Gwirfoddoli

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystyried bod gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yma ac mae’n cael ei werthfawrogi.

Fel un o’r gerddi yr ymwelir â hi fwyaf  yn y DU, mae gan yr Ardd enw da am yr awyrgylch gyfeillgar a’n ffordd ni o drin ymwelwyr.  Rydym yn gwir werthfawrogi cyfraniad ein gwirfoddolwyr ac yn eu hystyried ymhlith ein llysgenhadon pwysicaf, p’un ai ar y safle neu ble bynnag yr ânt yn y byd, gan gyfrannu at ddatblygiad ein henw da a’i hyrwyddo.

Pam rydym angen gwirfoddolwyr a pham rydym yn eu cefnogi

Mae’r Ardd yn cydnabod fod gweithgarwch y gwirfoddolwyr yn rym positif pwysig wrth godi proffil y sefydliad a chryfhau’r gefnogaeth yn y gymuned.  Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o guriad calon yr Ardd ac maent ymhlith ei llysgenhadon.  Gall gwirfoddolwyr ddod â sgiliau ychwanegol arbennig neu brofiadau sy’n ychwanegu dimensiwn i fywyd yr Ardd.  Maent hefyd yn help i glymu’r Ardd yn dynn wrth y gymuned ehangach – cymuned lle a chymuned pobl.  Caiff ei gydnabod fod ymwneud ag amrywiaeth eang o safbwyntiau yn dod â gwerth ychwanegol i sefydliadau.

Fel gyda llawer o elusennau yn y DU, mae adnoddau’r Ardd yn gyfyngedig. Felly, er mwyn galluogi’r Ardd i gwrdd â’i hamcanion mae wedi datblygu partneriaeth staff/gwirfoddolwr sy’n hanfodol, yn gytbwys, yn effeithiol ac yn gyd-fuddiol.  Mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddor fod staff yr Ardd yn darparu’r strwythur, trefniadaeth, cyfeiriad a rheolaeth ddyddiol, tra bo gwirfoddolwyr yn ychwanegu gwerth at waith yr Ardd trwy ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau, gan roi eu hamser, dangos hyblygrwydd, a rhannu profiad a sgiliau arbenigol.  Felly o fewn y fframwaith hwn, mae gwirfoddoli yn weithgaredd gwerthchweil a hanfodol ac yn un y mae’r Ardd yn ei chefnogi a’i hyrwyddo.Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru lleoliadau gwirfoddoli ar gael.

Os ydych chi’n hoffi cwrdd â phobl, mwynhau sgwrs ac awyddus i sicrhau bod ein hymwelwyr yn cael ymweliad gwirioneddol bleserus, yna efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y swyddi gwirfoddol canlynol:


Gyrrwr Bygi – Gwasanaethau Ymwelwyr

Gydag yr agoriad o’r Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain a’n Parcdir wedi’i adfer, rydym yn cyflwyno gwasanaethau bygi ymwelwyr ychwanegol i’n hymwelwyr llai symudol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am yrwyr bygi ar gyfer y dyddiau o ddydd Mawrth i ddydd Sul. Mae’r rota yn gyffredinol rhwng 10yb ac 1.30yp a rhwng 1.30yp a 5yp – oriau haf yn unig – mae prynhawniau ar gael yn fwy na lleoliadau bore.

Er mwyn ateb y galw, mae gennym ddau yrrwr bygi ar ddyletswydd fore a phrynhawn.

Rhoddir hyfforddiant llawn – fel arfer ar ddydd Mercher, ond y gallai amseroedd eraill fod ar gael i weddu.

Rhaid bod gan wirfoddolwyr drwydded yrru lân, gallu codi cadair olwyn, pram/bygi i un o’n bygi golff a sicrhau gyda strapiau bynji. Mae angen i yrwyr archwilio’r bygi yn weledol cyn ei ddefnyddio ac adrodd am unrhyw broblemau i’r tîm Gwasanaethau Ymwelwyr. Yn anad dim, rhaid i wirfoddolwyr fod yn effro ac yn ymwybodol o’n hymwelwyr wrth yrru ar y safle.

Oherwydd cyfyngiadau presennol Covid19, rhaid i yrwyr bygi wisgo mwgwd ar y bygi ond ni ddarperir masgiau oherwydd gofynion unigol. Bydd glanweithydd dwylo ar gael i bob gyrrwr / ymwelydd sy’n defnyddio’r bygi.

Am fanylion pellach cysylltwch â – jane.down@gardenofwales.org.uk


Stiwardiaid – Prif Fynedfa Ymwelwyr

Oherwydd nifer uchel o ymwelwyr, rydym yn chwilio am stiwardiaid gwirfoddol i gwrdd a chyfarch ein hymwelwyr, helpu gydag unrhyw ymholiadau, dosbarthu gwybodaeth yn ôl yr angen, a sicrhau bod ein hymwelwyr yn cydymffurfio â rheolau pellhau cymdeithasol wrth giwio ac ati.

Dyddiau sy’n ofynnol: Dydd Mawrth i ddydd Sul

Oriau: Bore rhwng 10yb – 1yp a phrynhawn o 1yp – 4yp

Am fanylion pellach cysylltwch â – jane.down@gardenofwales.org.uk