymholiadau, a sgwrsio’n gyffredinol â’n hymwelwyr. Byddai gwybodaeth dda am yr Ardd yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol.

Gyrru Bygis – Gwasanaethau Ymwelwyr

Mae ein gyrwyr bygis gwirfoddol yn gweithredu’r gwasanaeth cyflenwol hwn ar gyfer ymwelwyr 363 diwrnod o’r flwyddyn. Rydym yn chwilio am yrwyr bygis i weithio ar fore dydd Gwener (10am-1.30pm) a phrynhawn dydd Mercher (1.00pm-4.30pm). Darperir hyfforddiant llawn.

Plas Pilipala

Os ydych yn hoff o loÿnnod byw a gwyfynod, ac â diddordeb yn ein prosiect peillio ac yn dymuno cymryd rhan, yna rydym yn chwilio am Stiwardiaid Gloÿnnod Byw ar gyfer ein Plas Pilipala ar fore dydd Mawrth (10am-1pm) a phrynhawn dydd Gwener (1pm-4pm). Darperir hyfforddiant llawn.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r cydlynydd gwirfoddolwyr, Jane, ar 01558 667118 neu anfonwch neges e-bost ati yn: jane.down@gardenofwales.org.uk

**Oherwydd y pandemig Covid, dydyn ni ddim yn recriwtio unrhyw wirfoddolwyr newydd ar hyn o bryd**

 

Pam rydym angen gwirfoddolwyr a pham rydym yn eu cefnogi

Mae’r Ardd yn cydnabod fod gweithgarwch y gwirfoddolwyr yn rym positif pwysig wrth godi proffil y sefydliad a chryfhau’r gefnogaeth yn y gymuned.  Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o guriad calon yr Ardd ac maent ymhlith ei llysgenhadon.  Gall gwirfoddolwyr ddod â sgiliau ychwanegol arbennig neu brofiadau sy’n ychwanegu dimensiwn i fywyd yr Ardd.  Maent hefyd yn help i glymu’r Ardd yn dynn wrth y gymuned ehangach – cymuned lle a chymuned pobl.  Caiff ei gydnabod fod ymwneud ag amrywiaeth eang o safbwyntiau yn dod â gwerth ychwanegol i sefydliadau.

Fel gyda llawer o elusennau yn y DU, mae adnoddau’r Ardd yn gyfyngedig. Felly, er mwyn galluogi’r Ardd i gwrdd â’i hamcanion mae wedi datblygu partneriaeth staff/gwirfoddolwr sy’n hanfodol, yn gytbwys, yn effeithiol ac yn gyd-fuddiol.  Mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddor fod staff yr Ardd yn darparu’r strwythur, trefniadaeth, cyfeiriad a rheolaeth ddyddiol, tra bo gwirfoddolwyr yn ychwanegu gwerth at waith yr Ardd trwy ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau, gan roi eu hamser, dangos hyblygrwydd, a rhannu profiad a sgiliau arbenigol.  Felly o fewn y fframwaith hwn, mae gwirfoddoli yn weithgaredd gwerthchweil a hanfodol ac yn un y mae’r Ardd yn ei chefnogi a’i hyrwyddo.

.