Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr yr Ardd – Chwefror 22

gan

Croeso i gylchlythyr diweddara’r Ardd, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, cofrestrwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi’n gynnar yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, gyda diwrnod arbennig o fynediad AM DDIM i ddathlu diwrnod ein nawddsant ar Ddydd Sul, Chwefror 25ain.

Dewch i ymweld â’r Ardd a mwynhewch ffair fwyd a chrefft Cymreig, gyda’r gorau o grefftau, anrhegion, bwyd a diod o’r ardal leol yn Nhŷ Gwydr Mawr syfrdanol yr Ardd, gyda cherddoriaeth gan gorau, bandiau a’r delynores, Shelley Fairplay.

Bydd yna hefyd arddangosfa o geir Rasio ‘Autograss’ a sorbio dŵr ar Sgwâr y Mileniwm, a’r diwrnod diwethaf o weithgareddau’r hanner tymor ym Mhabell Fawr yr Ardd o 12-4yp.

Dydd Gŵyl Dewi

Dewch i ymweld â’r Ardd ar Ddydd Gŵyl Dewi a mwynhewch fynediad AM DDIM, gyda cherddoriaeth a dawnsio Cymreig, gan gynnwys Tipyn o Bopeth a llawer mwy.

Bydd yna hefyd Gwerthiant Cacennau yn cael ei gynnal yn y Tŷ Gwydr Mawr, fel rhan o ymgyrch Tîm Gwyddoniaeth yr Ardd i godi arian at ei hymchwil ar beillwyr.
Bydd amrywiaeth o gacennau, bisgedi a danteithion blasus eraill ar werth o 10yb.  Cewch fwy o wybodaeth ar brosiect y tîm ar ei thudalen JustGiving.

 

Parti’r Sêr

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnal Parti’r Sêr, mewn partneriaeth â Chymdeithas Seryddiaeth Abertawe ac AstroCymru, gyda gweithgareddau seryddiaeth o 6.30yh i 9.30yh ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 24ain.

Bydd yna hefyd Sinema 3D ac arteffactau astronomeg, lle gall ymwelwyr dal eitemau sy’n dyddio o enedigaeth ein system solar.

Y gost am Barti’r Sêr yw £3 y plentyn.  Mae oedolion am ddim ond croesewir rhoddion.  Mae tocyn teulu i’r digwyddiad yn £6 (2 oedolyn a hyd at 4 o blant).

Hwyl yr Hanner Tymor

Rydym ni’n caru’r cennau yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Ac, yr hanner tymor hwn, byddwn yn archwilio’r organeddau anhygoel hyn, drwy edrych ar eu lliwiau, siapiau a meintiau.
Byddwch yn barod i archwilio cerrig a choed yr Ardd i ddod o hyd i gymaint o gennau ag y gallwch. Bydd yna lwybrau a sgyrsiau ac amrywiaeth o heriau, ar ôl hynny byddwch chi’n gwybod llawer mwy am y bodau byw hyn sydd heb ei werthfawrogi.
Mae hefyd gan yr Ardd arddangosfa yn Oriel yr Ardd o waith celf ag ysbrydolwyd gan gennau gan Julie Ann Sheridan, sydd wedi dweud: “Roeddwn am godi ymwybyddiaeth am yr organebau bychain ond hanfodol hyn, a’u rhoi nhw ar ganfas i dalu sylw i’w pwysigrwydd amgylcheddol yn ogystal â’u harddwch.”

I ddarganfod mwy, dewch i’r Ardd yn ystod hanner-tymor mis Chwefror. Mae’r Ardd ar agor o 10yb hyd at 4:30yp pob dydd, ac mae gweithgareddau’r hanner tymor i gyd wedi’u cynnwys yn y pris mynediad.
 

Penwythnos i Chi a’r Ci

Mae yna benwythnos arbennig i gŵn a’u berchnogion yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ar Ddydd Sadwrn 3ydd a Dydd Sul 4ydd o fis Chwefror.
Cofiwch, mae POB Dydd Llun yn Ddiwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd!

Gweler rhestr llawn o reolau y Diwrnodau i Chi a’r Ci yma.  Caiff cŵn mynediad i siop goffi Y Pot Blodyn, ger prif fynedfa’r Ardd, Bwyty’r Tymhorau, y Siop Roddion ac ar brif gyntedd y Tŷ Gwydr Mawr.

Ni chaniateir cŵn ar lwybrau mewnol y Tŷ Gwydr Mawr, tu fewn i Blas Pilipala, na’r maes chwarae i blant chwaith. Ni chaniateir tenynnau estynedig, gallwch gyfnewid eich un chi am un sydd ddim yn ymestyn hyd ddiwedd eich ymweliad.