Blogiau'r Ardd

10 Rheswm i Ymweld a’r Ardd

gan

10 Rheswm i Ymweld a’r Ardd

 

Dechreuais weithio yn yr Ardd yn ddiweddar, ac ers hynny mae llawer o bobl (yn enwedig pobl leol) wedi ofyn i mi beth yn union sydd i’w weld a’i wneud yma. Dywedodd llawer o bobl nad oeddent erioed wedi ymweld oherwydd mai ‘dim ond Gardd’ yw e. Felly dyma fy newis o’r 10 peth gorau sydd i’w weld a’i wneud yma:

1.Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain

Nid yn unig oes yna dwy arddangosfa hedfan bob dydd, a ‘sioe tylluan’ bob dydd ond mae hefyd cyfleoedd i hedfan adar eich hun. Mae sesiynau Tylluanod a Barcud Coch yn cael eu cynnal bob dydd, gan roi’r cyfle i chi gael yr adar hyn yn hedfan at eich menig. Neu i’r rheiny sy’n dymuno cael profiad mwy personol, mae profiadau breifat yn digwydd bob bore. Gallwch hedfan 4 rhywogaeth wahanol o adar ysglyfaethus o amgylch yr ardd am 2 ½ awr. Mae’n hwt!

2. Plas Pilipala

Mae’r Plas Pilipala yn fyw gyda enfys o glöynnod byw lliwgar ar draws y byd. Mae cyfle i weld  gloÿnnod byw megis y morffo glas disglair, er bod yn llachar ei liw, y golau sy’n creu’r glesni. A’r glöyn byw Gwydr gydag adenydd y gallwch edrych drwyddynt ac mae hynny’n help i guddio o elynion. Mae’n ysblennydd!

3. Gardd Gwenwyn

O fewn yr Ardd Gwenyn mae dros 250,000 o wenyn melyn. Ond peidiwch â phoeni,  mae nhw’n ddiogel tu ôl i ffenestri gwylio mawr fel y gallwch chi ddod yn agos at ein gwenynen a’n cwch gwenyn.

4. Y Tŷ Gwydr Mawr

Mae’r Ardd yn adnabyddus am Y Tŷ Gwydr Mawr! Hwn yw’r tŷ gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd ac mae’n gartref i rai o’r planhigion mwyaf dan beryg o chwech ardal o’r byd. Yr amser gorau i weld yr blodau ydy o ganol mis Ebrill i dechrau mis Mehefin oherwydd dyna pryd mae’r rhan fwyaf o’r blodau yn blodeuo. Fe gewch hwyl fan hyn!

5. Coed Y Tylwyth Teg

Mae’r Ardd yn le hudol iawn. Os ydych yn ddistaw wrth gerdded mewn i’r goedwig ar ddechrau’r Llwybr Cefn Gwlad Cymru, efallai y byddwch yn ddigon ffodus i weld ychydig o hud yr Ardd.  Wedi cuddio ymhlith y coed, mae yna weddillion o barti te’r tylwyth teg, pentref caws llyffant ac efallai welwch olion o drigolion y goedwig.

 

6. Yr Ardd Siapaneaidd

Os nac ydych chi’n gallu mynd i Siapan, fydd yr Ardd dod a Siapan i chi. Mae’r Ardd Siapaneaidd yn fyd bach gyda mynyddoedd, coedwigoedd, llynnoedd a chefnforoedd. Mae’n cynnwys tair gardd Siapaneaidd traddodiadol – Ardd y nant a’r llyn, yr Ardd Graean a’r Ardd Te.

7. Dysgwch Rhywbeth Newydd – Cwrsiau Dydd

Nid yn unig ydych chi’n gallu gweld pethau ffantasig yn yr Ardd ond rydych hefyd yn gallu dysgu rhywbeth newydd! Mae’r Gardd yn cynnig amrywiaeth o cyrsiau. O’r cyrsiau prosiect Tyfu i’r Dyfodol newydd fel Gwneud Canwyll o gwrs gwenyn – i rhai Addysg  mewn pynciau diddorol fel Gwydr Lliw.

8. Prosiect Adfer Parcdir Godidog – Middleton: Adennill Paradwys

Rhwng nawr a 2020, mae’r Ardd yn dychwelyd y dirwedd wych hon i’w ffurf flaenorol ar ddechrau’r 19eg ganrif. Pan cwblheir y cynllun, bydd yr Ardd yn cynnwys cadwyn o saith o lynnoedd, sgydau, rhaeadrau a choredau unwaith eto  fel y rhai a grëwyd mwy na 200 mlynedd yn ôl. Gallwn unwaith eto frolio’r cynllun plannu o gyfnod y Rhaglywiaeth a ffurfiodd galon y parcdir hwn.

9. Digwyddiadau

Mae’r Ardd yn cynnal nifer o weithgareddau am ystod eang o bobl. O ffeiriau bwyd i ffeiriau crefft, o benwythnosau hen bethau i benwythnosau I Chi a’ch Ci, i ddigwyddiadau gwyddoniaeth i ddigwyddiadau teulu a mwy!

10. Planhigion a Bywyd Gwyllt

Peidiwch anghofio mae’r Ardd dal yn Ardd! Mae’r casgliad o blanhigion yn ddeinamig ac yn darparu palet newidiol  i’r Ardd. Mae yna hefyd amrywiaeth anhygoel o blanhigion gwyllt ac anifeiliaid – mae rhai ohono nhw’n gyfarwydd ag rhai yn brin iawn.

Mae rhywbeth i bawb i’w weld a gwneud yn yr Ardd!