Cyfnod Allweddol 4

Mae ein rhaglenni Cyfnod Allweddol 4 wedi’u cynllunio’n arbennig gennym ni i gefnogi a gwella’r addysg o fewn GTPM, y Fframwaith Sgiliau as ESDGC, a hynny drwy brofiad o ddysgu gweithredol.   Mae gennym hefyd ddarpariaeth ar gyfer cefnogi Bagloriaeth Cymru ar wahanol lefelau, ac i athrawon sy’n dod â grwpiau hunan-arweiniol.   Gellir addasu ein rhaglenni i gyd er mwyn cwrdd ag anghenion eich grŵp.

Rhaglenni Cyfnod Allweddol 4

Celf Amgylcheddol

Cewch gyfle i greu darnau dros dro o gelf amgylcheddol a fydd yn eich helpu chi i feddwl am fyd natur, a’ch lle chi ynddo.   Wedi’u hysbrydoli gan artistiaid fel Tim Pugh ac Andy Goldsworthy, bydd gan ddisgyblion y cyfle i ddylunio ac adeiladu darn o gelf, gan ddefnyddio deunyddiau naturiol, deunyddiau a ganfyddwyd o amgylch yr Ardd.   Ry’n ni’n annog disgyblion a’u hathrawon i ddod â’u camerâu, er mwyn cymryd lluniau’r darnau hyn a gwaith celf arall yn yr Ardd.

Cylch Bywyd Planhigion Blodeuol

Gan ddefnyddio microsgopeg a dyrannu blodau, archwilio’r prif gamau yng nghylch bywyd planhigion blodeuol, gan gynnwys holl agweddau peillio, ffrwythlonni ac egino.   Dilyn tyfiant planhigyn ifanc, trwy’r camau tyfiannol hyd at aeddfedrwydd, cynhyrchu blodau, ffurfio hadau a’u gwasgaru.

Bywyd mewn Pyllau – Astudio Cynefinoedd Dŵr Croyw

Archwilio cyd-ddibyniaeth organebau drwy archwilio ein hecosystemau dŵr croyw.   Trwy gasglu ac adnabod anifeiliaid dŵr croyw o’n pyllau chwilota, gall disgyblion ddarganfod sut mae anifeiliaid gwahanol yn symud, anadlu a bwydo.   Bydd y wybodaeth a gesglir gan ddisgyblion, ynghyd â’r deunydd a ddarperir gennym ni, yn galluogi dosbathiadau i ddechwelyd i’w hysgolion ac adeiladu cadwyni a gweoedd bwydo, creu pyramidiau ecolegol a diagramau llif syml i ddangos sut mae egni’n cael ei drosglwyddo.

Dangosyddion Llygredd

Mae’r rhaglen ddwbl hon yn defnyddio cyfuniad o ffactorau abiotig a biotig er mwyn archwilio’r awyr a llygredd dŵr.   Bydd disgyblion yn mesur ansawdd dŵr trwy gymryd pH, tymheredd, dargludedd, a darlleniadau 02.   Byddan nhw’n dysgu am gennau a chreaduriad di-asgwrn-cefn dŵr croyw fel dangosyddion llygredd.

Astudiaethau Maes Ecolegol

Gan ddefnyddio technegau astudiaethau maes fel samplo cwadradau ar hap, a thrawsrannu, bydd disgyblion yn defnyddio Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las i archwilio’r gwahaniaethau mewn amrywiaeth o ddolydd pori organig, i’w cymharu â dolydd ewtroffig a ffermir yn ddwys.   Gall hwn gynnwys gymhariaeth rhwng ecosystemau daearol a dŵr croyw os oes angen.   Cefnogir y wybodaeth a gesglir ar y diwrnod gan ddeunydd cefndirol i chi ei ddefnyddio yn y dosbarth yn eich hysgol.

Saffari Maes

Cynhelir y rahglen hon yn un o’n dosbarthiadau ac ar Warchodfa Natur Genedlaethol a’r fferm weithiol organig, lle caiff disgyblion eu cyflwyno i eiriau allweddol ecoleg, eu dangos sut i samplo a mesur planhigion yn y gwyllt, a sut i adnabod a darganfod arwyddion o anifeiliaid.   Bydd disgyblion hefyd yn edrych ar sut mae gwahanol anifeiliaid yn bwydo, a sut y mae popeth byw yn cyd-ddibynnol trwy gadwyni a gweoedd bwydo.

