Cyfnod Allweddol 2

Cynlluniwyd ein rhaglenni i gyd yn arbennig er mwyn cefnogi neu wella ar ddysgu GTPM, y Fframweithiau Llythrennedd a Rhifedd, ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang. Gwneir hyn trwy brofiadau dysgu gweithredol yn yr awyr agored. Gall pob un o’n cyrsiau gael eu haddasu i gyd-fynd ag anghenion eich grŵp.

Rhaglenni Cyfnod Allweddol 2

Cylchred Bywyd Planhigion Blodeuol

Cewch ddarganfod am daenu hadau, egino, peillio a ffrwythloni, a’r hyn sydd ei angen ar gyfer pob un o’r prosesau hyn.

Bwystfilod Bach

Cewch archwilio cynefin rhai o’r creaduriaid sy’n byw yn yr Ardd:  cewch weld lle maent yn byw, beth maent yn ei fwyta a sut i’w hadnabod nhw’r tro nesaf.

Bywyd Mewn Pyllau

Dewch i chwilota mewn pyllau gyda ni er mwyn darganfod ecosystemau cymhleth y pyllau hynny.   Dysgwch am gadwyni bwyd, cynefinoedd, a sut i ofalu am bwll.

Coetir Rhyfeddol

Yn y cyflwyniad hwn i ecoleg, defnyddiwch gynefin coetir Brydeinig i adnabod planhigion,  astudio cadwyni bwyd, ac edrych ar y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhwng popeth byw.

Fforestydd Glaw

Dewch i’n Tŷ Trofannol er mwyn darganfod amodau bywyd y Fforest Law Drofannol.   Cewch ddysgu sut y mae planhigion wedi’u haddasu er mwyn byw yno, pa gynnyrch ry’n ni i gyd yn ei ddefnyddio sydd wedi dod o fforestydd glaw, a pha mor bwysig yw’r ecosystemau hynafol hyn i ni i gyd.   Mae’r rhaglen hon yn gyflwyniad delfrydol i’r pwnc, ac yn dod â’r fforest yn fyw i ddisgyblion, ac yn trafod sut y gallwn warchod fforestydd glaw i’r dyfodol.

Byd y Gwenyn

Fe ddysgwch am y wenynen fêl, a sut y mae cwch gwenyn yn ffynnu.   Cewch archwilio y rhan hollbwysig y mae gwenyn yn ei chwarae mewn cylchred bywyd planhigion a chynhyrchu bwyd, beth sy’n eu bygwth, a beth allwn ni ei wneud i helpu’r creaduriaid rhyfeddol hyn.

Creigiau a Phriddoedd

Cewch ddarganfod pam a sut y dylwn ofalu am y pridd, a pham bod priddoedd o wahanol leoedd o wahanol liwiau, fe gewch gasglu  cynhwysion ar lwybr yr Ardd a’u defnyddio er mwyn gwneud eich pridd eich hun, a rhoi priddoedd mewn grwpiau gan ddefnyddio’r prawf dwylo brwnt.

Caru Cemeg

Cewch ymweld a Labordy Dan y Dŵr a darganfod sut y gall dŵr fodoli mewn ffurf hylif, soled a nwy. Cewch ddarganfod gwahanol brosesau i newid y cyflyrau yma drwy gynnal amrywiaeth o brofion têg.

Planhigion Mewn Meddygaeth

Cewch edrych ar hanes y defnydd o blanhigion mewn meddygaeth, o Hypocrates i Feddygon Myddfai a’r cyfnod modern.   Fe ddarganfyddwch y trobwyntiau yn natblygiad meddyginiaethau, pwysigrwydd pwyso a mesur, a’r cysylltiadau rhwng mythau a meddygaeth fodern.

Y Rhandir – Tyfu ar gyfer Llwyddiant

Cynlluniwch ar gyfer llwyddiant yn rhandir yr ysgol flwyddyn ar ôl blwyddyn; fe ddysgwch sut i wneud gwrtaith llwyddiannus a’i ddefnyddio i’r perwyl gorau, beth yw’r gwahanol grwpiau o lysiau a sut i’w defnyddio mewn system sylfaenol o gylchdroi cnydau, ynghyd â sut i ddelio â phlâu.  Fe ddysgwch dechnegau garddwriaethol da, fel hau hadau’n llwyddiannus a thrawsblannu hadblanhigion.

