Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.


Cynorthwy-ydd Manwerthu

Mae cynorthwywyr y dderbynfa a manwerthu yn rhan o’r tîm masnachol bach yn ardal y bloc Stablau. Ymhlith y cyfrifoldebau y mae darparu gwasanaeth rhagorol ei safon i gwsmeriaid, gan greu amgylchedd cynnes a chyfeillgar i ymwelwyr, ymateb i anghenion arferol ac unigol, cynorthwyo a chyflenwi yn lle eraill yn y tîm manwerthu, yn ogystal ag yn ehangach ledled yr Ardd, a chefnogi cenhadaeth graidd yr Ardd.

Byddwch yn rhan o dîm manwerthu a gweinyddol bach yn y bloc Stablau. Mae’r gwaith yn cynnwys gwerthu nwyddau manwerthu, cynnal safonau cymhennu a chyflwyno, derbyn a phrosesu danfoniadau, yn ogystal â chynorthwyo gyda dyletswyddau gweinyddol, gan gynnwys yn achos y siop ar-lein. Bydd gofyn i chi amlygu gofal cwsmer uchel ei safon bob amser, a darparu gwasanaeth cymwynasgar a chyfeillgar.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais wedi’i gyflwyno yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai favroubly na chais gafodd ei gyflwyno yn Saesneg.

Mae’r Ardd yn cadw’r hawl i gau’r hysbyseb hwn yn gynnar os daw digon o geisiadau i law.

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i wneud cais, CLICIWCH YMA


Cynorthwyydd Arlwyo

Cyfle Swydd Gyffrous i weithio gyda’r tîm gorau yn Hemisffer y Gogledd…

Mae’r adran Lletygarwch yma yng Ngardd Fotaneg Cymru yn chwilio am bobol i ymuno â’r tîm!

Y rhinweddau y bydd eu hangen arnoch yn y swydd hon yw…

  • Egnïol.
  • Chwaraewr tîm ond hefyd yn gallu defnyddio menter eich hun.
  • Agwedd gadarnhaol.
  • Personoliaeth ddisglair
  • Balchder yn eich gwaith a chyrraedd a rhagori ar dargedau.
  • Darparwch y gwasanaeth rhagorol y mae ein cwsmeriaid yn ei haeddu.
  • Cynnal y safonau hylendid bwyd uchel sydd yn eu lle ar hyn o bryd.

Os credwch y byddai’r swydd hon yn addas i chi, anfonwch eich CV i cellan.williams@gardenofwales.org.uk a rhian.ditch@gardenofwales.org.uk

Derbyniwyd ymgeisiadau trwy gyfrwng y Gymraeg, ni fydd y ceisiadau yn cael eu trafod yn llai ffafriol na’r ceisiadau caiff eu derbyn trwy gyfrwng y Saesneg.


Swyddi Tymhorol

Stiwardiaid Luminate

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o ddigwyddiad arbennig y gaeaf yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd Luminate yn daith hudolus ar hyd llwybr disglair a chyfareddol o fewn yr Ardd Fotaneg hardd.  Bydd y digwyddiad yn cael ei chynnal bob nos ac ar agor i’r cyhoedd o’r 1af o Ragfyr 2022 hyd at yr 2ail o Ionawr 2023 ac mae Luminate yn chwilio am stiwardiaid i gynorthwyo trwy gydol y cyfnod hwnnw.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma neu e-bostiwch joe@luminate.live os gwelwch yn dda.

Nodwch os gwelwch yn dda: Byddwch yn aelod o staff Luminate ac nid Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.