Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr yr Ardd – Mawrth 07

gan

Croeso i gylchlythyr diweddara’r Ardd, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, cofrestrwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Sul y Mamau

Bydd yna wledd i Fam ar Ddydd Sul Mawrth 11eg gyda mynediad AM DDIM iddi ar ddiwrnod arbennig o faldodi, yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae yna restr cyffrous o harddwyr a chynhyrchwyr fwyd a chrefft yn cynnig amrywiaeth o flaswyr blasus, gan gynnwys jin,triniaeth i’r gwyneb, cymorth gofal croen, triniaeth dwylo a thraed – ac i gyd am ddim i fam!

Caiff pob mam fwynhau tameidiau blasus a samplau godidog gan amrywiaeth o stondinwyr – o Bice ar y Maen a bisgedi teisen Berffro I hufen iâ a sebon olew olewydd feganaidd fel rhan o’u hymweliad ar Sul y Mamau.

Meddai’r trefnydd, Steffan John: “Ynghyd â mynediad am ddim i’r Ardd hyfryd hon, bydd mamau’n cael maldod oddi wrth amrywiaeth o bobl yn cynnig amrywiaeth o gynnyrch!”

“Mae hefyd gennym gerddoriaeth hyfryd ymlaen at bob dant gan gynnwys y delynores, Shelley Fairplay a’r ‘Constellation Big Band’.

Ychwanegodd Steffan: “Felly, pam na rowch chi ddiwrnod allan arbennig iddi, gan gynnwys cinio ym Mwyty Tymhorau’r Ardd – bydd hi’n ddiwrnod i’w gofio – a’r peth lleiaf allwch chi’i wneud ar ei chyfer!”

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor rhwng 10yb hyd at 4.30yp, gyda’r mynediad diwethaf am 3.30yp. Y tâl mynediad yw £10.50 (gan gynnwys Cymorth Rhodd) ond yn RHAD AC AM DDIM i famau ar Ddydd Sul, Mawrth 11.

Am fwy o wybodaeth am hwn a digwyddiadau eraill ewch i’n gwefan, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk 

 

Aelodaeth fel Anrheg

Yn ogystal â’n ffair fwyd a chrefft arbennig ar Sul y Mamau, gyda mynediad AM DDIM i bob mam, gall yr Ardd hefyd fod yr anrheg berffaith i’r menyw pwysicaf yn eich bywyd.
Aelodaeth i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw’r anrheg sy’n cadw rhoi – sy’n cynnig mynediad AM DDIM i’r Ardd 363 diwrnod o’r flwyddyn, a llawer mwy.

Mae’r prisoedd yn dechrau o £38 a chofiwch, gallwch brynu am unigolyn, am gwpl neu deulu cyfan (dau oedolyn a hyd at bedwar o blant).

Am fwy o wybodaeth am y wahanol fathau o aelodaeth sydd ar gael, cymerwch olwg yma, neu ffoniwch Jane ar 01558 667118 neu’r tîm mynediadau ar 01558 667149.

 

Diwrnod Cennin Pedr

Byddwn yn dathlu blodyn cenedlaethol Cymru yma yn yr Ardd Fotaneg ar Ddydd Sul, Mawrth 25ain.

Wyddoch chi’r gwahaniaeth rhwng un narsisws â’r llall?  Beth am gennin-Pedr Penfro, neu gennin-Pedr y beirdd?  Mae dros 50 math gwahanol i’w gweld yma yn yr Ardd.  Cewch wybod pa rywogaethau Cymreig sydd mewn perygl o ddiflannu o’r tir, sut y datblygodd cysylltiad rhwng y blodau hyn a’n nawddsant, a sut y medrwch gael pobl ifainc i gymryd diddordeb yn ein blodyn cenedlaethol.

Bydd y diwrnod yn cynnwys taith a sgwrs tywys gan y naturiaethwr, Ray Woods, gan ddechrau am 1yp o Theatr Botanica. Gallwch gael syniad o wybodaeth a brwdfrydedd Ray ar gennin Pedr ar ‘Living World about the Tenby Daffodil’ ar Radio 4.

Adloniant gan y grŵp dawnsio, Tipyn o Bopeth.

Digwyddiad Tyfu’r Dyfodol.

 

Sgyrsiau Treftadaeth

Ar Ddydd Mawrth, Mawrth 13eg, ymunwch â Ken Murphy o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed am sgwrs a fydd yn rhoi hanes yr Ardd yng nghyd-destun Parcdiroedd Cymru yn y 18fed ganrif.  Yn dechrau am 12 canol dydd yn Theatr Botanica.

Ar Ddydd Gwener, Mawrth 16eg, ymunwch â Richard Suggett o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru am sgwrs a lluniau am y pensaer John Nash – dechrau ei yrfa, cyn dod yn enwog.  Yn dechrau am 11:30yb yn Theatr Botanica.

 

Tyfu’r Dyfodol

Mae yna brosiect cyffrous ar fin ddechrau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yn fenter gyffrous sy’n cael ei chynnal gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i gynllunio a darparu cyfleoedd hyfforddi garddwriaethol o safon i’r gymuned, yn y gymuned.

Byddwn yn gweithio gyda chyfres o ‘ganolfannau’ partner, i ddarparu hyfforddiant ledled Cymru yn ogystal â hyfforddiant yn yr Ardd ei hun.

Felly, p’un a ydych yn arddiwr profiadol, yn dyfwr dibrofiad neu’n ddarpar wenynwr – rydym am helpu i roi hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i chi.

Oes gennych ddiddordeb mewn tyfu llysiau eich hun?  Neu am greu hafan i fywyd gwyllt ar eich tir?  Os ydych, hoffem glywed gennych.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â gtf@gardenofwales.org.uk ac fe wnawn gysylltu â chi cyn bo hir.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.