Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr yr Ardd – Hydref 18

gan

Croeso i gylchlythyr diweddara’r Ardd, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, cofrestrwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Penwythnos Afalau

Daw penwythnos o ddathlu hoff ffrwythyn pawb yn ôl i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ar Hydref 21-22.

Mae’r Ardd Fotaneg yn gartref i Berllan Treftadaeth Cymru a fydd gan Benwythnos Afalau’r unig arddangosfa o fathau o afal Cymreig brodorol, a rhai o lefydd arall yn y DU.

Felly dewch i ddarganfod mwy am fathau o afal Cymreig a pha rai fyddai’r mathau gorau i dyfu yn eich gardd eich hun.

Fe fydd y Gwasanaeth Arddangos ac Adnabod Afalau ar gael yn y Babell Fawr, a pheidiwch ag anghofio os oes gennych chi goeden ffrwythau anhysbys yn eich gardd, dewch â’r ffrwythau gyda chi i gael eu hadnabod*.

Bydd dowcio am afalau i’w fwynhau, a’r cyfle i greu porthwr afal i adar, y ogystal â chwisiau, llwybrau ac arddangosfa syfrdanol o oddeutu 500 o wahanol fathau, dyma ychydig o’r pethau ymlaen am Benwythnos Afalau’r Ardd, sydd wedi’i leoli yn Sir Gaerfyrddin.

Ac, os oes gennych chi afalau, pam na wnewch chi ddod â nhw gyda chi a gwneud sydd eich hun gyda gwasg afalau’r Ardd Fotaneg? (dewch â’ch poteli eich hun hefyd).

Mae’n amser arbennig o’r flwyddyn i fynd ar ein Llwybr Lliwau’r Hydref, felly casglwch gopi ar eich ffordd i mewn a cherddwch o amgylch rhai o’r trysorau gwyllt anhygoel.
Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yba  6yh, gyda’r mynediad diwethaf am 5yh.

Mae mynediad i’r Ardd yn £10.50 (gan gynnwys Cymorth Rhodd) i oedolion a £4.95 i blant rhwng pump a 16 mlwydd oed.  Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd a pharcio am ddim i bawb.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn, gan gynnwys amserlen am y ddau ddiwrnod o sgyrsiau ac arddangosfeydd ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Mae’r digwyddiad hwn fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol gan yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

* Os ydych chi am i’ch ffrwythau cael eu hadnabod, dewch â thair enghraifft gyffredin o bob amrywiaeth o’ch afalau gyda’u choesau a llygad yn gyfan.  Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol y gallwch roi – e.e os yw’n addas i goginio, sut mae’n coginio? A pha mor dda y mae’r amrywiaeth yn cadw? – yn cael ei werthfawrogi.

 

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

 

Sioe modelau yn cofio’r Rhyfel Mawr

Mae Modelwyr Caerfyrddin yn dod ag arddangosfa ‘Rhyfel Mawr’ i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul Hydref 21-22.
Bydd yr arddangosfa’n cael ei gynnal dros y penwythnos cyfan, a’n cynnwys modelau gan selogion o bob rhan o Dde Cymru a bydd yn codi arian ar gyfer y Lleng Prydeinig Brenhinol.
Meddai’r trefnydd, John Whitworth: “Mae hon yn flwyddyn hanesyddol ac roeddem yn awyddus iawn i nodi 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf.  Bydd yn arddangosfa drawiadol o dalentau modelu o’r rhanbarth.”
Bydd y digwyddiad yn cynnwys modelau o’r rhyfeloedd byd cyntaf ac ail, ynghyd â stondinau masnach.
Mae’r arddangosfa ymlaen o 10yb-4yp ar y ddau ddiwrnod.  Mae mynediad i’r Ardd yn £10.50 (gan gynnwys Cymorth Rhodd) i oedolion a £4.95 i blant dros bum mlwydd oed.  Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd a pharcio am ddim i bawb.
Am fwy o wybodaeth ar Glwb Modelau Caerfyrddin, cysylltwch â John Whitworth ar 01267 220380 a carmarthenmodellersclub@gmail.com

 

Punnoedd i Piers!

