Blogiau'r Ardd

Prentis Treftadaeth Ddiwylliannol

gan

Prentis Treftadaeth Ddiwylliannol x 2

Cynigir y prentisiaethau fel rhan o’r prosiect “Middleton: Adennill Paradwys: Adennill Prinder Regentaidd”. Caiff y prentisiaethau eu cynnig fel rhan o brosiect “Middleton: Adennill Paradwys: Adennill Prinder Regentaidd”. Mae adfer tirwedd Regentaidd yr Ardd yn brosiect cyffrous ac uchelgeisiol, gwerth £ 7.2 miliwn, sy’n cael ei gefnogi gan grant sylweddol y Gronfa Dreftadaeth y Loteri a rhoddion preifat. Mae’n gynllun blaenllaw a fydd yn cynyddu apêl yr Ardd yn sylweddol i ddemograffeg newydd o ymwelwyr. Bydd yn datgelu hanes cysylltiadau anhysbys yr Ardd yn flaenorol â Chwmni Dwyrain India, sut wnaeth y Cwmni lunio tirwedd y rhan hon o Gymru a’r rôl a oedd gan drigolion Cymru wrth lunio Ymerodraeth Prydain ehangach. Bydd hefyd yn gweld adfer graddfa tirwedd un o barciau dŵr gorau Prydain diwedd yr 18fed ganrif.

Mae oriau hyfforddi yn 37.5 yr wythnos ar unrhyw bum niwrnod allan o saith fel bo’r angen i sicrhau bod y tîm yn cwmpasu rhwng 8am a 6pm.

Telir y lwfans prentisiaeth yn unol ag isafswm cyflog cenedlaethol sy’n gysylltiedig ag oedran.

Dyletswyddau

Cefnogi tîm y prosiect i nodi, gwarchod, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwerthfawrogiad a mwynhad o asedau ac adnoddau treftadaeth gyfoethog yr Ardd ym mhob agwedd – adeiledig, diwylliannol a naturiol, a chynorthwyo ym mhob agwedd ar gyfathrebu, casglu a chofnodi data, cyd rhannu gwybodaeth, a threfnu cyfarfodydd.

 Sut mae mynd ati i wneud cais

Mae croeso i ymholiadau anffurfiol a dylid eu cyfeirio yn y lle cyntaf at Helen John, Rheolwr Prosiect

Adfer Rheolaeth Helen.John@Gardenofwales.org.uk . Fe’ch anogir i archwilio gwefan yr Ardd i ddarganfod mwy amdanom ni a’r hyn a wnawn.

Dylid anfon ceisiadau, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV yn dangos sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf ynghyd â manylion cyswllt dau ganolwr (gan gynnwys ffôn ac e-bost), yn ddelfrydol ar gopi electronig, at Helen.John@Gardenofwales.org.uk erbyn 27 Mehefin 2018. Ar hyn o bryd mae cyfweliadau wedi’u cynllunio ar gyfer dydd Iau 12 Gorffennaf 2018.