22 Hyd 2020

Safle gwenynfa newydd yn mynd rhagddo

Martin Davies

Mae yna oerfel hydrefol pendant yn yr aer yr wythnos hon, ac ni fydd yn hir cyn i ni gael ein rhew cyntaf.

Yn y cyfamser, rydym wedi cael ychydig o ddiwrnodau sych, disglair, heulog ac mae’r gwenyn wedi bod yn hedfan yn dda ac yn manteisio ar yr iorwg, gan fwynhau’r cyfnod y mae wedi bod yn ei flodau.

Gyda hyn mewn golwg, nod ein hymweliadau â’r wenynfa’r wythnos hon yw codi ein cychod gwenyn eto i wirio eu pwysau. Mae hyn yn rhoi syniad i ni o lefel y storfeydd ym mhob cwch gwenyn. Mae llawer ohonynt yn ddigon trwm, ond mae’r rhai ysgafnach yn cael ychydig o surop ychwanegol i roi hwb i’w storfeydd.

Mae pob gwenynfa wedi cael deunydd inswleiddio wedi’i osod o dan do pob cwch gwenyn. Wrth i’r dyddiau oeri, bydd y gwenyn yn ffurfio clwstwr o amgylch y frenhines er mwyn cynnal tymheredd y nythfa, fel bod y gwenyn yn goroesi tan y gwanwyn nesaf.

Bydd y nythfa’n symud o amgylch y cwch gwenyn yn bwyta storfeydd a, pan fo’n oer, bydd yn symud i frig y cwch gwenyn. Mae ychydig bach o ddeunydd inswleiddio yn y to yn ei helpu i gynnal ei thymheredd.

Mae safle’r wenynfa newydd yn dod yn ei flaen yn wych.

Mae’r gwenyn wedi cael eu hailosod ar y safle. Cawsant i gyd eu harchwilio a rhoddwyd ychydig o surop iddynt er mwyn rhoi hwb bach iddynt ar ôl symud.
Mae’r wenynfa mewn man cysgodol braf sydd â pherth uchel ar un ochr ac adeiladau ar yr ochr arall i gysgodi rhag y prifwynt a’r tywydd. Cliriwyd a lefelwyd y safle, a rhoddwyd llawr caled graean iddo, gan ddarparu sylfaen dda ar gyfer standiau’r cychod gwenyn. Mae digon o le i weithio ar y cychod gwenyn a lle i ehangu yn y gwanwyn.

Mae fy ngwirfoddolwyr gwenyn yn creu amgylchedd ar gyfer y gwenyn a’r bywyd gwyllt arall. Maent wedi adeiladu pentwr coed o ddeunydd sydd dros ben o’r gwaith clirio tir. Bydd yna hefyd wely mawr o blanhigion sy’n denu pryfed peillio fel ‘bar neithdar’, a bydd cymysgedd o flodau’r ddôl yn cael ei hau mewn ardaloedd sydd wedi’u clirio i ychwanegu porthiant a chynefin ychwanegol ar gyfer y gwenyn mêl a pheillwyr eraill.

Bydd hen deiar tractor yn cael ei lenwi â bylbiau a phlanhigion sy’n denu pryfed peillio. Bydd hyn hefyd yn rhywle i glwydo rhwng archwiliadau cychod gwenyn. Efallai y byddwn hefyd yn creu pwll bywyd gwyllt bach, os gallwn ddod o hyd i gynhwysydd addas. Bydd hyn nid yn unig yn ffynhonnell ddŵr i’r gwenyn ond i greaduriaid eraill hefyd.

Ar hyn o bryd, mae’r gwenyn a’r gloÿnnod byw yn chwilota ar yr iorwg sy’n crwydro dros yr adeiladau. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at weithio gyda’r gwenyn ar y safle newydd hwn.

Lynda Christie
15 Hydref 2020