Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.


Pennaeth Marchnata, Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Goruchwylio’r tim amrywiol sy’n cyflawni’r gweithrediadau cyfathrebu a marchnata o ddydd i ddydd, gan gynnwys y cyfryngau, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu argyfyngau, dehongli, rhaglenni cyhoeddus ac ymgysylltu .’rcyhoedd, a dirnadaeth y gynulleidfa.

  • Datblygu, rheoli a chyflenwi dulliau cyfathrebu allanol, materion cyhoeddus a lleoliad brand uchelgeisiol.
  • Goruchwylio’r broses o ymdrin â’r wasg a marchnata gwasanaethau ymwelwyr masnachol y sefydliad.
  • Gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr a’r Uwch-dîm Arwain i ddatblygu a hwyluso rhwydwaith o gefnogwyr ac eiriolwyr sy’n cyfrannu at broffil y sefydliad.

Cliciwch yma am fwy o fanylion

Dyddiad cau · Dydd Mercher 22 Chwefror, 2023

Mae’r Ardd yn cadw’r hawl i gau’r hysbyseb hon yn gynnar pe bai digon o geisiadau yn cael eu derbyn.

Mae croeso i geisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.


Goruchwyliwr Garddwriaethol

Mae’r Goruchwyliwr Garddwriaethol yn gyfrifol am gyflawni pob agwedd ar ddyletswyddau gweithredol y tîm garddwriaethol.

Mae’n cydlynu ac yn cefnogi’r timau garddwriaethol i ymgymryd â’r gweithgareddau tymhorol sy’n ofynnol i gynnal yr ardd a’i chasgliadau o blanhigion i’r safonau garddwriaethol a churadu uchaf.

Cliciwch yma am fwy o fanylion

Dyddiad cau · Dydd Gwener 24 Chwefror, 2023

Mae’r Ardd yn cadw’r hawl i gau’r hysbyseb hon yn gynnar pe bai digon o geisiadau yn cael eu derbyn.

Mae croeso i geisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.


Yn gyfrifol am ddarparu cymorth i’r Uwch-arddwriaethydd yn y gwaith o reoli a chynnal a chadw’r Ardd Ddeufur a’r gwelyau systematig, a Pherllan y Cenhedloedd Celtaidd a’r casgliadau planhigion cysylltiedig.

Bydd yn rhan o dîm a bydd yn cefnogi’r Uwch-arddwriaethydd i reoli prentisiaid a gwirfoddolwyr. Bydd yn ymgymryd â’r gweithgareddau tymhorol sy’n ofynnol i gynnal yr Ardd Ddeufur a’r gwelyau systematig, a Pherllan y Cenhedloedd Celtaidd a’i chasgliadau o blanhigion, a hynny’n unol â chyfarwyddyd Uwch- arddwriaethydd yr Ardd Ddeufur, a bydd yn ceisio gwneud hyn i’r safonau garddwriaethol a churadurol uchaf.

Contract cyfnod penodol o 6 mis i gyflenwi ar gyfer absenoldeb hirdymor oherwydd salwch.

Cliciwch yma am fwy o fanylion

Mae’r Ardd yn cadw’r hawl i gau’r hysbyseb hon yn gynnar pe bai digon o geisiadau yn cael eu derbyn.

Mae croeso i geisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.


Cynorthwyydd Arlwyo

Cyfle swydd gyffrous i weithio gyda’r tîm gorau yn Hemisffer y Gogledd…

Mae’r adran Lletygarwch yma yng Ngardd Fotaneg Cymru yn chwilio am bobol i ymuno â’r tîm!

Y rhinweddau y bydd eu hangen arnoch yn y swydd hon yw…

  • Egnïol.
  • Chwaraewr tîm ond hefyd yn gallu defnyddio menter eich hun.
  • Agwedd gadarnhaol.
  • Personoliaeth ddisglair
  • Balchder yn eich gwaith a chyrraedd a rhagori ar dargedau.
  • Darparwch y gwasanaeth rhagorol y mae ein cwsmeriaid yn ei haeddu.
  • Cynnal y safonau hylendid bwyd uchel sydd yn eu lle ar hyn o bryd.

Os credwch y byddai’r swydd hon yn addas i chi, anfonwch eich CV i cellan.williams@gardenofwales.org.uk a rhian.ditch@gardenofwales.org.uk

Derbyniwyd ymgeisiadau trwy gyfrwng y Gymraeg, ni fydd y ceisiadau yn cael eu trafod yn llai ffafriol na’r ceisiadau caiff eu derbyn trwy gyfrwng y Saesneg.