Gwirfoddoli

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystyried bod gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yma ac mae’n cael ei werthfawrogi.

Fel un o’r gerddi yr ymwelir â hi fwyaf  yn y DU, mae gan yr Ardd enw da am yr awyrgylch gyfeillgar a’n ffordd ni o drin ymwelwyr.  Rydym yn gwir werthfawrogi cyfraniad ein gwirfoddolwyr ac yn eu hystyried ymhlith ein llysgenhadon pwysicaf, p’un ai ar y safle neu ble bynnag yr ânt yn y byd, gan gyfrannu at ddatblygiad ein henw da a’i hyrwyddo.

Sut gallwch chi wirfoddoli?

Mae gwirfoddolwyr wedi chwarae rhan hanfodol yn esblygiad yr Ardd Fotaneg i fod yn lle mor hyfryd i ymweld â hi ac maent yn parhau i wneud hynny. Cliciwch ar y ddolen ‘swyddi gwag’ ar ochr chwith y sgrin i weld a oes cyfleoedd i wirfoddoli ar gael ar hyn o bryd.

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud ystod eang o weithgareddau a thasgau yn yr Ardd, o yrru cerbydau i arddio, arwain teithiau a helpu gydag ymweliadau ysgolion, i drefnu arddangosfeydd a phaentio ffensiau.  Mae’r rhan fwyaf o’n gwirfoddolwyr yn cysegru un diwrnod yr wythnos i wirfoddoli yn yr Ardd, gyda rhai fel arfer yn gwneud bore neu brynhawn yr wythnos ac eraill yn gwirfoddoli bob yn ail wythnos neu’n fisol neu pan a phryd y bydd angen help arnom.

Rydym yn hysbysebu pob lle gwag gwirfoddoli ar ein gwefan ac os oes diddordeb gennych yna cysylltwch â’n cydlynydd gwirfoddoli, Jane Down, am wybodaeth bellach.  Ffoniwch: 01558 667118 neu e-bostiwch: jane.down@gardenofwales.org.uk

Os hoffech wirfoddoli yn y prosiect Adfer Parcdir Godidog, cysylltwch â HollyMae Steane Price ar 01558 667157 neu e-bostiwch: hollymae.steaneprice@gardenofwales.org.uk

Pam rydym angen gwirfoddolwyr a pham rydym yn eu cefnogi

Mae’r Ardd yn cydnabod fod gweithgarwch y gwirfoddolwyr yn rym positif pwysig wrth godi proffil y sefydliad a chryfhau’r gefnogaeth yn y gymuned.  Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o guriad calon yr Ardd ac maent ymhlith ei llysgenhadon.  Gall gwirfoddolwyr ddod â sgiliau ychwanegol arbennig neu brofiadau sy’n ychwanegu dimensiwn i fywyd yr Ardd.  Maent hefyd yn help i glymu’r Ardd yn dynn wrth y gymuned ehangach – cymuned lle a chymuned pobl.  Caiff ei gydnabod fod ymwneud ag amrywiaeth eang o safbwyntiau yn dod â gwerth ychwanegol i sefydliadau.

Fel gyda llawer o elusennau yn y DU, mae adnoddau’r Ardd yn gyfyngedig. Felly, er mwyn galluogi’r Ardd i gwrdd â’i hamcanion mae wedi datblygu partneriaeth staff/gwirfoddolwr sy’n hanfodol, yn gytbwys, yn effeithiol ac yn gyd-fuddiol.  Mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddor fod staff yr Ardd yn darparu’r strwythur, trefniadaeth, cyfeiriad a rheolaeth ddyddiol, tra bo gwirfoddolwyr yn ychwanegu gwerth at waith yr Ardd trwy ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau, gan roi eu hamser, dangos hyblygrwydd, a rhannu profiad a sgiliau arbenigol.  Felly o fewn y fframwaith hwn, mae gwirfoddoli yn weithgaredd gwerthchweil a hanfodol ac yn un y mae’r Ardd yn ei chefnogi a’i hyrwyddo.

.