Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr 12 Chwefror 2019

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf yr Ardd, os hoffech ei dderbyn yn uniongyrchol i’ch blwch post, cofrestrwch yma. Mae croeso i chi roi gwybod i ni beth yw eich barn chi ac rhoi gwybod i ni am unrhyw syniadau sydd gennych. Mwynhewch!

 

Parti’r Sêr

Mewn partneriaeth â Chymdeithas Seryddiaeth Abertawe ac AstroCymru bydd eu gweithdai a’u gweithgareddau o 2yp ar Dydd Sadwrn, Chwefror 16, sydd yn cynnwys trafodaeth ar feteorynnau a ffosiliau gan Emma Ride, gwneud rocedi eich hun a ffilmiau 3D.

Bydd hefyd ein Parti Sêr ymlaen rhwng 6yh-9yh sydd yn cynnwys cyfle i wylio’r sêr, clinig sbienddrychau a sgyrsiau. (Nodwch: bydd yna dâl o £3 yr un am Barti’r Sêr).

Os yw’r awyr yn glir, byddwch hefyd yn archwilio’r lleuad, y blaned Mawrth, Wranws a’r blaned Neifion. Ond peidiwch â phoeni os yw’n gymylog, gallwch chi fwynhau’r gweithgareddau seryddiaeth yn y Tŷ Gwydr Mawr.

 

Arddangosfa: Cennin-Pedr

Fel blodyn cenedlaethol Cymru, mae’n hollol naturiol i’r cennin-Pedr gwych gael eu cynrychioli yn yr Ardd.

Er mwyn tynnu sylw at amrywiaethau mor rhyfeddol, gofynnwyd i Mike Danford, ffotograffydd sydd hefyd yn un o wirfoddolwyr yr Ardd, chwilio am ddetholiad amrywiol o gasgliad presennol yr Ardd o gennin-Pedr yn 2018. Mae’r llyfr hwn, a’i arddangosfa yn Oriel yr Ardd nawr tan yr 7 Ebrill 2019. Gallwch ofyn am i brintiau o’r holl luniau i gael eu cadw wrth gefn ichi i’w prynu yn siop y Stablau.

Mae’r llyfr a’r arddangosfa hyn yn rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

 

Gweithgareddau Hanner Tymor Mis Chwefror

Plannu, tyfu, hwyl!

Dysgwch sut i dyfu planhigion i wneud y smwddi perffaith! Cwrdd â phryfyn pren enfawr! Ac ymuno mewn gyda dosbarth tyfu tatws!

Dewch i ddysgu sut i hau a thyfu’r llain berffaith fel rhan o’n Gweithgareddau Garddio Gyda’n Gilydd.  Bydd amrywiaeth o weithgareddau a gemau yn digwydd rhwng 11yb a 3yp 23 Chwefror-Mawrth 3.  Bydd sawl sialens gwanwynol, megis hela cennin Pedr, cyfle i edrych ar fyd natur dan feicrosgop, a digonedd o gelf a chrefft sy’n addas ar gyfer pob oed.

Tra bod Plas Pilipala’r Ardd yn cael ei ail-ddatblygu, dewch i gwrdd a dysgu am bilipalod a chreaduriaid eraill yn y Tŷ Gwydr Mawr.

Bydd Cyrsiau Tyfu Tatws i bawb AM DDIM am 11yb, 12.30yp a 2yp ar Ddydd Sul Chwefror 24ain, Dydd Mercher Chwefror 27ain a Dydd Gwener Mawrth 1af.  Am fanylion ar sut i archebu, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Blodau’r Gwanwyn

Crëwch gynllun gyda chlystyrau o liw a diddordeb tymhorol i’ch tywys drwy’r misoedd gwanwyn a dechrau’r haf ar Chwefror 14, o 10yb-1yp.

Dysgwch sut i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd lle bach a gwella’ch dyluniad yn rhwydd.

Ystyriwch risiau a mynedfeydd, ffenestri a muriau, pamau a ffiniau, plotiau a photiau. Dewiswch eich steil a chymryd awgrymiadau ar gyfer plannu a phlanhigion.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

 

Lansiad Dydd Mawrth Mwdlyd!

Ydych chi wedi clywed am Ddydd Mercher Mwdlyd?
Awr yn llawn hwyl i blant ifanc cyn ysgol. Wel, rydym wedi lansio Dydd Mawrth Mwdlyd. Fe’i cynhelir bob dydd Mawrth yn ystod y tymor am 1yp.Os ydych chi’n brysur yn gwneud pethau eraill ar ddydd Mercher am 11yb, efallai bod Dydd Mawrth Mwdlyd yn fwy cyfleus. Fel Dydd Mercher Mwdlyd, mae Dydd Mawrth Mwdlyd am ddim gyda mynediad i’r Ardd.

 

 Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig

 

Mae’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig wedi’i enwi yn rhif 1 o bethau i wneud yn Sir Caerfyrddin yn 2018 a 2019 gan Trip Advisor. Mae gan yr canolfan casgliad arbenigol o adar ysglyfaethus Prydeinig, sydd yn ffocysu ar les a chadwraeth ein rhywogaethau brodorol o adar ysglyfaethus.

Rydym wedi ein lleoli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, felly medrwch ymweld â ni yn ystod eich diwrnod yn y gerddi.

Amserlen Hedfan Dyddiol

11.30 am – Arddangosfa Hedfan (45 munud)

1pm – Hedfan Tylluan & Sgwrs (30 munud)

2.30 – Arddangosfa Hedfan (45 munud)

3.30pm – Sgwrs Cadwraeth (30 munud)
Ar agor yn ddyddiol. – Cost £3.50

Gallwch hefyd cael profiad hanner diwrnod i hedfan ein adar gyda falconer profiadol!

Oedolion £75
Teulu (2+2) £199
Plant (5-16) £30*
*Mae plant o dan 5 yn hedfan am ddim. Mae rhaid i bob plentyn bod gydag oedolyn sy’n talu’n llawn.

Mae’r profiadau anhygoel yma yn cynnwys 2.5 awr o hedfan gyda 4 wahanol rywogaeth o adar, ffotograffau, lluniaeth a mynediad mewn i’r Ardd. Mae’n gyfle unigryw a 100% preifat i chi mwynhau’r profiad!

I archebu eich lle –
Ffoniwch: 01437 751725 neu
e-bost: info@britishbirdofpreycentre.co.uk

 

Diwrnodau a Phenwythnosau i Chi a’r Ci

Mae gennym ni diwrnod Chi a’r Ci Newydd! Yn ogystal a POB dydd Llun, mae pob dydd Gwener hefyd yn Diwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd, dewch a’ch ci anwes am wâc hyfryd o gwmpas ein Gardd brydferth.

Rydyn hefyd yn cynnal penwythnosau i Chi a’r Ci ar:
Mis Mawrth 16-17
Mis Ebrill 6-7
Mis Mai 18-19

Mae rheolau Diwrnod i Chi a’r Ci yr Ardd yn annog pob perchennog i fod yn gyfrifol a chlirio i fyny ar ôl eu cŵn, a chadw eu hanifeiliaid ar dennyn estynadwy bob amser.