Blogiau'r Ardd

Ymunwch â’n Tîm Tyfu

gan

Prosiect newydd yw Caru Natur Cymru gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i wella lles pobl, bywyd gwyllt a’r amgylchedd ym mhob rhan o Gymru.

Rydyn ni’n defnyddio’r dulliau cadwraeth diweddaraf wrth fonitro amrywiaeth ar dir porfa drwy ddefnyddio DNA, ac yn rhoi’r rhywogaethau planhigion sydd fwyaf dan fygythiad mewn banciau hadau i sicrhau bod natur yng Nghymru yn cael ei diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae ein gwaith ‘Mannau Ysbrydoledig’ yn trawsnewid tir porfa amwynder a mannau yn yr awyr agored o gwmpas ysbytai, canolfannau iechyd a chyfleusterau preswyl drwy ddod â natur a harddwch i mewn. Drwy weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a’n gwirfoddolwyr cymunedol rydyn ni’n canolbwyntio ar ddatblygu mannau segur yn fannau sy’n llawn bywyd gwyllt lle gall pobl gael eu gwella gan fyd natur.

Dolydd blodau gwylltion, perllannau a gosodiadau celf, dyna rai o’r cynlluniau a fydd yn trawsnewid bioamrywiaeth, ond hefyd yn gwella lles meddyliol a chorfforol cleifion a staff rhyfeddol y GIG.  Hwyrach eich bod eisoes wedi gweld rhywfaint o’r gwaith rydym wedi ei ddechrau yn Ysbyty Treforys gyda chymorth ein gwirfoddolwyr gwych.

Yn anffodus, oherwydd yr haint coronavirus rydym wedi gorfod rhoi’r gorau i’n gweithgareddau ar safleoedd ysbytai.

Ond rydyn ni’n gweithio’n galed gyda chynlluniau newydd, felly, pan fydd bywyd yn normal eto gallwn roi i’r GIG fannau gwyrdd ysbrydoledig i bobl allu cysylltu â natur.

Dyma ble gallwch chi helpu!

Rydym yn edrych am wirfoddolwyr i dyfu blodau gwylltion gartref a ninnau wedyn yn eu plannu mewn ysbytai a chlinigau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, pan fydd y sefyllfa gyda’r coronavirus wedi gwella.

Byddwn yn anfon pecynnau hadau Caru Natur Cymru yn uniongyrchol i’ch cartref gyda chyfarwyddiadau sut i dyfu’r blodau. Bydd y pecynnau’n cynnwys nifer o wahanol fathau o flodau gwylltion, a bydd digon o hadau ichi dyfu planhigion ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac i ddod â lliw i’ch cartref a’ch gardd chi.

Mae blodau gwylltion nid yn unig yn edrych yn hardd, ond maen nhw’n hanfodol i gynnal pryfed, adar a mathau erial o fywyd gwyllt. Mae neithdar a phaill yn darparu bwyd i beillwyr fel gwenyn meirch a phili-pala, a’u hadau’n bwydo adar drwy fisoedd hir y gaeaf.

Mae garddio’n ffordd wych i dreulio amser naill ai yn y tŷ neu yn yr ardd ac mae’n dda i’ch lles meddyliol a chorfforol hefyd.  Mae tyfu’ch blodau gwylltion eich hun yn ffordd ddifyr i gael plant i ymgysylltu ac i annog eu brwdfrydedd ym myd natur. Gallwch dyfu cynifer neu cyn lleied o blanhigion ag a fynnwch: cael pobl i fwynhau tyfu blodau gwylltion gartref yw’r nod.

Gallwch dyfu’r hadau mewn unrhyw fan, yn eich gardd, ar sil ffenestr, ble bynnag mae gennych le. Mae blodau gwylltion yn blanhigion caled a gallant fyw heb lawer o faeth, felly maen nhw’n hwyl ac yn hawdd eu tyfu.

Mae hyn yn agored i deuluoedd, ysgolion, pawb! Byddwn yn anfon y pecynnau hadau atoch am ddim ynghyd â chyfarwyddiadau sut i dyfu’r blodau lliwgar hyn. Rydyn ni’n gobeithio cael cynifer â phosibl o wirfoddolwyr er mwyn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Pan fydd yn ddiogel mynd yn ôl i weithio ar y safle, gallwch ddod â’ch planhigion i un o’n digwyddiadau yn eich ysbyty neu’ch clinig lleol a phlannu’ch blodau eich hun!

Bydd angen ichi lenwi’r ffurflen yn y ddolen isod inni gael prosesu eich cais ac ichi gael eich pecyn hadau am ddim. Oherwydd y galw mawr fe all fod oedi cyn ichi gael eich pecynnau hadau, ond byddwn yn eu hanfon mor fuan ag y gallwn.

https://shorturl.at/fpqEQ

Er mwyn eich helpu i ddysgu rhagor am y blodau gwyllt yr ydych yn eu tyfu, rydym wedi creu’r proffiliau planhigion hyn:

LLygad Llo | Oxeye Daisy

Hocys Mws | Musk Mallow

Blodyn Ymenyn | Meadow Buttercup

Briwydden Felen | Lady’s Bedstraw

Clafrllys y Maes | Field Scabious

Pengaled | Common Knapweed

Os bydd gennych gwestiynau, cofiwch gysylltu â ni. Cadwch mewn cysylltiad ac anfonwch eich lluniau atom gan ddefnyddio #Ymunwchâ’nTîmTyfu’

Diolch am eich cymorth, a phob lwc!