Addasiadau Planhigion

Archwilio ein Tŷ Gwydr Mawr, tŷ trofannol a gerddi addurniadol, er mwyn darganfod sut y mae planhigion wedi addasu er mwyn goroesi mewn hinsoddau gwahanol.

Planhigion a Meddyginiaethau Drwy’r Oesau

Darganfod hanes meddyginiaeth a rôl bwysig planhigion yn yr hanes hwn.   Bydd disgyblion yn darganfod y prif drobwyntiau diwylliannol a gwyddonol, o gyfnod y canol oesoedd i’r cyfnod modern, sydd wedi arwain at iacháu clefydau, a gwell ddealltwriaeth o’r angen i hyrwyddo iechyd da.   Gan ddefnyddio Meddygon Myddfai, Neuadd yr Apothecari a’r Ardd ei hun, archwilio datblygiad meddygaeth drwy’r oesau.

Beth ar y Ddaear yw Cynaliadwyedd?

Mae’r gweithdy heriol hwn yn archwilio agweddau gwahanol o gynaliadwyedd, y materion y mae angen inni ymrwymo â nhw a sut y gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth i’n dyfodol cynaliadwy.   Mae’n pwysleisio i ddisgyblion bod eu penderfyniadau nhw’n cyfrif.

Technoleg Werdd yn yr Ardd

Caiff disgyblion y cyfle i archwilio ffynonellau egni amgen mae’r Ardd yn defnyddio i leihau ein heffaith ar y Ddaear ac i gymryd rhan mewn arbrofion ymarferol drwy ddefnyddio technolegau amgen i gynhyrchu pŵer. Y byddwn yn rhoi’r her i ddisgyblion i feddwl am y dewision pob dydd y gallent wneud yn yr ysgol a gartref i ymuno â ni i geisio byw yn fwy cynaliadwy. Cafodd yr offer sy’n cyflenwi’r rhaglen hon ei brynu gan gyllid o Sefydliad Ffiseg Cymru.

Masnach Deg

Beth yw e, a pham ddylwn ni ymrwymo ag e? Gan ddefnyddio casgliadau planhigion yr Ardd, bydd y gweithdy heriol hwn yn cysylltu’r cynhyrchwyr â’r cwsmer, ac yn delio â materion fel anghydraddoldeb, marchnadoedd byd-eang, a phŵer y cwsmer. Mae’n archwilio’n weithredol y cysyniad o ‘Meddwl yn Fyd-Eang, Gweithredu’n Lleol’.

Bwyd a Milltiroedd Bwyd

Bydd y rhaglen hon yn codi ymwybyddiaeth disgybl am faterion lleol a byd-eang, yn lleol ac yn amgylcheddol, sy’n effeithio’r bwyd ry’n ni’n ei brynu.   Gan ddefnyddio casgliadau planhigion economegol yr Ardd, bydd disgyblion yn darganfod ble a sut y mae bwyd yn cael ei gynhyrchu, ac yn cael eu cymell i feddwl am ddewisiadau moesegol ac amgylcheddol sydd ar gael iddynt.

Grawnwin ar Rafft

Edrych ar wahanol agweddau o’r proses dylunio wrth i chi weithio fel tîm er mwyn gwneud rafft, gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a ganfyddir yn yr Ardd, rafft fydd yn cario grawnwin i lawr y ffrwd 200 medr, a’i ddiogelu rhag cael ei wasgu’n sudd.

Hamdden a Thwristiaith

Bydd disgyblion yn cael y cyfle i astudio’n uniongyrchol un o brif atyniadau Cymru yn ystod y rhaglen hon.  Byddan nhw’n siarad â staff, archwilio’r cyfleusterau, a dehongli ac astudio deunyddiau marchnata, cyn gweithio mewn grwpiau i ddylunio a marchnata ymgyrch i’r Ardd.

 

Ry’n ni’n hapus i gynnig y rhaglenni hyn beth bynnag fo’r tywydd, ond mae rhai yn gweithio orau ar gyfnodau arbennig o’r flwyddyn.   Rhowch alwad inni er mwyn inni fedru’ch cynghori chi ar gynllunio eich ymweliad.

 

Sut i Archebu Rhaglen Cam Allweddol 3

Cysylltwch â Kay yn yr Adran Addysg os gwelwch yn dda, er mwyn holi am neu archebu ymweliad.