Mae aelod o dîm garddwriaeth yr Ardd, Piers Lunt, wedi cael ei ddewis ar gyfer ymgyrch gasglu hadau urddasol i Dasmania.

Nod yr her tair wythnos o hyd hon yw casglu hadau ar gyfer ein prosiect Coed Pedwar Ban yma yn yr Ardd.  Y gobaith yw y bydd y Llechwedd Llechi a’r Ardd Glogfeini hefyd yn elwa.

Caiff Piers ei ymuno gan arbenigwyr eraill o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Gerddi Botaneg Genedlaethol Iwerddon a Gerddi Botanegol Brenhinol y Tasmania, ond mae e angen eich helpu chi.

Mae’n rhaid iddo godi £2,000 i ariannu ei daith i Dasmania ac rydyn ni’n gobeithio y gall Aelodau helpu.

Rhowch yr hyn allwch chi os gwelwch yn dda ond, mewn gwir ffasiwn ariannu torfol, mae nifer o wobrwyon ar gael i’r rhoddwyr mwyaf hael:

£50 = 2 tocyn am ddim i’r Ardd
£100 = 4 tocyn am ddim i’r Ardd a thaith tywys arbennig o’r ‘Coedwig Pedwar Ban’ gan Piers
£250 = 2 tocyn teulu, taith tywys gan Piers, te prynhawn unigryw yn y Tŷ Gwydr Mawr a’ch enw’n ymddangos ar label planhigyn o sbesimen Tasmania.

Os gallwch chi helpu, cysylltwch â Jane Down yn yr Adran Aelodaeth os gwelwch yn dda ar 01558 667118 neu jane.down@gardenofwales.org.uk

Parti Pobi’r Ardd

Yn dilyn y newyddion bod Piers wedi cael ei ddewis i fynd ar y daith gasglu hadau mawreddog hon, bydd gwirfoddolwyr a staff Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnal Parti Pobi’r Ardd arbennig gyda gwerthiant o gacennau yn yr Ardd ar Ddydd Mawrth 31 o fis Hydref, er mwyn helpu i godi arian ar gyfer Piers.

Bydd y Gwerthiant o Gacennau yn cael ei gynnal yn Y Tŷ Gwydr Mawr o 10yb ymlaen, felly dewch i’n cefnogi os gwelwch yn dda.

Amser i gael gwared ag offer diangen

Cyn i chi gau sied yr ardd am y gaeaf, a allwch chi chwilio o gwmpas am offer sbâr?

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru nawr yn fan casglu ar gyfer yr elusen Tools for Self-Reliance, sy’n helpu cymunedau gwledig yn Affrica.

Mae’r Ardd wedi derbyn y rhodd cyntaf o offer, diolch yn fawr iawn i aelodau’r Ardd, Dorian a Janet, am eu rhodd caredig.  Bu criw Heno S4C yma’n ffilmio ar y diwrnod.

Mae TFSR Cymru wedi’i seilio yng Ngrug Hywel ac mae ganddynt 65 o wirfoddolwyr gweithgar sy’n cyfarfod yn eu gweithdai llawn offer i lanhau a thrwsio dyfeisiau a roddir.  Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf, maent wedi anfon mwy na 100 tunnell o offer i wahanol wledydd yn Affrica.

Felly, dewch â’ch offer sbâr, diangen ac wedi torri (ond nid y tu hwnt i atgyweirio!) i’r Ardd a byddwn yn eu trosglwyddo i TFSR Cymru.

Mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn eitemau a fydd o ddefnydd i seiri, gof a phlymwyr.  Byddant hefyd yn derbyn offer garddio y maent yn eu hadnewyddu yn eu gweithdai ac yn eu hailwerthu ledled Cymru, gan ddefnyddio’r arian i dalu costau cludo nwyddau.

