5 Awst 2020

Mae’r haul yn tywynnu ond a oes yna drafferth ar y gorwel?

Martin Davies

Mae’r haf wedi ailymddangos. Mae’r tywydd wedi gwella ar gyfer yr archwiliadau o’r gwenynfeydd yr wythnos hon. Mae’r gwenyn yn hedfan yn dda, ac mae’n ymddangos fel pe baent yn casglu porthiant o’r holl flodau sydd ar gael. Wrth i mi gerdded trwy’r ardd furiog, mae su’r gwenyn i’w glywed ym mhobman.

Wrth archwilio’r nythfeydd yn y brif ardd, rwy’n synnu nad oes ganddynt ddigonedd o storfeydd. Bu yna ychydig o fag calch ar led, ac rwy’n dechrau tybio efallai bod hynny yn cael effaith ar nifer y chwilotwyr sydd ar gael.

Ar ôl darllen am yr hyn y gallwn ei wneud i helpu’r gwenyn – ar wahân i gyflwyno breninesau newydd, rhywbeth yr ydym wedi ei wneud i raddau helaeth erbyn hyn – rwy’n ystyried defnyddio triniaeth seiliedig ar thymol. Bydd hyn yn cael gwared ar unrhyw widdon Varroa, er  bod y niferoedd yn ymddangos yn isel pan fu i ni gynnal yr archwiliad clefydau diwethaf, a dywedir bod y thymol yn effeithiol yn erbyn sborau ffyngau. Felly, bydd hi’n werth rhoi cynnig arni.

At hynny, rydym am i’n nythfeydd fod mewn cyflwr da gyda gwenyn cryf, iach a fydd yn para trwy gydol misoedd hir y gaeaf.

Mae nifer o’n nythfeydd yn bwrw ati i gasglu storfeydd, meithrin mag a bod yn wenyn prysur. Rydym wedi ychwanegu rhagor o lofftydd mêl lle bo angen, ond, i raddau helaeth, rydym yn gadael i’r gwenyn wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau.

Mae’r mieri wedi darfod erbyn hyn, ond roedd y gwenyn yn brysur ar y bengaled yn y ddôl ac ar lu o blanhigion yn ardaloedd yr Ardd. Does dim arwydd o hyd eu bod yn casglu o blith Jac y neidiwr.

Mae’r nythfa yr oeddem wedi’i huno yr wythnos diwethaf wedi gwneud ei gwaith, felly aethom ati i gyfuno’r blychau mag a’r llofftydd mêl, ac mae’n ymddangos fel petaent wedi ymgymysgu’n llwyddiannus.

Nid aeth y gweithgarwch impio a gynhaliwyd yn ôl y cynllun. Roedd gan y gwenyn eu syniadau eu hunain, ac aethant ati i greu eu celloedd breninesau argyfwng eu hunain. Rydym wedi dysgu gwers werthfawr. Dylem fod wedi gadael llonydd i’r nythfa heb frenhines am wythnos cyn rhoi’r celloedd impiedig i mewn, a hynny er mwyn sicrhau nad oedd yna unrhyw wyau neu larfâu yn bresennol a oedd yn addas ar gyfer cynhyrchu celloedd argyfwng. Y tro nesaf, byddwn yn fwy gofalus gyda’r amseru.

Mae gan y nythfa a ddefnyddiwyd natur ddymunol, felly rwyf am adael iddynt fagu eu brenhines. Gyda lwc, bydd yr amodau yn iawn iddi gael ei pharu fel y gall y nythfa gynyddu er mwyn goroesi’r gaeaf; neu efallai y byddwn yn ei defnyddio i roi hwb i nythfa arall os bydd angen.

Gobeithio y bydd y tywydd hyfryd hwn yn para!

Lynda Christie

30 Gorffennaf 2020