23 Gorff 2020

Gwenyn yn ymbrysuro ymysg y mieri

Martin Davies

Roedd y Tîm Gwenyn wedi gwneud gwaith da yn gofalu am y gwenyn wrth i mi gael egwyl fer yr wythnos ddiwethaf.

Cyn gynted ag y troais fy nghefn arnynt, aeth fy ngwenyn drygionus ati i ffurfio haid. Yn ffodus, cawsant eu gweld, eu casglu a’u gosod mewn cwch gwenyn. Erbyn yr wythnos hon, roeddent wedi llunio crwybr ac roedd y frenhines wedi bod yn brysur gan fod yna eisoes nifer o wyau ynddo.

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’r gwenyn yn weithgar iawn yn casglu neithdar. Mae’n rhaid i ni fod yn ystyriol a sicrhau bod gan y gwenyn ddigon o le i storio’r neithdar a’i droi’n fêl.

Mae arnynt angen tua 40 pwys o fêl i’w cadw i fynd dros y gaeaf, ond bydd y gwenyn yn parhau i gasglu’r porthiant cyn belled ag y bo’r neithdar yn llifo. Y gormodedd yw’r hyn y gall y gwenynwr ei gasglu’n gynhaeaf mêl.

Mae’n cymryd oes gyfan un wenynen fêl i gasglu 12fed rhan o lwy de, a dros 1,000 o wenyn mêl i gasglu digon i lenwi jar 1 pwys.

Mae’r gwenyn mêl yn parhau i chwilota ymhlith y mieri, yr helyglys hardd a’r nifer o blanhigion blodeuol sydd allan yn yr Ardd. Rwyf wedi sylwi bod Jac y neidiwr ar fin blodeuo yn lleol felly, gyda lwc, bydd hyn yn rhoi hwb i’r gwenyn pan fydd y mieri wedi darfod. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at weld y ‘mohoc’ gwyn sydd gan y gwenyn wrth iddynt weithio’r planhigyn hwn.

Yn y gwenynfeydd yr wythnos hon, talwyd sylw penodol i ychwanegu llofftydd mêl (blychau bas) lle bo angen. Buom yn archwilio’r heidiau ar gyfer eu cynyddu ac yn dod o hyd i’r breninesau anodd eu dal er mwyn eu marcio. Aethom ati hefyd i ychwanegu lloriau priodol gan y byddwn yn cynnal archwiliadau ar gyfer clefydau y tro nesaf.

Gobeithio y bydd y tywydd yn parhau’n dda ac y bydd y gwenyn yn gallu parhau i chwilota fel y gallwn fod yn obeithiol ynghylch cynhaeaf mêl ym mis Awst.

Lynda Christie

17 Gorffennaf 2020