Beth ar y Ddaear yw Cynaliadwyaeth?

Bydd y gweithdy heriol hwn yn archwilio agweddau gwahanol ar gynaliadwyaeth, y materion y bydd rhaid inni fynd i’r afael â nhw, a sut y gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth i’n dyfodol cynaliadwy.  Mae’n pwysleisio bod penderfyniadau dyddiol y disgyblion yn cyfri ac yn gallu gwneud gwahaniaeth.

 Masnach Deg

Gan ddefnyddio casgliadau o blanhigion yr Ardd, bydd y gweithdy heriol hwn yn cysylltu cynhyrchwyr bwyd â’r cwsmer, ac yn trafod materion fel anghydraddoldeb, marchnadoedd byd-eang, a phŵer y cwsmer i newid pethau. Bydd yn archwilio’n weithredol y cysyniad o ‘Feddwl yn Rhyngwladol, a Gweithredu’n Lleol’

Gwastraff ac Ailgylchu

Dewch i ddysgu am fanteision ac anfanteision ailgylchu gwastraff.  Fe ddysgwch sut mae’n digwydd, ac fe gewch weld dewisiadau sydd hyd yn oed yn fwy cynaliadwy.  Atgyfnerthwch y dysgu trwy wneud offeryn cerddorol allan o sbwriel, a mynd ag e nôl i’r ysgol.

Y Byd Mewn Picen ar y Mâ’n

Cewch edrych ar fwyd traddodiadol Gymreig, fel Pice ar y Mâ’n a Bara Brith, a darganfod o ble daw’r cynhwysion a’r pellter y maen nhw wedi teithio.

Y Llongddrylliedig

Cewch chwarae rhannau mewn gwahanol ardaloedd o’r Ardd Fotaneg er mwyn creu ynys lle y bydd disgyblion yn cael eu herio i ddarganfod dŵr pur i’w yfed, gwneud cysgod, a thân, er mwyn goroesi tra’n aros i gael eich hachub.   Mae’n trafod sut y gall eitemau a ‘adferwyd’ fod yn ddefnyddiol, a pha ffynonellau bwyd sydd ar gael er mwyn cynyddu’r cyfle i oroesi.

Cerdded y Ddaear

Trwy gemau a gweithgareddau heriol, mae’r plant yn defnyddio eu synhwyrau er mwyn archwilio’r amgylchfyd naturiol.  Mae hwn yn ddelfrydol ar gyfer adeiladu sgiliau llythrennedd ac hunan-barch.  Defnyddir Cerdded y Ddaear trwy gydol y DU, Ewrop a’r Unol Daleithiau er mwyn helpu plant i ddeall rhyfeddodau natur.

Grawnwin ar Daith

Cynllunio ac adeiladu rafft gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a ganfyddwyd yn yr Ardd, fydd yn cario grawnwin i lawr y Ffrwd 200 medr, a sicrhau nad yw’n cael ei ddistrywio.   Bydd y gweithdy ymarferol a hwyliog hwn yn galluogi disgyblion i weithio gyda’i gilydd trwy gydweithredu i wneud a phrofi eu cynlluniau.

Rhaglenni Tymhorol

Y Milltiroedd a Deithiodd y Gacen Nadolig

Cewch ddarganfod pa mor bell y teithiodd eich cynhwysion mewn bwyd Nadoligaidd.   Fe gewch wneud y cysylltiadau â phlanhigion ar draws y byd.   Cewch ystyried effaith amgylchyddol y pellter y mae’r cynhwysion yn teithio, a’r opsiynau ar gyfer masnach deg drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau a gemau.

Gwibdaith Haf Ddiwedd Blwyddyn

Dathlwch yr haf gyda’ch blwyddyn ysgol neu’r ysgol gyfan.   Fe allwn ni eich helpu chi i gynllunio diwrnod llawn hwyl gan gynnwys ‘Nôl i Natur’ a gweithgareddau adeiladu tîm.

 

Ry’n ni’n hapus i gynnig y rhaglenni hyn beth bynnag fo’r tywydd, ond mae rhai yn gweithio orau yn ystod cyfnodau arbennig o’r flwyddyn.   Rhowch alwad inni er mwyn inni roi cyngor ichi wrth gynllunio’ch ymweliad.

 

Sut i drefnu rhaglen Cyfnod Allweddol 2

Cysylltwch â Kay Bailey yn yr Adran Addysg i drefnu ymweliad.