Cyfnod Allweddol 3

Mae ein rhaglenni Cyfnod Allweddol Tri wedi’u cynllunio’n arbennig i gefnogi a gwella’r dysgu  o GTPM, y Fframwaith Sgiliau,  ac ADCDF, a hynny trwy gyfrwng y profiad o ddysgu gweithredol.   Mae gennym hefyd ddarpariaeth ar gyfer cefnogi Bagloriaeth Cymru ar wahanol lefelau ac ar gyfer athrawon sy’n dod â grwpiau hunan-arweiniol.   Gellir mabwysiadu ein holl raglenni er mwyn cwrdd ag anghenion eich grŵp.

 

Rhaglenni Cyfnod Allweddol 3

Celf Amgylcheddol

Creu darnau dros dro o gelf amgylcheddol sy’n helpu disgyblion i feddwl am fyd natur a’u lle nhw fel rhan ohono.   Wedi’u hysbrydoli gan waith artistiaid fel Tim Pugh ac Andy Goldsworthy, bydd disgyblion yn cael y cyfle i gynllunio ac adeiladu darn o gelf gan ddefnyddio deunydd naturiol, deunydd a ganfyddwyd o amgylch yr Ardd.   Ry’n ni’n annog disgyblion a’u hathrawon i ddod â’u camerâu er mwyn cymryd lluniau o’r darnau hyn a darnau celf eraill o amgylch yr Ardd.

Cylch Bywyd Planhigion Blodeuol

Gan ddefnyddio miscroscopeg a dyraniad blodau, gallwch archwilio’r prif gamau yng nghylch bywyd planhigion blodeuol, gan gynnwys holl agweddau peillio, ffwythlonni ac egino.   Dilynwch  dyfiant eginblanhigion, o’r camau llystyfol i aeddfedrwydd, cynhyrchu blodau, ffurfio hadau a gwasgaru.

Bywyd yn y Pyllau

Archwilio annibyniaeth organebau drwy archwilio ein hecosystemau dŵr croyw.   Trwy gasglu ac adnabod anifeiliaid dŵr croyw o’n pyllau chwilota, gall disgyblion ddarganfod sut mae gwahanol anifeiliaid yn symud, anadlu a bwydo.   Bydd y wybodaeth a gesglir gan ddisgyblion, ynghyd â’r deunydd a ddarperir gennym ni, yn galluogi’r dosbarthiadau i ddychwelyd i’w hysgolion, lle y gallan nhw adeiladu cadwyni a gweoedd bwyd, adeiladu pyramidau ecolegol a diagramau llifo syml.

Addasiadau Planhigion

Archwilio ein Tŷ Gwydr Mawr, tŷ trofannol a gerddi addurniadol, er mwyn darganfod sut mae planhigion wedi addasu er mwyn goroesi hinsoddau gwahanol.

Saffari Maes

Yn un o’n stafelloedd dosbarth ac ar ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol a fferm organig, cyflwynir disgyblion i eiriau allweddol ecoleg, a dangosir iddynt sut i samplo a mesur planhigion yn y gwyllt, a sut i ddod o hyd ac adnabod arwyddion o anifeiliaid.   Bydd disgyblion hefyd yn edrych ar sut y mae gwahanol anifeiliaid yn bwydo, a sut y mae popeth byw yn gyd-ddibynnol trwy gadwyni a gweoedd bwyd.

Planhigion a Meddyginiaethau Drwy’r Oesau

Darganfod hanes meddyginiaeth a rôl bwysig planhigion yn yr hanes hwn.   Bydd disgyblion yn darganfod y prif drobwyntiau diwylliannol a gwyddonol, o gyfnod y canol oesoedd i’r cyfnod modern, sydd wedi arwain at iacháu clefydau, a gwell ddealltwriaeth o’r angen i hyrwyddo iechyd da.   Gan ddefnyddio Meddygon Myddfai, Neuadd yr Apothecari a’r Ardd ei hun, bydd cyfle i archwilio datblygiad meddygaeth drwy’r oesau.

Beth ar y Ddaear yw Cynaliadwyedd?

Mae’r gweithdy heriol hwn yn archwilio agweddau gwahanol o gynaliadwyedd, y materion y mae eu hangen inni ymrwymo â nhw a sut y gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth i’n dyfodol cynaliadwy.   Mae’n pwysleisio i ddisgyblion bod eu penderfyniadau nhw’n cyfrif.

Technoleg Werdd yn yr Ardd

Caiff disgyblion y cyfle i archwilio ffynonellau egni amgen mae’r Ardd yn defnyddio i leihau ein heffaith ar y Ddaear ac i gymryd rhan mewn arbrofion ymarferol drwy ddefnyddio technolegau amgen i gynhyrchu pŵer. Y byddwn yn rhoi’r her i ddisgyblion i feddwl am y dewision pob dydd y gallent wneud yn yr ysgol a gartref i ymuno â ni i geisio byw yn fwy cynaliadwy. Cafodd yr offer sy’n cyflenwi’r rhaglen hon ei brynu gan gyllid o Sefydliad Ffiseg Cymru.

Bwyd a Milltiroedd Bwyd

Bydd y rhaglen hon yn codi ymwybyddiaeth disgybl am faterion lleol a byd-eang, yn lleol ac yn amgylcheddol, sy’n effeithio’r bwyd ry’n ni’n ei brynu.   Gan ddefnyddio casgliadau planhigion economaidd yr Ardd, bydd disgyblion yn darganfod ble a sut y mae bwyd yn cael ei gynhyrchu, ac yn cael eu cymell i feddwl am ddewisiadau moesegol ac amgylcheddol sydd ar gael iddynt.

Masnach Deg

Beth yw e, a pham ddylwn ni ymrwymo ag e? Gan ddefnyddio casgliadau planhigion yr Ardd, bydd y gweithdy heriol hwn yn cysylltu’r cynhyrchwyr â’r cwsmer, ac yn delio â materion fel anghydraddoldeb, marchnadoedd byd-eang, a phŵer y cwsmer. Mae’n archwilio’n weithredol y cysyniad o ‘Meddwl yn Fyd-Eang, Gweithredu’n Lleol’.

Grawnwin ar Rafft

Edrych ar wahanol agweddau o’r broses ddylunio wrth i chi weithio fel tîm er mwyn gwneud rafft, gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a ganfyddir yn yr Ardd, rafft fydd yn cario grawnwin i lawr y ffrwd 200 medr, a’i ddiogelu rhag cael ei wasgu’n sudd.

Ry’n ni’n hapus i gynnig y rhaglenni hyn beth bynnag fo’r tywydd, ond mae rhai yn gweithio orau ar gyfnodau arbennig o’r flwyddyn.   Rhowch alwad inni er mwyn inni fedru’ch cynghori chi ar gynllunio’ch ymweliad.

Sut i Archebu Rhaglen Cyfnod Allweddol 3

Cysylltwch â Kay yn yr Adran Addysg os gwelwch yn dda, er mwyn holi am neu drefnu ymweliad.