Dewch â’ch rhoddion i’r Ardd Fotaneg, ar unrhyw ddydd, rhwng 10yb a 4yp tan Ddydd Iau Tachwedd 30.

Am fwy o wybodaeth ar sut a beth i’w rhoi, cysylltwch â Jane Down os gwelwch yn dda ar 01558 667118 neu jane.down@gardenofwales.org.uk

I ddarganfod mwy am yr elusen Tools For Self-Reliance, ewch i www.tfsrcymru.org.uk

Hanner Tymor yr Hydref

Dewch i gerfio pwmpen a chael brwydr concyr!  Dyma ond dau o’r gweithgareddau’r hanner tymor hwn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd cerfio pwmpenni a hwyl gyda choncyrs yn dechrau ar Ddydd Sadwrn Hydref 28 a’n parhau tan y 31ain.  Yna bydd yr hwyl yn newid o Galan Gaeaf i’r Cynhaeaf gyda’r cyfle i bobi bara, gwneud dolis grawn, adeiladu fferm model a dowcio am afalau.

Bydd yna hefyd arddangosfa hedfan adar ysglyfaethus pob dydd, profiadau anhygoel i’w gael yn y Plas Pilipala trofannol a sorbio dŵr.

Mae’r holl weithgareddau i’r teulu hyn yn digwydd rhwng 11yb a 3yp.

Hocus Pocus Dan y Sêr

Mwynhewch ddigwyddiad Calan Gaeaf cynnar yma yn yr Ardd ar Ddydd Sadwrn, Hydref 28ain, gyda phrofiad sinema awyr agored yn dangos y clasur gan Disney, Hocus Pocus!

Bydd yna gwisg ffansi Calan Gaeaf, pwll tân, barbeciw, bar, pwnsh Calan Gaeaf, afalau taffi, popgorn, cerddoriaeth bwganllyd a mwy.

Bydd yna wobrau i’r wisg ffansi gorau!

Gan fydd hi hefyd yn ddiwrnod cyntaf hanner tymor yr hydref, bydd yna ddigonedd o ddigwyddiadau i’r teulu ymlaen gan gynnwys cerfio pwmpenni, concyrs, dowcio am afalau, celf a chrefft yn ystod y dydd, a fydd eich tocyn sinema yn caniatáu mynediad i’r Ardd hefyd, felly pam na wnewch chi ddiwrnod ohoni?

Mae tocynnau yn £12 i oedolion ac £8 i blant dan 16 mlwydd oed, ac ar gael yma.  Digwyddiad yn dechrau am 5yh, ffilm yn dechrau am 6:30yh.

Y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig

Mae yna brofiadau anhygoel i’w chael BOB dydd yn atyniad newydd sbon yr Ardd Fotaneg Genedlaethol – Y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig – gydag arddangosfa hedfan dyddiol am 2:30yp!

Gallwch fwynhau arddangosfeydd hedfan gan Gudyll Bach, Barcudiaid Coch, Tylluan Wen a llawer mwy!

 

Teithiau Tywys Treftadaeth

Ar Ddydd Mercher cyntaf a Dydd Gwener olaf pob mis, o fis Hydref i fis Mawrth, dewch i ddysgu mwy am hanes hynod o ddiddorol yr Ardd.  Gan ddechrau am 2yp o Fynedfa’r Gorllewin y Tŷ Gwydr Mawr.

Mae’r tir yn anwastad a gall fod yn fwdlyd; gwisgwch esgidiau cadarn os gwelwch yn dda.

Mercher Mwdlyd

Pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol, mae yna awr o weithgaredd hwyliog yn yr awyr iach i’r plant lleia a’u gofalwyr!  Gan ddechrau am 11yb o’r Porthdy.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Adran Addysg os gwelwch yn dda – 01558 667149.